Sveaskog ansöker om skyddsavskjutning i Västerbotten

Report this content

Sveaskog har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen i Västerbotten om skyddsavskjutning på 50 älgar inom Lycksele kommun. Bakgrunden är omfattande och återkommande betesskador av älg inom vinterkoncentrationsområden.

Betesskador frn lg

När avskjutningsmålen under ordinarie jakttid inte uppnås innebär det att stora koncentrationer av vandringsälg samlas under vintertid på vissa specifika områden med ungskog. Dessa ungskogsområden drabbas då av stora betesskador med resultat att skogar som efter 20 års skogsskötsel borde omfatta 5 till 6 meter höga träd, istället omfattar kraftigt nedbetade träd som knappt syns ovanför snötäcket.

Sveaskog, tillsammans med branschföretagen SCA och Holmen, anser att nuvarande viltförvaltningssystem inte klarar av att hantera vandringsälg och dessa koncentrationsområden, då jakttiden på älg kan vara slut innan älgarna vandrar till vinterbetesområden. Erfarenheter visar tydligt att den begränsade jakttiden, och ett lågt jakttryck i slutet av jaktsäsongen, inte lyckas hålla betesskadorna på en acceptabel nivå.

– Skyddsavskjutning är den sista åtgärden för att kunna komma till rätta med de omfattande betesskadorna kopplade till vandringsälg. Som det ser ut nu så planterar vi nya plantor som sedan älgarna äter upp vintertid. Detta leder till att många av våra ungskogar aldrig tillåts växa upp och kunna bidra till den gröna omställningen. Detta är också ett stort ekonomiskt problem för många skogsägare och för hela det svenska samhället som är beroende av råvara samt intäkter från skogsbruket, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.

– Även på SCA känner vi igen bilden med stora betesskador inom många områden i länet. Får vi inte bukt med betesskadorna får det påverkan på försörjningen av industrin med förnyelsebar råvara. Vi investerar nu 7,5 miljarder kronor i pappersbruket i Obbola som kommer att vara beroende av råvara från länets skogar, säger Tobias Andersson, avdelningschef för skog i Västerbotten på SCA Skog.  

– Vi genomförde nyligen en inventering i vinterkoncentrationsområden tillsammans med Sveaskog och SCA. Situationen är helt ohållbar i stora delar av Västerbottens inland. När situationen blir akut som i det berörda området är skyddsavskjutning den åtgärd som måste vidtas, säger Lars Johansson, avdelningschef för skog och mark i Västerbotten på Holmen Skog.

Sveaskog ansöker om att få använda helikopter för att genomföra avskjutningen för att snabbt uppnå avsedd effekt med så lite stress och störning som möjligt för älgarna.

 – Helikopter är den metod som används vid skyddsavskjutning av annat vilt, till exempel när björn orsakar skador för rennäringen. Vi anser att samma metoder ska användas för att förhindra allvarlig skada på skogen som används för att värna rennäringens värden samt att älg och björn bör hanteras likvärdigt, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.

Ansökan omfattar cirka 2 750 hektar inom Lycksele kommun.

Fakta
Skyddsavskjutning är en benämning på en åtgärd som genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.

För mer information, kontakta:
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sveaskog har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen i Västerbotten om skyddsavskjutning på 50 älgar inom Lycksele kommun. Bakgrunden är omfattande och återkommande betesskador av älg inom vinterkoncentrationsområden.
Twittra det här