IQS Energi Komfort AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december

Bokslutskommuniké 2017, 1 oktober – 31 december

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång


Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december

 •  Nettoomsättning uppgick till 35,4 MKR (62,0 MKR) 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till –13,0 MKR (1,4 MKR)
 •  Kostnader av engångskaraktär uppgick till 12,2 MKR
 •  Resultat per aktie efter skatt uppgår till –2,19 SEK (0,33 SEK) 
 •  Eget kapital i koncernen -1,6 MKR (4,6 MKR) 
 •  Eget kapital i moderbolaget 6,4 MKR (13,5 MKR)
 •  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 2 967 922 kr

Bokslutskommuniké 2017, 1 oktober – 31 december

 •  Nettoomsättning uppgick till 8,5 MKR (21,6 MKR) 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till –4,2 MKR (2,8 MKR)
 •  Resultat per aktie efter skatt uppgår till –0,71 SEK (0,65 SEK) 
 •  Eget kapital i koncernen -1,6MKR (4,6 MKR) 
 •  Eget kapital i moderbolaget 6,4 MKR (13,5 MKR) 
 •  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 2 967 922 kr

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång

 •  Omsättning i januari 3,5 Mkr (2,8 MKR)
 •  Resultat i januari 264 Tkr (-1,2 MKR)
 •  Planerad produktion januari – juni 2018 uppgår till c:a 25 Mkr (12,8 MKR)

VD-kommentar

Då bolagets verksamhet stabiliserats i samtliga våra tre affärsområden, fastighet, villa och service, kan vi nu konstatera att 2017 var det sista året i bolagets turn around. Omsättningen i respektive affärsområde är stabil eller växande och budgeten för 2018 är 60 MKR, som det rapporterats tidigare i Q3 rapporten, med ett resultat om 6-8%.

Orderingång 2017 för Villa & Fastighet blev 43 MKR (36 MKR), +19%.

Antal order i fastighetssegmentet 2017 uppgick till 17 st. (11 st.), +54%

Som nämnts i VD brevet i januari 2018 blev inkråmsförvärvet av bolaget Wermer Energilösningar kostsamt både ur ett ekonomiskt och ett resursperspektiv då sålda projekt visade brister i kalkylerna. Vår ambition har dock i första hand varit att hjälpa kunderna och slutföra projekten. De negativa effekterna av detta är tagna i bokslutet för 2017.

Vi märkte tydligt under senare delen av 2017 att förfrågningarna på bergvärme för fastigheter ökade för att i början av 2018 nå nya rekordnivåer. Den under flera år fokuserade marknadsbearbetningen börjar nu ge ett kraftfullt utfall och antalet förfrågningar eller uppdatering av gamla offerter ökar löpande.

Det inledande kvartalet har genom åren gett en indikation om årets utveckling och hittills under 2018 ligger årets omsättning och resultat över budget vilket ger en fingervisning om ett framgångsrikt 2018.

Det är min uppfattning att fastighetssegmentet för energioptimering kommer att se en stark uppgång under lång tid och med början 2018. IQS Energi Komfort har sedan flera år bearbetat potentiella kunder i fastighetssegmentet och har ett starkt varumärke varför vi får många förfrågningar samt är väl positionerade för en kraftfull tillväxt i detta segment.

Volymen utestående offerter i fastighetssegmentet definierat som offerter baserat på erhållen förbrukningsinformation och dimensionering av anläggningar, fortsätter att växa och är nu närmare 500 MKR. Målet är att löpande teckna nya order om ca 10 - 20% av denna volym.

Arne Olafsson

VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick 2017 till 35,4 Mkr. Orsaken till den betydligt lägre omsättningen jämfört med föregående år hänger samman med att i 2016 omsättningssiffra ingick ett mycket stort projekt på över 30 Mkr. Detta projekt utgör nu en värdefull referensanläggning. Omsättningen enligt budget för 2018 uppgår till 60 Mkr men nu fördelat på många fler projekt och därmed betydligt stabilare.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 51,2 Mkr. I dessa kostnader ingår kostnader av engångskaraktär med 12,2 Mkr som till stor del är hänförliga till oförutsedda kostnader och tilläggsorder från det ovannämnda stora projektet.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet uppgick till – 13,0 Mkr vilket är otillfredsställande men som till stor del är hänförliga till kostnader av engångskaraktär och därför inte kommer belasta resultatet 2018.

Finansiella ställningen

Det egna kapitalet uppgick per 2017-12-31 i moderbolaget till 6,4 Mkr och aktiekapitalet till 2,9 Mkr. Bolaget har inget utestående konvertibelt lån eller optionsprogram.

Framtidsutsikter 

Det aktiva, och helt nödvändiga, arbetet med att bygga upp en betydande offertstock har nu börjat ge löpande resultat i orderingången.

Målet för 2018 är att bolaget ska fortsätta att förstärka sitt varumärke och närvaro i fastighetssegmentet och gärna komplettera med ytterligare ett eller flera förvärv under 2018.

Kommande rapporteringstillfällen och datum för årsstämma

 •  Kvartalsrapport Q1, 30 april, 2018
 •  Kvartalsrapport Q2, 31 juli 2018
 •  Kvartalsrapport Q3, 31 oktober
 •  Bokslutskommuniké 2018, 28 februari 2019

Granskningsrapport. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Organisation och medarbetare

Antalet anställda per den 31 december 2017 uppgick till 20 st utöver underentreprenörer och konsulter.

Antalet projektledare kommer att öka medan bolaget minskar ned på egen personal för installation och ökar antalet underleverantörer avseende installation för att därmed öka kapaciteten och få en bättre geografisk täckning och större flexibilitet.

Ägarförhållande

IQS Energi Komfort aktie är noterad på Nordic MTF (NGM). Genom listningen av bolagets aktie stärker vi bolagets långsiktiga åtagande till de kunder som investerar i förnyelsebar energi och säkerställer att kunden har en stark och transparant samarbetspartner lång tid framöver.

Det finns per den 31/12, 2017, 5 935 844 aktier i bolaget. Det genomsnittliga antal utestående aktier under 2017 var 5 171 588. Motsvarande siffra för andra halvåret 2016 var 3 517 279 stycken och för andra halvåret 2017 var det 5 171 588 stycken.

Inga utestående konvertibler, teckningsoptioner eller liknande fanns vid denna rapports lämnande.

Företagspresentation 

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 för att sälja bergvärmeanläggningar och erbjuda service till bergvärmekunder.

Affärsidé

IQS Energi Komfort AB ska minska sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att dimensionera, installera, övervaka och underhålla beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa.

Bergvärme och frånluftsåtervinning är de enda förnyelsebara energislag som levererar energi året runt, dygnet runt, oberoende av väder och vind och har den kortaste återbetalningstiden

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 28 februari, 2018

Styrelsen


IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Taggar: