Delårsrapport januari - juni 2018: Bra resultat i ett starkt marknadsläge

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret ökade med sju procent och uppgick till 775 MSEK (725). Högre priser har till viss del motverkats av sju procents lägre leveransvolymer från egen skog.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 775 MSEK (725). Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Produktionsförhållanden har dock varit besvärliga under första halvåret. En extremt snörik vinter försvårade avverkningarna och efter en rekordkort vår slog torkan till vilket har haft negativ påverkan på avverkning, markberedning, plantering och vår externa försäljning av plantor och fröer. Genom att vi kombinerar leveranser från egen skog med externt anskaffat virke har vi dock kunnat välja de avverkningsområden som är mest tillgängliga och med låg brandrisk. Vi har i stort sett klarat leveranserna till våra kunder, dock med en högre andel externt anskaffad skogsråvara där marginalerna är lägre än för leveranser från den egna skogen.

- Nettoomsättningen uppgick till 3 567 MSEK (3 299). Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under det första halvåret till 5,8 miljoner m3fub (5,7) varav 3,2 miljoner m3fub (3,4) från egen skog.

1 januari – 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 3 567 MSEK (3 299). Priserna ökade i genomsnitt med sju procent och de totala leveransvolymerna ökade med en procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick till 775 MSEK (725). Högre priser har till viss del motverkats av sju procents lägre leveransvolymer från egen skog.
  • Sveaskogs intresseföretag Setra Group ökade sitt rörelseresultat till 233 MSEK (90). Sveaskogs andel av resultatet ökade till 90 MSEK (34).
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,0 procent (4,5).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 121 MSEK (108).
  • Resultatet under det första halvåret ökade med 67 procent och uppgick till 1 301 MSEK (779). Förändrade bolagsskatteregler har medfört en positiv resultateffekt om 477 MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 67 procent och uppgick till 10,99 kr (6,58).

FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel. 08-655 91 74, 076-130 42 01
Per Matses, vice vd och CFO, tel. 08-655 92 90, 070-655 98 20

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC® och PEFC. 
Läs mer på
www.sveaskog.se


Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se