Yrkeshögskolan i Sundsvall enda utbildningsort norr om Stockholm att utbilda Säkerhetssamordnare

Som den enda Yrkeshögskola norr om Stockholm kommer Sundsvall att under två år examinera cirka 50 Säkerhetssamordnare. Utbildningen startar år 2019 och 2020, och arbetsmarknaden förväntas mycket god.

– Det känns fantastiskt att vi fick den här utbildningen som enda utbildningsort norr om Stockholm. Vi har många tunga namn och befattningar från säkerhetsområdet kopplade till utbildningen. Vi är superengagerade och ser fram emot utbildningsstarten, säger Nina Åkerstedt, utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

i Västernorrland uppskattas ett anställningsbehov på cirka 50 personer inom en femårsperiod. Runt om i landet ligger den siffran runt 240 personer. Utbildningen ger både en bred och djup kunskap, som väl motsvarar de krav som ställs av arbetslivet, såväl det privata som det offentliga.

– Behovet av den här kompetensen är stadigt ökande. Både på grund av den pensionsavgång/generationsväxling vi befinner oss inom, men också för att vårt samhälle utvecklas snabbare än nånsin mot ett mer komplext samhälle. Säkerhetsfrågorna måste tas på allvar och hanteras på ett kompetent sätt i en organisation. Det är ytterst en fråga om trovärdighet. Med en Säkerhetssamordnare får du som arbetsgivare en medarbetare med gedigna kunskaper inom stabsarbete vid kris, krishantering samt förmåga att identifiera framtidens hot, det ”okända okända”, säger Hans Andersson, Säkerhetssamordnare Göteborg Stad/Östra Göteborg och arbetslivsrepresentant i utbildningens ledningsgrupp.

I Sverige finns totalt 165 Yrkeshögskolor, varav i norr om Stockholm 38 stycken.

Fakta Säkerhetssamordnare
En Säkerhetssamordnare arbetar med att analysera säkerhetsrisker, skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö för medarbetarna, utbildar och förbättrar organisationens generella säkerhetsarbete. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhet och om det är en anställning inom privat eller offentlig verksamhet. Andra uppgifter kan röra frågor kring personskydd, informationssäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) eller lås, larm och bevakning. Man kan också arbeta med att utveckla en verksamhets krisberedskap, dokumentera planerna och genomföra övningar för att utveckla en verksamhets samlade förmåga att hantera krissituationer. I en del verksamheter kan man inneha beredskap som tjänsteman i beredskap (TiB) där man är verksamhetens ingångspunkt vid krissituationer.

För mer information,
Nina Åkerstedt, utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon: 072-147 59 16, Mejl: nina.akerstedt@sundsvall.se

Hans Andersson. Säkerhetssamordnare Göteborg Stad/Östra Göteborg och arbetslivsrepresentant i utbildningens ledningsgrupp. Telefon: 031-365 30 23. Mejl: hans.andersson@ostra.goteborg.se

Prenumerera

Media

Media