Delårsrapport januari - mars 2012

Lägre försäljningsvolym första kvartalet

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade till 1 666 MSEK (1 772). Minskningen i förhållande till föregående år beror främst på lägre försäljningspriser.
  • Det operativa rörelseresultatet uppgick till 223 MSEK (243). Minskningen förklaras främst av lägre prisnivåer till stor del kompenserad av större volym virke från egen skog samtidigt som produktionskostnaderna ökar något i spåren av stormen Dagmar.
  • Värdeförändring skog uppgick till 175 MSEK (74).
  • Rörelseresultatet uppgick till 430 MSEK (341).
  • Kvartalets resultat uppgick till 274 MSEK (217).

 
Koncernchefens kommentar

Sveaskogs nettoomsättning uppgick till 1 666 MSEK (1 772). Minskningen i förhållande till föregående år beror i allt väsentligt på fem procent lägre försäljningspriser, men också på en något lägre försäljningsvolym. Sveaskogs operativa rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 223 MSEK (243). De lägre pris­nivåerna fick genomslag på resultatet, men har till stor del ­kompenserats av en större volym virke från egen skog.

Totalt minskade Sveaskogs försäljning av skogsråvara under kvartalet med en procent till 2,9 miljoner kubikmeter (m3fub) jämfört med samma period föregående år. Variationen mellan huvudsortimenten (timmer, massaved och biobränsle) är relativt stor. Sågverkens produktion har trots den svaga konjunkturen varit högre än motsvarande tid i ifjol, vilket avspeglade sig i nio procent högre leveranser av timmer. Osäker efterfrågan och höga industrilager hos kunderna inom pappers- och massaindustrin resulterade i åtta procent lägre leveranser av massaved och flis. Leveranserna av biobränsle minskade med två procent till följd av den relativt varma vintern.

Förutom av lägre försäljningspriser påverkas det operativa ­resultatet även av ökade produktionskostnader. De följer av ökade upparbetningskostnader i spåren efter stormen Dagmar, som fällde närmare en halv miljon kubikmeter på Sveaskogs mark i södra Norrland.

Under kvartalet har vi fortsatt utvecklingen av Sveaskogs biobränsleaffär, kring både kundsamarbeten och effektivare logistiklösningar. Vi har utökat affären med E.ON avseende leveranser till Åbyverket i Örebro och har även bidragit till att energibolaget Surahammars KommunalTeknik kunnat skifta huvudbränslet från torv till skogsbränsle.

I februari inledde vi årets försäljning av skogsmark i enlighet med uppdraget från ägaren att sälja tio procent av Sveaskogs innehav. Under året är ambitionen att sälja cirka 140 objekt om drygt 20 000 hektar i framförallt Norrland.      

Delårsrapporten finns publicerad i sin helhet på www.sveaskog.se.

För mer information kontakta:
Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, tel 08-655 91 74
Per Matses, CFO, tel 08-655 92 90, 070 - 655 98 20

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter sju miljarder kronor och är cirka 720 anställda.

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar