Utredning för sim- och badanläggningar i Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har valt att ta ett helhetsgrepp över de kommunala baden och utarbeta en strategi för dessa och de investeringar i badanläggningar, som kan behöva göras inom en rimlig framtid. Ett utredningsförslag för en sådan strategi
med sikte mot 2033 har nu tagits fram av Sundsvalls kommun med hjälp av ett utredningsföretag. 

De befintliga anläggningar som berörs av utredningen är Alnöbadet, Matforshallen, Njurundahallen och Stödehuset samt de båda utomhusbaden Malandsbadet och Nackstabadet. De båda förstnämnda baden samt Malandsbadet upprätthåller inte nog hög fysisk standard. Det råder ett hårt tryck idag och anläggningarna är mycket välbesökta av föreningar, skolor och enskilda besökare.
Timrå kommun planerar att uppföra en ny sim- och badanläggning och Ånge kommun att renovera sitt bad i Fränsta. Detta är faktorer som Sundsvalls kommun bör ta hänsyn till i den kommande strategin.

I enlighet med uppdraget har utredarna gjort en nulägesanalys, en behovsanalys en omvärldsanalys och slutligen en medborgar- och kundanalys. Dessa analyser utgör underlag och förslag är ännu inte beredda för att hamna hos politiken utan ska jobbas vidare med i kultur- och fritidsförvaltningen.

- Den utredning om behovet av simhallar och bassänger som vi beställde externt är nu redovisad. Simhallsutredningen tillsammans med den funktionsutredning som Drakfastigheter gjort ger oss ett bra underlag inför att vi lämnar förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden. Vår ambition är att komma med ett förslag i januari alternativt i februari till politiken säger Ulrika Burvall som är lokalstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen.

Utredningen har syftat till att undersöka behoven, både i nutid och i framtiden, kopplat till att vi har en växande befolkning och att allt fler vill nyttja våra bad.

Sundsvalls kommun har höga ambitioner på fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller simkunnigheten. Föreningsinitiativ som stärker tryggheten i socioekonomiskt svaga bostadsområden ska prioriteras. Folkhälsoaspekten är viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen.

Antalet invånare i Sundsvall beräknas fortsätta att öka i en något stigande takt. Framför allt är det i centrala Sundsvall som ökningen kommer att ske och främst av ungdomar upp till 18 år och av äldre från 75 år och uppåt. För närvarande utgörs merparten av nettotillskottet av invånare av personer från utlandet, av vilka många, inte minst de yngre, har dålig eller närmast obefintlig vattenvana.

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och påverkar också olika funktioner i sim- och badanläggningar. Även värderingar och individuella preferenser förändras över tid. Det finns all anledning att beakta detta vid kommande ny- och/eller reinvesteringar.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim- och badaktiviteter i Sundsvalls kommun bör öka. Det kan ske etappvis. En mindre del av behovet täcks kortsiktigt av att den nya simhallen i Himlabadet kommer att få en ökad kapacitet i jämförelse med det tidigare badet. På sikt behöver emellertid nya möjligheter skapas, vilket kan ske både genom mindre eller mer omfattande åtgärder i befintliga anläggningar och/eller genom ökad interkommunal samverkan.

I utredningens förslag läggs fram om rivning av en av anläggningarna men med en återuppbyggnad av ett nytt bad på samma plats. Vid ytterligare ett par anläggningar behöver tämligen omfattande åtgärder vidtas. Kontakter bör snarast tas med Timrå kommun för att undersöka möjligheterna till en mer långtgående samverkan rörande baden. Utfallet av sådana samtal kan påtagligt komma påverka strategin både i det korta och det långa perspektivet.

I anslutning till att ett nytt bostadsområde successivt tillkommer senare under 2020-talet bör ett av de nuvarande utomhusbaden byggas om till ett inomhusbad. För en sådan satsning talar också att trycket på Himlabadet bör minskas.

Läs mer om Strategi för sim- och badanläggningar i Sundsvalls kommun på: www.sundsvall.se/utredningsim-ochbadanlaggningar

Kontaktpersoner:

Ulrika Burvall Lokalstrateg, Kultur och fritid
Telefon: 060-19 14 94
Mejl: ulrika.burvall@sundsvall.se

Lars-Erik Återgård Idrott- och fritidschef
Telefon: 060-19 15 52
Mejl.lars-erik.atergard@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.