Nu skruvar vi hastigheterna även i Sundsvall

Rätt fart för ett säkrare, tryggare Sundsvall. Flera områden i Sundsvall får under 2019 ändrade hastigheter, den främsta orsaken är ökad trafiksäkerhet.

- Sänkt fart i våra bostadsområden räddar liv och skapar en tryggare trafikmiljö, säger Eva Forslund, Gatuavdelningen.

- Rätt hastighetsgränser ger bättre acceptans och bättre hastighetefterlevnad. Vissa sträckor längs huvudvägnätet där det finns separat gång och cykelväg och där det är längre mellan korsningspunkterna kan skyltas 60 km/tim i stället för 50 km/tim – här får framkomlighet högre prioritet, säger Eva Forslund.

För att ta fram förslaget om nya hastigheter har många kommuner, däribland Sundsvalls kommun, gjort en hastighetsöversyn med fokus på miljö, hälsa, omgivningens karaktär, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. De nya hastigheterna är anpassade till vägarnas säkerhet och standard och till hur mycket våld människokroppen tål vid en krock. Hastighetsöversynen har slutligen mynnat ut i en hastighetsplan som nu anammas i kommunen. Hastighetöversynen följer arbetsmodellen Rätt fart i staden som Sveriges kommuner och Landsting och Trafikverket tagit fram.

- Vi prioriterar alltid de oskyddade trafikanterna och tar hänsyn till exempelvis utryckningstrafik, kollektivtrafik, personbilstrafik och frakt av varor. Målet är att de nya hastigheterna ska leda till att stadsrummet används på ett sätt som stödjer stadens utveckling ännu bättre, säger Eva Forslund

 

Områden där hastigheten ändras

Hela Sundsvalls kommun omfattas av den nya hastighetsplanen. Under 2018 påbörjades hastighetsändringarna främst i ytterområden i samband med projektet Hela Sundsvall ska leva (Tryggare och trivsammare Sundsvall).

 

Följande områden ska under 2019 få nya hastighetsgränser:

 • Södermalm
 • Granlo
 • Granloholm
 • Johannedal
 • Gångviken
 • Kvissleby
 • Essvik
 • Skottsund
 • Sidsjövägen
 • Finsta
 • Centrum mellan Köpmangatan-Bergsgatan
 • Delar av huvudvägnätet

Alla platser och hastighetsändringar är planerade och kan därför komma att ändras beroende på möjlighet till samordning med andra projekt och liknande.

 

Dessa områden har redan fått nya hastighetsgränser:

 • Stöde
 • Liden
 • Matfors
 • Nolby
 • Östermalm
 • Ljustadalen
 • Nedre Haga
 • Indal
 • Bredsand
 • Sidsjö
 • Mårtensro
 • Sidsjöhöjden
 • Bydalen
 • Bosvedjan
 • Bergsåker
 • Lillhällom

 

   

Vilka blir de nya hastighetsgränserna?

Inom tätbebyggt område kommer de nya hastighetsgränserna i huvudsak vara 30, 40 och 60 kilometer i timmen. Vi kommer fortfarande ha kvar 50 och 70 på vissa platser. De nya hastigheterna ska resultera i ökad tillgänglighet och bättre samspel mellan cyklister, gångtrafikanter, bilister och kollektivtrafik.

   

Framkomlighet och ökad trygghet för oskyddade trafikanter

Sänkta hastigheter ska bidra till att Sundsvallsborna känner sig tryggare när de går och cyklar i staden. Sänkta hastigheter gör förhoppningsvis att fler bilister uppmärksammar gående och cyklister vid övergångsställen och passager. Därför prioriterar vi framkomlighet och trygghet för oskyddade trafikanter i vår stadsplanering. I vissa områden har hastigheten redan ändrats. I andra områden sätts nya hastighetsskyltar upp, nu eller inom kommande två år. Ibland kompletteras hastighetsskyltarna med fysiska åtgärder. Det kan handla om ett farthinder, en avsmalning, en refug, en upphöjd korsning eller andra fartdämpande åtgärder.

 

Läs mer om detta och se våra frågor och svar på www.sundsvall.se/hastighet

Kontakt:

Eva Forslund, eva.forslund@sundsvall.se, 060-191524

Linnea Lång, linnea.lang@sundsvall.se, 060-191331

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera