Delårsrapport januari-september 2019: Bra resultat trots avmattning i marknaden

Report this content

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari-september 2019 uppgick till 1 133 MSEK (1 031), en ökning med tio procent jämfört med motsvarande period 2018. Det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet enskilt var också bättre och uppgick till 301 MSEK (256).

Hstlandskap i Lycksele 
Höstlandskap i Lycksele. 

1 januari - 30 september 2019:

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med sex procent till 5 396 MSEK (5 076). Priserna ökade i genomsnitt med nio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med fyra procent. Omsättningen från försäljning av skogsplantor har ökat.

  • Det operativa rörelseresultatet ökade med tio procent och uppgick till 1 133 MSEK (1 031). Högre priser har till viss del motverkats av lägre volymer. Kostnaderna för skogsvård har ökat.  Fjolårets resultat belastades av merkostnader (25 MSEK) kopplat till de omfattande skogsbränderna förra sommaren. Resultatet från övriga fastighetsaffärer har minskat.

  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,4 procent (5,2).

  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 426 MSEK (206), värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan

  • Resultatet under perioden januari-september minskade med 19 procent och uppgick till 1 286 MSEK (1 593), motsvarande 10,86 kr (13,45) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till ändrade skatteregler som påverkade resultatet positivt med 477 MSEK föregående år. Effekten var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen:

Bra resultat trots avmattning i marknaden
Resultatförbättringen under året förklaras främst av högre priser på våra produkter i förhållandet till motsvarande period föregående år vilket har förbättrat marginalerna för såväl leveranser från egen skog som för extern anskaffad skogsråvara. Leveransvolymerna är dock lägre både totalt sett och från egen skog. Kostnaderna för skogs- och naturvård har ökat främst till följd av planerade åtgärder. Vi har också något högre kostnader inom avverkning, en effekt av ökad konkurrens om avverkningsresurser i kombination med avverkning av storm- och insektskadad skog.

Barkborrarna en fortsatt utmaning
Barkborrarna svärmade i en andra omgång i slutet av sommaren. Detta innebär ett fortsatt hot mot våra egna och våra leverantörers skogar. Viktigt under hösten är därför att prioritera avverkning i skogar som är barkborreangripna. Den sena svärmningen gör att många barkborrar övervintrar under barken – det gör arbetet med åtgärder extra viktigt.

Vår roll för att bidra till klimatomställningen
En viktig uppgift för oss är hur vi på bästa sätt använder skogen för att bruka och vårda skogen samt bidra till klimatomställningen. Vi ska vara ledande i att tillvarata och utveckla skogens roll i den cirkulära bioekonomin. Vi ska öka tillväxten samtidigt som vi uppfyller samhällets och våra egna miljö- och hållbarhetsmål för skogen.

Nya drivmedelsavtal med högre miljönytta
Under det tredje kvartalet har Sveaskog tecknat ett leverantörsavtal med Preem och Skoogs Bränsle gällande drivmedel för egna maskinlag vilket långsiktigt säkrar tillgången till förnybara drivmedel. Avtalet innebär att Sveaskog bedömer att de egna fossila växthusgasutsläppen från drivmedel minskar med cirka 80 procent.


För mer information, kontakta:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog, 010-544 99 81
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari-september 2019 uppgick till 1 133 MSEK (1 031), en ökning med tio procent jämfört med motsvarande period 2018. Det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet enskilt var också bättre och uppgick till 301 MSEK (256).
Twittra det här

Citat

Resultatförbättringen under året förklaras främst av högre priser på våra produkter i förhållandet till motsvarande period föregående år vilket har förbättrat marginalerna för såväl leveranser från egen skog som för extern anskaffad skogsråvara. Leveransvolymerna är dock lägre både totalt sett och från egen skog
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog