Sundsvalls kommuns satsning på fisket har gett resultat

Jordbruksverket har beviljat 2 505 780 kr i projektstöd till Sundsvalls kommun för genomförande av projekt Biotopvård Ljungan.

Stödet finansieras inom EU:s havs- och fiskeriprogram inom åtgärden Bevarandeprojekt för att återställa biologisk mångfald. Åtgärderna i Ljungan innebär återställning av akvatiska vattenmiljöer och akvatiska ekosystem med fokus på befintliga lek- och uppväxtområden för lax och havsöring.
Ordet akvatisk står helt enkelt för att det är något som hör samman med eller är bildat i vatten och vattenmiljöer.

Projektet berör sju olika platser
Projektet består av utläggning av sten och lekgrus med hjälp av både grävmaskin och helikopter. Biotopvårdsåtgärderna ska utföras i sju olika platser, Krokforsen, Grenforsen, Stocken, Allstaforsen, Nolbyströmmen, Västbo och Dingersjöforsen. Åtgärderna har påbörjats under 2016 och Grenforsen och Nolbyströmmen är i princip färdiga, även om det kan vara aktuellt med justeringar.

- Avsikten är att förbättra den akvatiska miljön och på längre sikt öka den naturliga förekomsten av lax och havsöring, säger Kenneth Ottosson, fiskerikonsulent på Sundsvalls kommun. Målet är att följa den Plan för biotopvård av nedre Ljungan som Hushållningssällskapet i Västernorrland arbetat fram.

Gemensamma satsningar är bra för sundsvallsborna

- att jobba med gemensamma satsningar och växla upp de kommunala medlen som i detta fall, statliga pengar, är bra för alla menar Åsa Ulander, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Vi satsar på fisket för att det är bra för sundsvallsborna, men även för besöksnäringen. Vi önskar också att fler ser möjligheten att jobba med fiske gentemot besöksnäringen och att arbetstillfällen skapas inom denna näring, säger Åsa Ulander.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till 4 176 300 kr. Förutom Jordbruksverket finns Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen Västernorrland, Nedre Ljungans Sportfiske och Statkraft med som finansiärer i projektet. Beskedet om beviljat bidrag fick Sundsvalls kommun den 2 maj 2017. Under 2017 kommer åtgärder att utföras i Krokforsen, Stocken, Allstaforsen, Västbo och Dingersjöforsen under förutsättning att vattenförhållandena är lämpliga. Preliminärt kommer arbetena att starta vecka 36 och pågå fram till och med vecka 40.

- Det känns fantastiskt roligt att Jordbruksverket ser utvecklingspotential i detta projekt och har samtidigt ambition att förbättra möjligheterna till en naturlig laxstam avslutar Anders Erlandsson, friluftsstrateg Sundsvalls kommun.

För mer information hänvisas till:

Åsa Ulander, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Telefon 070-189 99 20 eller
asa.ulander@sundsvall.se

Anders Erlandsson, friluftstrateg Sundsvalls kommun, Telefon 073-398 03 70 eller
anders.erlandsson@sundsvall.se

Kenneth Ottosson projektledare, Telefon 070-607 84 22 eller kenneth.ottosson@hushallningssallskapet.se.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media