Sundsvalls kommun och Polisen hjälper barnen i trafiken

Bilar som både kör och parkerar mot färdriktningen, barn utan reflex som stiger ur mitt i vägen och felparkerade bilar som skymmer sikten vid gångpassage och utfarter – det är en trafikmiljö som förekommer vid flera låg- och mellanstadieskolor i Sundsvall.
Nu görs gemensamma insatser på vissa skolor med personal från kommunens Trafiksektion och Polisen för att uppmärksamma bilisterna på att trafikreglerna ska följas för att inte barnen ska utsättas för faror.

Under hösten flyttade verksamheten på Södermalmsskolan till Åkersviksskolans lokaler medan lokalerna på Södermalm renoveras. I och med flytten har trafiken ökat i stadsdelen och ett ökat antal människor rör sig i området framför allt under förmiddagar och eftermiddagar i samband med hämtningar och lämningar. Flytten också inneburit att fler små skolbarn går eller cyklar till Åkersviksskolan, där det tidigare var gymnasieskola. 

Det pågår även en upprustning av stationshuset och spårområdet på Västra station, vilket innebär att även viss byggtrafik rör sig i området.

- Inför skolflytten gjorde vi ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av hastighetssänkning, en gångpassage mellan skolan och stationen och korttidsparkering för hämtning och lämning, säger Linnea Lång, Kommunikatör, Sundsvalls kommun

Åkersviksskolan

Den senaste tiden har det inkommit frågor och synpunkter från föräldrar rörande trafikmiljö och otrygghet vid hämtnings- och lämningstider utanför Åkersviksskolan. Därför har kommunens trafikingenjörer dokumenterat och fotograferat trafiksituationen under aktuella tider vid hämtning och lämning.

- Vissa trafiksäkerhetsåtgärder är planerade inför kommande byggsäsong. Gatumiljön vid Västra station ska byggas om och bland annat planeras ett hastighetssäkrat övergångsställe som är förhöjt, avsmalnat och har förstärkt belysning, säger Linnea Lång.

Utöver det som kan byggas bort har det konstaterats att ett stort antal förare bryter mot trafikregler utanför skolan. Detta är en starkt bidragande anledning till att det idag är en dålig trafikmiljö för barnen.

Vid platsbesök har det observerats att:

  • Fordon körs mot färdriktningen
  • Fordon parkeras mot färdriktningen
  • Fordon parkeras och blockerar huvudingången till skolområdet (mot färdriktningen)
  • Fordon parkeras och skymmer sikt vid gångpassagen (mot färdriktningen)
  • Fordon parkeras på busshållplats (mot färdriktningen)
  • Parkering mot färdriktningen gör att vissa barn släpps av ut mot körbanan i stället för mot trottoaren.
  • De flesta barn saknar fungerande reflex/reflexväst och syns dåligt
  • Få använder de nya 10 minuters-parkeringsplatserna på Västra allén, som gjorts i ordning för av- och påstigning för skolelever och för tillfälliga besök.

Gatuavdelningen har via skolan informerat föräldrar om vilka trafikregler som gäller, men det har inte gett önskad förbättring.   

För att öka trafiksäkerheten och skapa en tryggare trafikmiljö kommer trafikingenjörerna tillsammans med polis och parkeringsvakter att genomföra aktiva insatser på Åkersviksskolan och några fler skolor under en period framöver. Detta för att säkerställa att lagar och regler efterföljs för att få en säker trafikmiljö vid skolan.

 

 

Kontakt:

Linnea Lång, Kommunikatör, Sundsvalls kommun. 

Telefon: 060-19 13 31 / 073-271 32 09. 

E-post: linnea.lang@sundsvall.se

Sundsvalls kommun

851 85 Sundsvall

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4

www.sundsvall.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera