Sundsvall tappar placeringar i SKL:s öppna jämförelser - en rad insatser är redan igång

Idag offentliggör Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställningen av öppna jämförelser för grundskolan läsåret 2013/2014. Rapporten visar att Sundsvalls skolor tappar 50 placeringar - från plats 191 till plats 241 av totalt 290 kommuner i Sverige*.
- Det är för tidigt att säga vad det beror på innan vi hunnit analyserat resultatet. Men det är viktigt att betona att resultaten är från fjolårets läsår, men naturligtvis är det bekymmersamt att vi tappar placeringar, säger Tommy Nilsson, skoldirektör.

Med start i dag och under två dagar håller SKL Skolriksdag i Stockholm. Där samlas politiker, ledande tjänstemän, rektorer och förskolechefer från hela landet för att diskutera skolans framtidsfrågor. Från Sundsvalls kommun närvarar flera från förvaltningsledningen med skoldirektör Tommy Nilsson samt den politiska ledningen. I samband med Skolriksdagen presenteras och diskuteras resultaten från SKL:s öppna jämförelser som offentliggjordes idag klockan 11.

 –Vi har sett tendenser att resultatet har sjunkit när vi har följt statistiken. Det är först nu vi kan se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner, beskriver Tommy Nilsson, skoldirektör.

 Inom Sundsvalls kommuns resultat, har det sjunkit mest i indikatorn: Elever åk 9 som uppnått målen i alla ämnen I Sundsvall är 70 % av eleverna godkända i alla ämnen jämfört med 73.3 för läsåret 2012/2013. 

Många satsningar i gång för att öka måluppfyllelsen
– Vi behöver vända resultaten i Sundsvalls skolor och skapa förutsättningar för alla elever att nå sina mål i skolan. Därför gör vi från politiken nu en kraftsamling inom skolan. Redan i höstas tog vi en rad politiska beslut för att åstadkomma det. Det innefattar både att stärka barnens möjligheter till inlärning i tidigare ålder genom att satsa mer resurser i de lägre åldrarna, men även om att möta de utmaningar som elever har idag genom att exempelvis erbjuda läxläsning på skoltid, säger João Pinheiro, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Övriga satsningar som pågår är bland annat en omfattande utbildningssatsning i värdeskapande som pedagogik, baserad på forskningsmetodik från Chalmers entreprenörskola och stiftelsen Drivhuset. Över 100 skolledare har gått utbildningen och en pilotutbildning med lärare och elever pågår. Fler pedagoger ska även få möjlighet att lära sig mer om pedagogiken.
 
– Utbildningssatsningen innebär att elever lär sig genom att använda kunskap i skolan för att skapa någonting av värde för minst en person utanför skolan. Det har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Det är särskilt viktigt för elever i de högre årskurserna eftersom det är där resultaten och motivationen sjunker förklarar Tommy Nilsson.

För att få bättre resultat inom matematik har 230 lärare genomfört mattesatsningen – Matematiklyftet. Ytterligare 50 lärare påbörjade fortbildningen vid årsskiftet.

– Förändringar tar tid. Jag är övertygad om att vi kommer att förbättra måluppfyllelsen med hjälp av våra pågående satsningar och det goda arbete som våra pedagoger utför varje dag i Sundsvalls skolor och förskolor, avslutar Tommy Nilsson. 

Övriga förändringar och satsningar som pågår sedan hösten 2014:

  • En forskningsavdelning har inrättats som är kopplad till den pedagogiska verksamheten, vilket är unikt i Sverige. Den ska stärka den vetenskapliga grunden för den verksamhet som bedrivs i Sundsvalls förskolor och skolor.
  • 230 lärare deltar i Skolverkets fortbildning Matematiklyftet med syfte är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Ytterligare 50 lärare påbörjade fortbildningen vid årsskiftet.
  • Över 100 lärare går fortbildningen Läslyftet i svenska med syfte att öka elevernas läsförståelse och förbättra skrivförmågan.
  • 80 nya förstelärare har utsetts och totalt finns nu över 100 förstelärare i Sundsvalls kommun. Syftet med förstelärare är förutom att undervisa, utveckla skolans verksamhet genom att förutom sin egen undervisning, coacha andra lärare och vara huvudansvariga för ett ämne eller ämnesövergripande arbete.
  • Elevhälsan har förstärkts för att ge extrastöd till elever med låg närvaro samt elever med särskilda behov.
  • Lärmiljön har förbättrats genom en rad digitala verktyg samt finns nu trådlösa nätverk i samtliga skolor. Pedagogerna får stöttning i de digitala verktygen av Net 21, som är ett IT-pedagogiskt resurscentrum. Satsningen har resulterat i att Sundsvall är en av fem nominerade till Guldtrappan för kommuner som arbetar framgångsrikt med skolutveckling och digitalisering. Läs mer om Guldtrappan

 

Mer information
http://skl.se/

Kontakt
Tommy Nilsson (endast per telefon då han närvarar vid Skolriksdagen)
073-275 4074

Ulf Fryklund, tillförordnad skoldirektör
070-191 80 74

* Indikatorerna som ingår i det sammanvägda resultatet; Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, andel (%) (A1), Elever i åk 9 genomsnittligt meritvärde (16 ämnen) (A2), Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel (%) (A6) samt Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) (A8). Källa SBC och SKL.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera