Sveaskogs delårsrapport, januari-september 2021: Stark marknad för sågtimmer

Report this content

Vårt operativa rörelseresultat under årets första nio månader uppgick till 1 033 MSEK (812), den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den förändrade metoden för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 202 MSEK från i år, redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är resultatet något högre än föregående år.  


Per Matses, VD och koncernchef för Sveaskog.

1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 1 472 MSEK (1 307). Totala leveransvolymerna ökade med fem procent och priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt åtta procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 79 procent och uppgick till 243 MSEK (136). Resultatförbättringen förklaras främst av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 75 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är det underliggande resultatet något högre än föregående år trots höjda naturvårdskostnader
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 113 MSEK (157).
 • Kvartalets resultat uppgick till 499 MSEK (208), motsvarande 4,21 kr (1,76) per aktie.
   

1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med två procent till 5 032 MSEK (4 916). Totala leveransvolymerna var nästan oförändrade och priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt två procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 1 033 MSEK (812). Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 202 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är resultatet något högre än föregående år trots höjda naturvårdskostnader.
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 414 MSEK (464).
 • Periodens resultat uppgick till 1 586 MSEK (1 035), motsvarande 13,40 kr (8,74) per aktie.
   

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Per Matses:

– Marknadsläget är fortsatt bra för våra kunder inom svensk skogsindustri. Sågverken går mot ett rekordår till följd av höga priser för sågade trävaror även om det har skett ett trendbrott under det senaste kvartalet med prisnedgångar på vissa marknader, dock från höga nivåer. Produktionsnivån är hög och det har skett viss lageruppbyggnad av sågverkens färdigvarulager. Massavedspriserna är tämligen stabila. På råvarumarknaden är det gott om virke och det är starka flöden av timmer samtidigt som avverkningsaktiviteten är hög.

– Arbetet med vårt program för hållbart skogsbruk har fortsatt under kvartalet och vi utför och planerar för aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatrelaterade skador såsom storm och insekter. Bland annat har vi påbörjat använda hyggesfria metoder i utvalda ekoparker och påbörjat flera restaureringar av olika våtmarker och vattendrag.

– Under kvartalet har det väckts frågor kring våra samråd med rennäringen. Vid avverkning och andra skogsskötselåtgärder som sker inom en samebys område görs anpassningar till rennäringen. I Sverige finns regelverk, tydliga krav samt rutiner som ska säkerställa detta och Sveaskog följer dessa för samtliga avverkningar. I vårt program för hållbart skogsbruk lyfter vi också fram hur vi kan utveckla samverkan med rennäringen. Det handlar bland annat om utökad röjning och gallring i renbetesområden.

– SVT Vetenskap har under september sänt en programserie, Slaget om Skogen, där vårt program för hållbart skogsbruk uppmärksammades. Där fick vi många frågor om påstådd avverkning av ungskog. SVT:s påståenden i programmet är inte korrekta och vi har bemött dessa felaktigheter dels till redaktionen för programserien, dels på vår hemsida sveaskog.se samt även i sociala medier. Läs vår kommentar.

För mer information, kontakta:

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Vårt operativa rörelseresultat under årets första nio månader uppgick till 1 033 MSEK (812), den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den förändrade metoden för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 202 MSEK från i år, redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är resultatet något högre än föregående år.  
Twittra det här

Citat

Arbetet med vårt program för hållbart skogsbruk har fortsatt under kvartalet och vi utför och planerar för aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatrelaterade skador såsom storm och insekter. Bland annat har vi påbörjat använda hyggesfria metoder i utvalda ekoparker och påbörjat flera restaureringar av olika våtmarker och vattendrag.
Per Matses, VD