Delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 832 MSEK (775), en ökning med 57 MSEK jämfört med motsvarande period 2018. Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser på produkterna i förhållande till föregående år.

Hannele Arvonen vd och koncernchef Sveaskog

1 januari - 30 juni 2019:

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 3 849 MSEK (3 567). Priserna ökade i genomsnitt med tio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med tre procent. Leveranserna av skogsplantor har ökat.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick till 832 MSEK (775). Högre priser har till viss del motverkats av lägre volymer. Kostnaderna för avverkning och skogsvård har ökat främst till följd av planerade åtgärder men också som en effekt av ökad konkurrens om avverkningsresurser i kombination med avverkning av storm- och insektskadad skog. Därtill har intäkterna från övriga fastighetsaffärer varit lägre.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,4 procent (4,9).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 272 MSEK (121), värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Resultatet under första halvåret minskade med 27 procent och uppgick till 946 MSEK (1 301), motsvarande 7,99 kr (10,99) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till effekten av ändrade skatteregler som påverkade resultatet positivt med 477 MSEK föregående år. Effekten var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

Kommentar från Sveaskogs vd Hannele Arvonen:

Marknadsläget för skogsindustrin var mycket god under fjolåret, men en avmattning har skett framförallt under det andra kvartalet i år. För massa, papper och kartong är detta speciellt påtagligt.  Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror.

Sveaskog har emitterat sin tredje gröna obligation
I april emitterade Sveaskog sin tredje gröna obligation, denna gång på 1 100 MSEK. Intresset var mycket stort och obligationen placerades hos 19 investerare från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Detta är ett erkännande från finansmarknaden av vår verksamhet och förstärker vår hållbarhetsprofil.

Granbarkborren förstör stora värden
Stora skogsarealer hotas av granbarkborren efter den varma och torra sommaren 2018. I södra Sverige bedriver vår verksamhet ett omfattande bekämpningsarbete med att söka upp och avverka angripen skog och hantera svärmningar. Vi har också inlett ett samarbete med IT-företaget Sogeti och utvecklat en lösning för att kunna följa, visualisera och förhindra granbarkborrens framfart. Lösningen använder artificiell intelligens, satellitbilder och avancerade algoritmer för att ta fram detaljerade kartor som visualiserar granbarkborrens framfart i skogen. Lösningen kommer förhoppningsvis att göras allmänt tillgänglig via Skogsstyrelsens datamiljöer inför höstens barkborrebekämpning.

Ledande inom innovation och effektivitet
Sveaskog har under perioden även blivit delägare i SunCarbon AB som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut. Lignin är en förnybar restprodukt från cellulosatillverkning som kan ersätta produkter baserade på fossil råvara.

För mer information, kontakta:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog, 010-544 99 81
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 832 MSEK (775), en ökning med 57 MSEK jämfört med motsvarande period 2018. Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser på produkterna i förhållande till föregående år.
Twittra det här

Citat

Marknadsläget för skogsindustrin var mycket god under fjolåret, men en avmattning har skett framförallt under det andra kvartalet i år. För massa, papper och kartong är detta speciellt påtagligt.  Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog