Citat

Arbetet med vårt program för hållbart skogsbruk har fortsatt under kvartalet och vi utför och planerar för aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatrelaterade skador såsom storm och insekter. Bland annat har vi påbörjat använda hyggesfria metoder i utvalda ekoparker och påbörjat flera restaureringar av olika våtmarker och vattendrag.
Per Matses, VD
Jag kan med stolthet konstatera att Sveaskog är en viktig del i den totala värdekedjan som skapar förutsättningar för klimatsmarta produkter och tillväxt i bioekonomin och därmed bidrar positivt till klimatomställningen. En viktig uppgift för oss är hur vi på bästa sätt använder skogen för att bruka och vårda skogen samt bidra till klimatomställningen
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
Vi som stor statlig markägare är en viktig aktör i denna omställning. Redan idag kommer mer än 10 procent av Sveriges vindkraftsel från vindkraftsverk på våra marker
Tomas Fransson, bolagslantmätare och ansvarig för vindkraft på Sveaskog
Vi kan konstatera att den milda vintern inneburit en liten ökning gällande körskador i anslutning till vatten samt transport över vatten än tidigare. Detta kommer vi emellertid göra en mer förfinad analys kring
Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog
Det är ett värdefullt arbete som bygger på målinriktade insatser av kompetenta medarbetare och entreprenörer som utför sitt arbete på bästa sätt, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre
Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog
Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen jämfört med fjolåret förklaras av högre priser på våra produkter, vilket har förbättrat våra marginaler.
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
Jag kan med stolthet konstatera att Sveaskog är en viktig del i den totala värdekedjan som skapar förutsättningar för klimatsmarta produkter och tillväxt i bioekonomin och därmed bidrar positivt till klimatomställningen.
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
Detta kommer att ge stora klimatvinster genom ökad koldioxidinbindning och skogsprodukter som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Dessutom vill vi fortsätta utveckla det hållbara skogsbruket utifrån ett helhetsperspektiv, där skogsbruk, biologisk mångfald, klimatåtgärder och sociala värden kan samsas och bidra till varandra
Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog
Skyddsavskjutning är den sista åtgärden för att kunna komma till rätta med de omfattande betesskadorna kopplade till vandringsälg. Som det ser ut nu så planterar vi nya plantor som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet om återplantering. Det här är ett problem för många skogsägare
Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog
Helikopter är en effektiv metod som utsätter älgarna för mindre stress och skada jämfört med en utdragen skyddsavskjutning på traditionellt sätt. Helikopter används redan vid skyddsavskjutning av annat vilt. Jakten är det enskilt viktigaste verktyget för att minska betesskadorna och när vi nu inte lyckades uppnå avskjutningsmålet tvingas vi till denna drastiska åtgärd för att kunna uppfylla skogsvårdslagen
Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog
Projektet visar att vi kan hitta samarbetsformer mellan skogsägare, jägare och myndigheter som ger bra resultat. Utvärderingarna av Kronoberg visar att viltbetesskadorna har minskat
Anna Stridsman, skogsvårdschef för marknadsområde Syd i Sveaskog
Viltet är en mycket viktig resurs ur många aspekter, men tyvärr är viltstammarna idag inte i balans med fodertillgången i vårt land. Skadorna som klövviltet orsakar är höga och leder till samhällskostnader som vi måste diskutera och komma till rätta med
Ronny Löfstrand, jakt- och klövviltschef i Sveaskog
Vi kan bekräfta det som Skogsstyrelsens analys visade, det vill säga att cirka 25 procent av ungskogen på de inventerade ytorna är allvarligt skadade och att träden håller på att dö. Vi har inventerat 200 slumpvisa ytor på totalt 370 000 hektar och kan konstatera allvarliga betesskador av älg samt svampangrepp, främst törskatesvamp
Mikael Lundberg, skogsvårdschef i marknadsområde Nord på Sveaskog
Detta innebär att knappt 50 procent av framtidsträden på de inventerade ytorna är tall, trots att det är tydliga tallmarker. Viktigt att förstå är att skadorna inte enbart är avgränsade till Sveaskogs innehav utan är ett bekymmer för alla skogsägare i norr. Detta kommer att påverka skogens roll i klimatomställningen om vi inte kommer tillrätta med främst älgbetet och svampskadorna
Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog
På Skogsstyrelsen har vi sett ökande svampskador i tallungskog sedan millennieskiftet och ovanpå det kommer älgbetesskadorna som länge legat på alltför hög nivå. Vi är helt överens med Sveaskog om den svåra situationen och nu är det viktigt att undersöka läget också hos andra markägare
Erik Normark, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen
Allt i syfte att skapa ett intresse och förståelse för vattendrag och miljö i allmänhet samt naturligtvis i synnerhet Mörrumsån. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Blekinge folkhögskolas fiskevårdslinje, vilket innebär att vi engagerar elever i ett brett spann, från mellanstadiet upp till vuxen ålder
Ida-Maria Rigoll, platschef för Mörrums Kronolaxfiske
Att minska utsläppen från timmertransporterna är en viktig fråga för oss på Sveaskog. Eftersom tåg inte är ett alternativt överallt kan HCT-ekipage vara ett bra alternativ. Med ett ekipage med fler hjulaxlar som kan ta mer timmer kan tre ekipage lasta lika mycket som fyra ekipage av mindre modell, det minskar utsläppen per transporterat ton
Henrik Engman, inköpsansvarig för transporter på Sveaskog
Vi på Volvo Lastvagnar ser med tillförsikt fram emot detta samarbete. Vi har under tio år arbetat med att studera och testa HCT-ekipage upp till 90 ton vid landsvägskörning mellan Överkalix och Piteå, och nu är vi redo för nästa etapp. För oss är det viktigt att samarbeta med olika aktörer för att utforma så effektiva transportlösningar som möjligt
Lena Larsson, projektledare på Volvo Lastvagnar
Som Sveriges största skogsägare arbetar vi för att skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Vi vet att skogsnäringen har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och vi vill på detta sätt hjälpa till att stärka våra entreprenörers och ytterst branschens attraktionskraft
Hannele Arvonen, vd på Sveaskog
Här finns en stor potential, dels för skogsindustrin och dess kunder, dels för naturvård, biologisk mångfald och rekreation. Samtidigt behöver vi öka vår kunskap i Sverige om hur vi bäst vårdar och skapar lönsamhet i lövbestånd
Jonny Carlsson, virkesköpare Sveaskog
En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område och görs för att gynna höga naturvärden samt skapa en variation i skogen. Den brända marken, sotiga och nerbrunna träd skapar substrat för en stor mängd olika arter som enbart trivs i dessa förhållanden
Daniella Andersson, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog
Resultatförbättringen under året förklaras främst av högre priser på våra produkter i förhållandet till motsvarande period föregående år vilket har förbättrat marginalerna för såväl leveranser från egen skog som för extern anskaffad skogsråvara. Leveransvolymerna är dock lägre både totalt sett och från egen skog
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
Den produktiva skogsmarken är 190 hektar med cirka 36 053 skogskubikmeter i virkesförråd enligt skogsbruksplanen och en årlig tillväxt om cirka 1 495 skogskubikmeter. Egendomen omfattar fina områden för jakt och fiske och både jakt- samt fiskerätt medföljer försäljningen
Sören Åhlund, fastighetsansvarig Sveaskog
Det är en långsiktig, strategiskt viktig affär som i förlängningen innebär att vi kan erbjuda industrin mer svensk skogsråvara – ett viktigt bidrag till utvecklingen av en hållbar bioekonomi. Genom affären stärker vi även vår position som ledande i att tillvarata skogens värden på ett ansvarsfullt sätt genom hela kedjan från planta till virkeskund
Hannele Arvonen, vd Sveaskog
Under en tid har vi, med gemensamma målsättningar, byggt en grund som skapar förutsättningar för en långsiktig och god relation. Vi ser fram emot ett samarbete som kommer att vara utvecklande för båda parter
Vegard Haanaes, vd Gysinge Skog
Detta är en unik affär i och med omfattningen och storleken på uppdraget. Avtalet innebär ett nära samarbete som initialt löper över fem år med avsikt att utveckla samarbetet över tid
Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog
Jag använder alltid WeHunt när jag jagar - oavsett om jag jagar ensam eller ihop med andra. Som jaktledare värdesätter jag säkerhet och WeHunt känns tryggt. I Skinnskatteberg arrenderar mitt jaktlag och jag mark av Sveaskog sedan drygt ett år tillbaka
Ulrika Karlsson-Arne, jaktledare
Sveaskog stärker sin närvaro i Norrbotten och planerar att öppna ett nytt kontor i Boden. ”Vår strategi, arbetssätt och filosofi är att vi är lokala. Vi centraliserar oss inte till någon storstad. Vi ska ha verksamhet där vi har vår råvara 
Hannele Arvonen, vd Sveaskog
Åtgärderna ger bland annat öringen mer skydd och gömslen samt skapar naturligt grunda områden med lagom stark ström för öringen i yngelfasen. Insatserna med stock och sten innebär också mer insektslarver, vilket gynnar fågelarter som strömstare och kungsfiskare
Ida-Maria Rigoll, platschef och fiskemästare vid Mörrums Kronolaxfiske
Sveaskog behöver fortsatt säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. I detta arbete kommer Marie att bidra med värdefull kompetens genom sin bakgrund och erfarenhet av strategiskt HR-arbete och kulturbyggande i stora och decentraliserade organisationer bland annat inom skogsbranschen
Hannele Arvonen, vd Sveaskog
Det känns roligt att åter få arbeta i ett skogsföretag där Sveaskog har en viktig roll som föredöme och föregångare. Skogen är en innovativ bransch som är viktig för framtiden, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.
Marie Stålnacke, tillträdande HR-chef Sveaskog
Vi betraktar detta mer som ett samarbete med hållbarhetsfokus, än ett renodlat leveransavtal
Mats Oja, inköpschef på Sveaskog
Marknadsläget för skogsindustrin var mycket god under fjolåret, men en avmattning har skett framförallt under det andra kvartalet i år. För massa, papper och kartong är detta speciellt påtagligt.  Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
Det känns glädjande att fastigheten avyttras till en lokal entreprenör med ambitioner att driva och utveckla verksamheten ytterligare. Det är något som kommer gynna dels ekopark Böda, dels närliggande verksamheter och bebyggelse positivt
Klara Tibblin, fastighetsansvarig på Sveaskog
Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle
Ibrahim Baylan, näringsminister
Skogsnäringen är viktig för Sverige. Särskilt som regeringen satt ett miljömål om att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I den förändringen behövs den förnybara råvaran från skogen. Det är vårt gröna guld
Anette Waara, marknadsområdeschef Sveaskog
Med tanke på den torra väderleken och dammens dåliga skick riskerar vattenmiljön att skadas om sjöarna sjunker för lågt under sommaren. Därför är det viktigt att åtgärderna görs nu när sjöarnas nivå fortfarande är nära gränsen för normal. Arbetet underlättas dessutom av att flödet är lågt
Rebecka Rödin, chef för resultatområde Södra Bergslagen i Sveaskog
Vi är mycket glada att få Sveaskog som partner. De har både naturrummet och expertkunskaperna att bidra med och tillsammans hoppas vi kunna locka fler ut i naturen, sprida kunskap om allemansrätten och ge fler möjlighet att testa scouting på olika sätt. Det ska vara enkelt att uppleva scouting och känna sig trygg i svensk natur
Petra Lindskog, generalsekreterare på Scouterna
Vi tycker det ska bli spännande att samarbeta med Scouterna som är pionjärer inom digitala naturupplevelser som komplement till den fysiska upplevelsen. Ingen har tidigare dokumenterat och tillgängliggjort vår natur på det sättet. Genom detta samarbete får många fler möjligheten att både online och i verkligheten ta del av våra ekoparker och uppleva allt vackert som finns
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Sveaskog
Vår viktigaste uppgift är att ta hand om skogen så att den kan fortsätta skapa samhälls- och klimatvärden men också säkerställa att skogen får en betydelsefull roll för vårt framtida samhälle. Genom denna investering bidrar vi till att skogen och restprodukter från skogsbruk och industri ges en central roll i utfasningen av fossila produkter i vårt samhälle
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog
SunCarbons teknik medför att massabruket får en ny intäktsström från ligninoljan men därtill kan öka produktionen av cellulosa vilket bidrar till att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, den bidrar därmed också till att öka användning och värde av veden
Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation, Sveaskog
Med satellitdata kan vi nu synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och vi kan snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen
Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog
Vi behöver snabbt skydda den svenska skogen, som redan förra året drabbades hårt av granbarkborreangrepp, och som kan slå ännu hårdare i år. Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att rädda den svenska skogen
Mona Holmström, kundansvarig på Sogeti i Umeå
Tack vare den nya IT-lösningen kan vi, i realtid, synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och därmed också snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen.
Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog
Det är viktigt att den stormfällda skogen tas omhand snabbt, så att den inte hinner förlora i kvalitet och värde. Utöver det har vi granbarkborreproblematiken som kommer krypande norrut. Granbarkborrar trivs i vindfällen, så stormen har bidragit med perfekt yngelmaterial
Roger Johansson, marknadschef för marknadsområde Syd i Sveaskog
Jag är både glad och stolt över att Hannele Arvonen nu blir Sveaskogs nästa VD. Hon har gedigen kompetens och erfarenhet av hela skogsindustrin. Hon är en bra ledare som kommer fortsätta driva och utveckla Sveaskogs lönsamhet, konkurrenskraft och hållbara företagande
Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog
Jag känner mig hedrad att få vara med och utveckla Sveaskog samtidigt som skogens betydelse blir allt tydligare i den hållbara utvecklingens alla aspekter
Hannele Arvonen, tillträdande VD för Sveaskog