Citat

Marknadsläget för skogsindustrin var mycket god under fjolåret, men en avmattning har skett framförallt under det andra kvartalet i år. För massa, papper och kartong är detta speciellt påtagligt.  Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
Det känns glädjande att fastigheten avyttras till en lokal entreprenör med ambitioner att driva och utveckla verksamheten ytterligare. Det är något som kommer gynna dels ekopark Böda, dels närliggande verksamheter och bebyggelse positivt
Klara Tibblin, fastighetsansvarig på Sveaskog
Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle
Ibrahim Baylan, näringsminister
Skogsnäringen är viktig för Sverige. Särskilt som regeringen satt ett miljömål om att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I den förändringen behövs den förnybara råvaran från skogen. Det är vårt gröna guld
Anette Waara, marknadsområdeschef Sveaskog
Med tanke på den torra väderleken och dammens dåliga skick riskerar vattenmiljön att skadas om sjöarna sjunker för lågt under sommaren. Därför är det viktigt att åtgärderna görs nu när sjöarnas nivå fortfarande är nära gränsen för normal. Arbetet underlättas dessutom av att flödet är lågt
Rebecka Rödin, chef för resultatområde Södra Bergslagen i Sveaskog
Vi är mycket glada att få Sveaskog som partner. De har både naturrummet och expertkunskaperna att bidra med och tillsammans hoppas vi kunna locka fler ut i naturen, sprida kunskap om allemansrätten och ge fler möjlighet att testa scouting på olika sätt. Det ska vara enkelt att uppleva scouting och känna sig trygg i svensk natur
Petra Lindskog, generalsekreterare på Scouterna
Vi tycker det ska bli spännande att samarbeta med Scouterna som är pionjärer inom digitala naturupplevelser som komplement till den fysiska upplevelsen. Ingen har tidigare dokumenterat och tillgängliggjort vår natur på det sättet. Genom detta samarbete får många fler möjligheten att både online och i verkligheten ta del av våra ekoparker och uppleva allt vackert som finns
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Sveaskog
Vår viktigaste uppgift är att ta hand om skogen så att den kan fortsätta skapa samhälls- och klimatvärden men också säkerställa att skogen får en betydelsefull roll för vårt framtida samhälle. Genom denna investering bidrar vi till att skogen och restprodukter från skogsbruk och industri ges en central roll i utfasningen av fossila produkter i vårt samhälle
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog
SunCarbons teknik medför att massabruket får en ny intäktsström från ligninoljan men därtill kan öka produktionen av cellulosa vilket bidrar till att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, den bidrar därmed också till att öka användning och värde av veden
Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation, Sveaskog
Med satellitdata kan vi nu synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och vi kan snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen
Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog
Vi behöver snabbt skydda den svenska skogen, som redan förra året drabbades hårt av granbarkborreangrepp, och som kan slå ännu hårdare i år. Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att rädda den svenska skogen
Mona Holmström, kundansvarig på Sogeti i Umeå
Tack vare den nya IT-lösningen kan vi, i realtid, synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och därmed också snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen.
Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog
Det är viktigt att den stormfällda skogen tas omhand snabbt, så att den inte hinner förlora i kvalitet och värde. Utöver det har vi granbarkborreproblematiken som kommer krypande norrut. Granbarkborrar trivs i vindfällen, så stormen har bidragit med perfekt yngelmaterial
Roger Johansson, marknadschef för marknadsområde Syd i Sveaskog
Jag är både glad och stolt över att Hannele Arvonen nu blir Sveaskogs nästa VD. Hon har gedigen kompetens och erfarenhet av hela skogsindustrin. Hon är en bra ledare som kommer fortsätta driva och utveckla Sveaskogs lönsamhet, konkurrenskraft och hållbara företagande
Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog
Jag känner mig hedrad att få vara med och utveckla Sveaskog samtidigt som skogens betydelse blir allt tydligare i den hållbara utvecklingens alla aspekter
Hannele Arvonen, tillträdande VD för Sveaskog