Sveaskog klarar 93 procent av kultur- och fornlämningar i skogsbruket

En omfattande inventering visar att Sveaskog tar stor hänsyn till kultur- och fornlämningar i sitt skogsbruk. 93 procent av alla kultur- och fornlämningar klaras utan stor miljöpåverkan efter avverkning och markberedning.

Att bevara forn- och kulturlämningar i skogen är viktigt eftersom det är ett arv från förfäder och tidigare kulturer. Vanliga lämningar är odlingsrösen, kolbottnar, husgrunder och fångstgropar. Ändå förekommer det att lämningar skadas i samband med skogsbruk, ofta på grund av bristande kunskaper eller information eller beroende på att lämningen var svår att upptäcka. Markberedning är den åtgärd i skogsbruket som har störst negativ påverkan.

- Sveaskog ser detta som en mycket viktig fråga och har arbetat målmedvetet med information och utbildning kring kulturhänsyn i skogsbruket. För att kartlägga hur vi ligger till har vi genomfört en omfattande undersökning och resultatet är glädjande, konstaterar skogschef Herman Sundqvist.

Resultatet visar att Sveaskog har klarat 93 procent av samtliga kända kultur- och fornlämningar utan stor miljöpåverkan och 79 procent utan någon som helst påverkan. Siffrorna är i stort desamma på Sveaskogs marker i hela landet.

Undersökningen har genomförts under sommaren 2015. Inventerare från Skogsstyrelsen har besökt nästan 250 avverkade områden på Sveaskogs marker i hela landet som har markberetts under 2014. Tillsammans innehåller de besökta områdena 700 kulturmiljöer, varav en stor del (56 procent) utgörs av odlingsrösen och kolbottnar.

Förutom att få en lägesbild av hur Sveaskogs markberedningar påverkar kända kultur- och fornlämningar, är ett viktigt syfte med studien att få underlag för ett fortsatt förbättringsarbete.

- Studien har visat ett mycket intressant resultat och det är betydelsen av att vid avverkning lämna speciella högstubbar som markerar kultur- och fornlämningarnas läge, säger Peter Bergman som är landskapsekolog på Sveaskog. När vi lämnar så kallade kulturstubbar, vilket vi ska, så klarar vi 99 procent av kulturmiljöerna utan större miljöpåverkan. Motsvarande siffra utan lämnade kulturstubbar är 89 procent.

Sveaskog har ett mål att klara 99 procent av alla natur- och kulturvärden i skogen utan stor miljöpåverkan. Resultatet av sommarens studie visar att målet är realistiskt.

- Vårt fina resultat beror på ett konsekvent förbättringsarbete de senaste åren. Nu i sommar har vi genomfört en bred utbildning i fält med alla maskinförare, entreprenörer, planerare med flera vilket borgar för ett ännu bättre resultat nästa år, säger Peter Bergman. 

För mer information:

Herman Sundqvist, skogschef, tel. 0920-25 82 84

Peter Bergman, landskapsekolog, tel 070-584 16 59

Linda Andersson, kommunikationschef, tel 0708-72 22 05

Om Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör även markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör. Vår omsättning är ca 6 miljarder kronor och antalet anställda knappt 700. www.sveaskog.se


Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media