• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Delårsrapport januari - september 2018: Rekordresultat trots svåra produktionsförhållanden under vintern och sommaren

Delårsrapport januari - september 2018: Rekordresultat trots svåra produktionsförhållanden under vintern och sommaren

Report this content

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari – september 2018 uppgick till 1 031 MSEK (933), en ökning med elva procent. Högre priser har till viss del motverkats av sex procents lägre leveransvolymer från egen skog och kostnader om 30 MSEK i samband med skogsbränder.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:
- Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari - september uppgick till 1 031 MSEK (933). Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Besvärliga produktionsförhållanden under både vintern och sommaren har dock påverkat såväl avverkningskostnaderna som leveranserna från egen skog negativt. Vi har i de flesta fall klarat leveranserna till våra kunder men med en högre andel externt anskaffad råvara där marginalerna är lägre än för den egna skogen.
- Nettoomsättningen uppgick till 5 076 MSEK (4 593). Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under januari - september till 8,1 miljoner m3fub (8,0) varav 4,6 miljoner m3fub (4,9) från egen skog.
- Under sommaren ägde flera skogsbränder rum på olika platser i landet. För Sveaskogs del uppgick den sammanlagda brandskadade arealen till cirka 4 000 hektar. Utöver förlorade virkesvärden har Sveaskogs kostnader relaterat till bränderna och i form av förebyggande åtgärder uppgått till 30 MSEK, vilket till största delen har belastat det tredje kvartalet.

1 januari – 30 september 2018

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med elva procent till 5 076 MSEK (4 593). Priserna ökade i genomsnitt med nio procent och de totala leveransvolymerna ökade med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med elva procent och uppgick till 1 031 MSEK (933). Högre priser har till viss del motverkats av sex procents lägre leveransvolymer från egen skog och kostnader om 30 MSEK i samband med skogsbränder.
  • Sveaskogs intresseföretag Setra Group ökade sitt rörelseresultat till 287 MSEK (107). Sveaskogs andel av resultatet ökade till 115 MSEK (38).
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,2 procent (4,6).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 206 MSEK (162).
  • Periodens resultat ökade med 59 procent och uppgick till 1 593 MSEK (999). Förändrade bolagsskatteregler har medfört en positiv resultateffekt om 477 MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 59 procent och uppgick till 13,45 kr (8,44).

 
FÖR MER INFORMATION:

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel. 08-655 91 74, 076-130 42 01
Per Matses, vice vd och CFO, tel. 08-655 92 90, 070-655 98 20
 
 
Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC
® och PEFC. Läs mer på www.sveaskog.se


Taggar: