Sveaskog föreslår 900 MSEK i utdelning

Report this content

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2017. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 900 MSEK till ägaren svenska staten, en höjning med 100 MSEK från förra året.

– Förra året kännetecknades av en stark konjunktur för skogsindustrin och den goda konjunkturen bedöms fortsätta under 2018, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef. Efterfrågan på den förnybara skogsråvara som vi i Sveaskog levererar kommer att vara fortsatt hög.

– Vårt mål är att bedriva ett hållbart skogsbruk där ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer, fortsätter Per-Olof Wedin. Vi kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarandet av höga naturvärden, biologisk mångfald och positiv klimatpåverkan genom ökad kolinbindning och substitution av fossila material.

– Debatten om skogen har under året varit ovanligt livlig, skriver Sveaskogs ordförande Eva Färnstrand i årsredovisningen. Att det finns synpunkter på hur vi i Sveaskog sköter våra avverkningar, vår naturvård och övrig markanvändning ser vi som tecken på ett starkt engagemang för skog och är något som vi uppskattar. En öppen och konstruktiv diskussion ger oss flera idéer om hur vårt skogsbruk kan förbättras. Att vi inte alltid är ense, kan bero på att Sveaskog ska balansera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter medan andra intressenter fokuserar på en enskild aspekt, ofta biodiversitet. Jag vill understryka att ett öppet samtal är av stor betydelse för oss och att vi lyssnar noga.

Års- och hållbarhetsredovisningen publiceras idag på sveaskog.se.
  

För mer information:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90
  

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC®. 
Läs mer på
www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar