Vi bygger gång- och cykelväg längs Sallyhillsvägen, Sveavägen och Dalgatan

I slutet av juni påbörjas arbetet med att bygga ny samt att rusta upp befintlig gång- och cykelväg längs Dalgatan, Sveavägen och Sallyhillsvägen.
- Det blir ett nytt huvudstråk som har stor potential att få många att resa hållbart, säger Daniel Jonsson, Projektledare, Sundsvalls kommun. 

Vad byggs om? 

- Det är ett stort projekt som inkluderar såväl helt nya vägar som upprustning av befintliga vägar. Vi smalnar av vissa stråk, bygger nya parkeringsplatser, bygger hastighetssäkrade korsningar, tillgänglighetsanpassar busshållplatser och breddar trottoarer, säger Daniel Jonsson, projektledare, Sundsvalls kommun. 

 • En ny 3-4 meter bred gång- och cykelväg byggs på norra sidan av Sveavägen mellan Sidsjövägen-Sallyhillsvägen
 • Körbanan smalnas av och blir 6,5 m bred längs Sallyhillsvägen mellan Sveavägen och Hårdvallsgatan
 • En ny 1,5 meter bred trottoar byggs
 • Ny belysning längs hela sträckan
 • Hastighetssäkrande, förhöjda korsningar Sallyhillsvägen/Sveavägen och Sveavägen/Sidsjövägen. För att sänka 
 • hastigheten och göra det säkrare för gående och cyklister
 • Bron längs Sveavägen smalnas av till ett körfält för att ge plats åt en bred gång- och cykelväg
 • Trottoaren längs Sallyhillsvägens södra sida rustas upp 
 • mellan Sveavägen-Hårdvallsgatan
 • Fyra nya längsgående parkeringsplatser utanför Cherry woken
 • Korsande gång- och cykelväg från parken, intill Cherry woken, flyttas västerut för att ge plats åt de nya parkeringarna 
 • Fyra busshållplatser tillgänglighetsanpassas med 17 cm hög kantsten, vilket gör det lättare att kliva av och på bussen
 • Hållplatserna får taktila plattor och kontrastplattor för synskadade
 • Infarten vid fastigheten Sveavägen 32 A-B byggs om. Infarten smalnas av och ger plats åt en ny gång- och cykelbana in mot skolan, samt en mindre infart till befintliga garage. Möjligheten att parkera på platsen försvinner
 • Parkeringarna utanför fastigheten Inspectera byggs om och får en in- och en utfart med tre parkeringsplatser. Inga bilar ska hädanefter backa ut i korsningen, över gång- och cykelbanan. Därför sätts vackra granitmurar upp
 • På motsvarande sida i korsningen sätts likadana murar upp för att skydda gång- och cykelbanan från backande bilar
 • Vid övergångsstället i anslutning till Lekängsvägen smalnas Sallyhillvägen av likt ett timglas. En körbana med kantstenar för att säkra övergången för gående

Tidplan

Arbetet påbörjas i juni och beräknas vara färdigt i november 2018.


Hur påverkas boende och passerande i området?

 • Under arbetsperioden kommer det att bli begränsad framkomlighet samt sänkta hastigheter för att skapa en trygg arbetsmiljö för de som arbetar på vägen
 • Under ombyggnationen kommer kantstenarna att vara högre än vad de kommer att vara när vägen är ombyggd och klar
 • Belysningen längs sträckan kommer inte att fungera optimalt förrän hela ombyggnationen är klar
 • Busshållplatser kan komma att flyttas provisoriskt
 • Ojämnheter i vägbanan under byggtiden, kör försiktigt
 • Buller, vibrationer, grus och damm uppstår vid ombyggnationer
 • Det kommer att vara byggtrafik i området
 • Busslinje 2 leds om och går upp via Lekängsvägen och vidare mot Nacksta. Hållplatserna ”Lindesbergsvägen” och ”Sveavägen” trafikeras inte under byggtiden
 • Busshållplatsen vid Midälva kommer att lösas provisoriskt under byggtiden

 

Frågor & mer information?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta projektledare Daniel Jonsson, Projektledare, Sundsvalls kommun. Tel: 070-2997679 
Mer information finns på sundsvallvaxer.se/sallyhillsvagen

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Citat

- Det är ett stort projekt som inkluderar såväl helt nya vägar som upprustning av befintliga vägar. Vi smalnar av vissa stråk, bygger nya parkeringsplatser, bygger hastighetssäkrade korsningar, tillgänglighetsanpassar busshållplatser och breddar trottoarer
Daniel Jonsson, Sundsvalls kommun