13 800 hektar såldes i markförsäljningsprogrammet år 2017

Sveaskog genomförde 52 affärer på sammanlagt 13 800 hektar inom ramen för markförsäljningsprogrammet år 2017. Affärerna gav en intäkt på 190 miljoner kronor.

”Resultatet år 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare att vi i några större affärer lyckades hitta flera intresserade köpare. Huvuddelen av utbudet har legat i de västliga delarna av Norrlands inland”, säger Viveka Beckeman, chef Stab Juridik och fastigheter på Sveaskog.

Prisutvecklingen på skogsfastigheter under år 2017 har varit stabil i norra Sverige med en tendens till ökade priser efter några år med vikande trend. I mellersta och södra Sverige har en positiv utveckling av fastighetspriserna märkts av. Priset per skogskubikmeter var cirka 100 procent högre i södra Sverige än i norra Sverige

”Detta motiveras inte av virkespriser eller skogens produktionsförmåga utan påverkas mer av begränsat lokalt utbud i relation till intresset från köpstarka grupper att investera i skogsegendomar. Det blir intressant att se prisutvecklingen för skogsfastigheter under 2018 inom storstadsnära områden. Den prisnedgång som sker för bostadspriserna kan ha en viss smittoeffekt”, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig för Sveaskog i norra Sverige.

Riksdagen beslutade att Sveaskog med start år 2002 ska avyttra tio procent av sitt skogsinnehav för att stärka enskilt skogsbruk. I och med försäljningen år 2017 har Sveaskog nu sålt 8,35 procent av sitt markinnehav.

Under mars månad startar försäljningen av 2018 års utbud.
 
 
För mer information:

Viveka Beckeman, chef Stab Juridik och fastigheter, Sveaskog, tfn 070 – 275 24 48
Sören Åhlund, fastighetsansvarig i norra Sverige, Sveaskog, tfn 070 – 320 50 51
Esbjörn Wahlberg, ansvarig press och samhällskontakter, Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02
 
 
Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC
®. 
Läs mer på
www.sveaskog.se 

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar