Fortsatt stora betesskador i norra Sverige

Den årliga inventeringen av betesskador i ungskog (Äbin) i norra Sverige visar ett fortsatt högt skadeläge. Även om en förbättring skett i flera älgförvaltningsområden (ÄFO).

Betesskador Foto Helena Delborn

Inom de fyra nordliga länen, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten så har samtliga 19 älgförvaltningsområden (ÄFO) inventerats under 2019. Av dessa så har drygt hälften av de inventerade områdena sänkta betesskador jämfört med föregående års mätningar, men trots det så når inget av dem acceptabla skadenivåer. Samhället har genom Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen antagit målen att de årliga betesskadorna på tall får vara max 2-5 procent, beroende på markens bördighet, för att kunna nå slutmålet om minst 7 av 10 tallar oskadade av klövvilt vid 5 meters höjd.

- Tyvärr kan vi konstatera att vi inte nått målet gällande rimliga betesskador eftersom drygt 10 procent av de inventerade tallarna har drabbats av betesskador under det senaste året. Vi har fortsatt för höga skador i samtliga län. Nu behöver alla parter ta sitt gemensamma samhällsansvar för att minska betesskadorna i och med det ökande behovet av skogsråvara både inom träindustrin och till omställningen mot ett fossilfritt samhälle, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skogsägarna.

Det finns mellanårsvariationer i Äbin beroende på bland annat vinterns längd och väderförhållanden under sommarhalvåret. Tar man hänsyn till detta och tittar på medelvärdet under flera år så ligger betesskadorna trots detta stabilt över samhällets mål. 

- Vi ser en positiv utveckling i Jämtland och i delar av övriga tre län, säger Jonas Mårtensson, SCAs affärsområdeschef Skog. Det är mycket positivt och visar att jägare och skogsägare tillsammans med fokuserade insatser faktiskt kan bringa ned älgstammen till nivåer nära vad födotillgången långsiktigt kan bära. Vi har utmaningar kvar i alla regioner och vi är på inget sätt hemma än. Men nu ser vi att det går, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog.

- Markägarna i norra Sverige ståndortsanpassar och föryngrar med tall på ett i huvudsak bra sätt. Här ökar tallandelen i landskapet tack vare att föryngringarna innehåller mer tall än den äldre skogen. På länsnivå varierar tallandelen i Äbin mellan 60 och 90 procent på de magra markerna, vilket innebär att tallandelen på vissa håll kan öka ytterligare, säger Anette Waara, chef för Marknadsområde Nord på Sveaskog.

Fakta: Betesskadorna länsvisa treårsmedel (Äbin 2019): 

Län Årsskada tall
Mål: max 2-5%
Tallstammar utan viltskador
Mål: minst 85%
Norrbotten 11,3 % 61,4 %
Västerbotten 10,5 % 61,0 %
Västernorrland 14,6 % 64,0 %
Jämtland 13,9 % 56,1 %


För mer information, kontakta:
Torgny Hardselius, ordförande Norra skogsägarna, 070- 568 17 12
Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog,
060-19 32 58

Anette Waara, marknadsområdeschef Sveaskog, 070-207 48 97

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den årliga inventeringen av betesskador i ungskog (Äbin) i norra Sverige visar ett fortsatt högt skadeläge. Även om en förbättring skett i flera älgförvaltningsområden (ÄFO).
Twittra det här