VD brev, IQS Energi Komfort AB (publ), januari 2018

Budgeten för 2018 uppgår till ca 60 MKR, med ett positivt resultat. Av budgeterad volym är närmare 30 MKR redan preliminärt produktionsplanerat, fördelat på fastighet, villa och service, fram till sommaren 2018. Beläggningen förväntas, baserat på orderingången, ligga på minst samma nivå andra halvåret vilket indikerar att omsättningen om ca 60 MKR (föregående år 37 MKR) för 2018 uppnås

Arbetet med att slutföra bokslutsrapporten för 2017 pågår och beräknas vara klar enligt plan, den 28 februari, 2018.

Både ambitionen att öka takten i försäljningen avseende fastighetsprojekt och att utveckla en mer effektiv produktionsplanering har fallit väl ut i slutet av 2017 och resultatet syns tydligt i inledningen av 2018.

Bolaget har också under senare delen av 2017 genomfört en organisationsförändring som syftar till att uppnå ett tydligare gränssnitt mellan Villa & Service och Fastighet för en förbättrad rapportering samt bättre intäkt och kostnadskontroll för de olika segmenten.

Prognos 2018, Q1

Budgeten för 2018 uppgår till ca 60 MKR, med ett positivt resultat. Av budgeterad volym är närmare 30 MKR redan preliminärt produktionsplanerat, fördelat på fastighet, villa och service, fram till sommaren 2018. Beläggningen förväntas, baserat på orderingången, ligga på minst samma nivå andra halvåret vilket indikerar att omsättningen om ca 60 MKR (föregående år  ca 37 MKR) för 2018 uppnås.

Den stigande omsättningen Q1 (+30-60%) är baserad på den ökande orderingången från offertstocken som framgångsrikt byggts upp över lång tid och fn uppgår till närmare 400 MKR. Resultatet förbättras med hjälp av en mer detaljerad produktionsuppföljning och en väsentligt förbättrad produktionsplanering 2018.

Då inledningen på 2018 visar att intäkterna och kostnader ligger enligt plan (prognos 1) är vi mycket optimistiska inför 2018 där förväntningarna avseende omsättning och resultat 2018 infrias. Omsättningen Q1 förväntas uppgå till 10 - 12 MKR (föregående år 7,6 MKR) med ett positivt resultat (föregående år -2,4 MKR). Omsättningsökningen om 30 - 60% härrör primärt från fastighetssegmentet. Resultatförbättringen är säkerställd genom sänkta kostnader och förbättrade kalkyler vilket ger en betydande effekt på resultatet från och med januari 2018.

Den ”turn around” som inleddes i samarbete med Danske Bank för att bryta in i fastighetssegmentet kan nu i januari 2018 anses vara klar. Bolaget har ett mycket positivt inflöde av nya affärer i fastighetssegmentet, fullt utnyttjande av alla resurser i serviceavdelningen och god orderingång i villasegmentet och en organisation i balans.

Med en nu väsentligt starkare ekonomifunktion med starkt fokus på projektuppföljning och detaljerad rapportering av varje affärsområde säkerställer vi lönsamheten i verksamheten.

IQS Energi Komfort 2017 har ökat antalet beställningar i fastighetssegmentet markant jämfört med 2016 och inget tyder på att detta kommer att minska. Det är en tydlig indikation på den generella trenden i segmentet för bergvärmepumpar för större fastigheter men även det stora intresset för energioptimering med förnyelsebar energi som basenergi.

Geotermisk energi 

IQS Energi Komfort AB inleder fler samarbeten för att snabbare flytta fram positionerna i detta spännande framtidssegment. Geotermisk energi, via djupborrning, växer allt snabbare i världen och har stora förutsättningar att även bli en given förnyelsebar energikälla för värme och el även i Sverige. Vi bevakar utvecklingen för att vid rätt tillfälle engagera IQS Energi Komfort i segmentet. Med tanke på att geotermisk energi, via djupborrning, är en outtömlig energikälla och inom räckhåll även i våra regioner så är det vår övertygelse att detta segment kommer att växa snabbt de närmaste åren.

Förvärv

IQS Energi Komfort genomförde genom en inkromsaffär i fastighetssegmentet 2017. I affären ingick ett antal intressanta fastighetsprojekter som dock tyvärr drogs med mycket dålig lönsamhet vilket belastat 2017 men åtgärdats för 2018.

Ytterligare minst ett förvärv förväntas genomföras under 2018. Primärt fokuserar vi på förvärv av verksamheter med stort fastighetsfokus.

Förnyelsebar energi

Bergvärme och frånluftsåtervinning är de enda förnyelsebara energislagen som levererar energi året runt oberoende av väder och vind och har den kortaste återbetalningstiden. 

Vi är övertygade om att segmentet för förnyelsebar energi kommer att växa rejält under 2018 och framåt. Vår ambition att vara den naturliga samarbetspartnern i segmentet fortsätter att bära frukt då vi får allt fler förfrågningar även från olika konsulter och produktägare.

Under 2018 initieras flera initiativ för att öka antalet installerade solpaneler och frånluftåtervinningsanläggningar, samt kombinationer av dessa med avancerad fjärrövervakad styr- och reglerutrustning. Vi redan har i januari redan skickat flera större offerter avseende solceller vilket indikerar intresset för produkten under 2018.

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar