Sveaskog känner ägarens starka stöd för sitt agerande

Report this content

Sveaskog känner ägarens starka stöd för sitt agerande Det har i dagarna synts uppgifter i pressen där Sveaskogs position på virkesmarknaden starkt ifrågasatts. Vi vill därför ge följande bakgrund och kommentar: Den 14 januari var det ett möte på Näringsdepartementet med företrädare för berörda fackliga organisationer, Sågverksföreningar, LRF och Skogsindustrin där Sveaskog diskuterades ur flera aspekter. På inbjudan av Näringsdepartementet deltog undertecknade. Ett antal frågor togs upp vid tillfället och till viss del diskuterades Sveaskogs roll som stor skogsägare. Representanter för köpsågverken framförde redan tidigare välkända synpunkter på Sveaskogs roll och framtida engagemang inom sågverksnäringen. Där berördes också markfrågor i anslutning till reservatsbildningar, Svenska Skogsplantor samt Sveaskogs position och roll på virkesmarknaden. Diskussionerna vid mötet ger inte i något avseende fog för de påståenden som framfördes i Dagens Industris artikel den 27 januari. Vi har inte av vår ägare blivit ombedda att förändra vår position eller inriktning. Vi har heller inte ålagts eller påtagit oss någon informationsplikt till andra sågverksaktörer om vad vi gör eller planerar. Däremot välkomnar vi en fortsatt affärsmässig dialog med sågverksägare kring nödvändiga strukturförändringar där vi gärna tar del av de möjligheter de ser i att stärka och förbättra situationen för sågverksnäringen. Vi har ett gemensamt intresse att verka för en stark svensk sågverksnäring och trämekanisk industri. Den står för den största delen av rotnettot från skogen och är därmed en viktig del av skogskapitalvärdet. Vi ser däremot inget framåtsyftande i en ensidig debatt, vilken enbart utmynnar i krav om lägre råvarupriser. Vi agerar och kommer att fortsätta att agera som en oberoende aktör i marknaden och vi hyllar principen att affärer görs upp direkt mellan berörda parter i enskilda förhandlingar - inte på några andra vägar eller sätt. Till sist - om företrädare för svensk sågverksnäring vill diskutera med Näringsdepartementet om frågor som har direkt beröring med vårt uppdrag och vår verksamhet är det helt naturligt att vi också får möjlighet att delta. Vi ser det som ett uttryckssätt för den goda kontakten mellan oss och vår ägare. Bo Dockered Lars Sköld Styrelseordförande Verkställande direktör tel 070-674 01 19 tel 070-537 97 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00780/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar