IQS Energi Komfort AB (publ) - delårsrapport Q1 2018

Rörelsens intäkter uppgick Q1 2018 till 11,0 Mkr, vilket är en ökning med 45 % i förhållande till motsvarande period förra året.

Intäkterna är i nivå med budget.

Omsättningen enligt budget för helåret 2018 uppgår till 60 Mkr men nu fördelat på många fler projekt och därmed betydligt stabilare.

Delårsrapport Q1 2018, 1 januari – 31 mars

  •  Nettoomsättning uppgick till 11,0 MKR (7,6 MKR) 
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till +0,03 MKR (-2,04 MKR)
  •  Resultat per aktie efter skatt uppgår till +0,01 SEK (-0,47 SEK) 
  •  Eget kapital i koncernen -2,5 MKR (2,5 MKR) 
  •  Eget kapital i moderbolaget 5,2 MKR (11,2 MKR)
  •  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 3,0 MKR
  •  Orderingång under perioden 7,2 MKR (1 MKR)

VD-kommentar                        

Årets första kvartal har utvecklats väl och i linje med budget.

Erhållna borrtillstånd uppgår till 5 st. (0 st.) varav 3 i Stockholms innerstad.

4 order (0 st.) i fastighetssegmentet är tecknade för leverans 2018,

Bolaget har påbörjat 7 nya projekt (0 st.) och har nu 15 samtidigt pågående projekt i varierad storlek.

Vi noterar för närvarande ett kraftigt ökande intresse för bergvärme och energioptimering. Antal förfrågningar från fastighetssegmentet för perioden ökar kontinuerligt och i en takt som bolaget aldrig tidigare upplevt. Detta bekräftar det stora intresse som nu finns för energioptimering generellt och speciellt bergvärme.

Det inledande kvartalet har genom åren gett en indikation om årets utveckling och hittills under 2018 ligger årets omsättning och resultat över budget vilket ger en fingervisning om ett framgångsrikt 2018 i linje med budget.

Det är min uppfattning att fastighetssegmentet för energioptimering kommer att se en stark uppgång under lång tid och med början 2018. IQS Energi Komfort har sedan flera år bearbetat potentiella kunder i fastighetssegmentet och har ett starkt varumärke varför vi nu får många förfrågningar samt är väl positionerade för en kraftfull tillväxt i detta segment.

Volymen utestående offerter i fastighetssegmentet, definierat som offerter baserat på erhållen förbrukningsinformation och dimensionering av anläggningar, fortsätter att växa och är nu närmare 500 MKR. Målet är att löpande teckna nya order om ca 10 - 20% av denna volym.

Arne Olafsson

VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen i koncernen

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick Q1 2018 till 11,0 Mkr, vilket är en ökning med 45 % i förhalande till motsvarande period förra året. Intäkterna är i nivå med budget. Omsättningen enligt budget för helåret 2018 uppgår till 60 Mkr men nu fördelat på många fler projekt och därmed betydligt stabilare.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 10,7 Mkr, vilket är enligt budget och 1 Mkr högre än för motsvarande period förra året och i sin helhet hänförliga till högre kostnader för inköp av råvaror och förnödenheter

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MKR vilket är över budget, och en förbättring i förhållande till motsvarande period 2017 med 2,0 M.

Finansiella ställningen

Det egna kapitalet uppgick per 2018-03-31 i moderbolaget till 5,2 MKR och aktiekapitalet till 3,0 MKR. Bolaget har inget utestående konvertibelt lån eller optionsprogram.

Framtidsutsikter 

Det aktiva, och helt nödvändiga, arbetet med att bygga upp en betydande offertstock har nu börjat ge löpande resultat i orderingången.

Målet för 2018 är att bolaget ska fortsätta att förstärka sitt varumärke och närvaro i fastighetssegmentet och gärna komplettera med ytterligare ett eller flera förvärv under 2018.

Kommande rapporteringstillfällen

  •  Kvartalsrapport Q2, 31 juli 2018
  •  Kvartalsrapport Q3, 31 oktober
  •  Bokslutskommuniké 2018, 28 februari 2019

Granskningsrapport.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Organisation och medarbetare

Antalet anställda per den 31 mars 2018 uppgick till 19 st. utöver underentreprenörer och konsulter.

Ägarförhållande

IQS Energi Komfort aktie är noterad på Nordic MTF (NGM). Genom listningen av bolagets aktie stärker vi bolagets långsiktiga åtagande till de kunder som investerar i förnyelsebar energi och säkerställer att kunden har en stark och transparant samarbetspartner lång tid framöver.

Det finns per den 31/3, 2018, 5 935 844 aktier i bolaget. Det genomsnittliga antal utestående aktier under 2017 var 5 171 588. Motsvarande siffra för andra halvåret 2016 var 3 517 279 stycken och för andra halvåret 2017 var det 5 171 588 stycken.

Inga utestående konvertibler, teckningsoptioner eller liknande fanns vid denna rapports lämnande.

Företagspresentation 

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 för att sälja bergvärmeanläggningar och erbjuda service till bergvärmekunder.

Affärsidé

IQS Energi Komfort AB ska minska sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att dimensionera, installera, övervaka och underhålla beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa. 

Bergvärme och frånluftsåtervinning är de enda förnyelsebara energislag som levererar energi året runt, dygnet runt, oberoende av väder och vind och har den kortaste återbetalningstiden

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 12 mars, 2018

Styrelsen

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar