Sveaskog satsar på mer lövskog

Report this content

Sveaskog utökar insatserna för goda ekologiska strukturer och livsförutsättningar i de egna brukade skogarna. I det ingår att gynna och bevara lövbestånd, särskilt på marker efter skogsbränder. Satsningen stödjer Sveaskogs nya långsiktiga inriktning som ska bidra till nationella och EU-gemensamma mål för klimat och biodiversitet.

Sveaskogs nya inriktning för ett hållbart skogsbruk har sin utgångspunkt i att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet. Därför genomför och planerar bolaget som en av sina åtgärder att öka variationen i skogarna - bland annat genom att gynna och utöka lövbestånden. Framförallt med björk men även med andra lövträd, som komplement till gran och tall som är vanligast i Sveaskogs skogar idag. Variationen av trädslag utgör ett skydd som gör att skogen klarar sig bättre mot olika påfrestningar.

- Blandbestånd och rena lövbestånd bidrar till att klimatanpassa skogen och ger ett högre ekologiskt värde. Inte minst bidrar det till ett vackert skogslandskap och ökad virkesskörd över tid, säger Erik Nyberg, skogsvårdsledare i Sveaskog.

Det är särskilt gynnsamt att skapa ny skog med lövbestånd på brandfält, så kallade lövbrännor. På exempelvis de fuktigare och bördigare delarna av markerna som brann 2018 i Hälsingland, spirar och föryngrar sig en stor mängd lövplantor. Sveaskog planterar en hel del lövträd men på bränderna handlar det främst om att sköta den naturliga frösådden.

- Den heta brandsommaren 2018 triggade många lövträdsarter att producera exceptionellt mycket frön sommaren 2019. Nästan alla lövträd är så kallade pionjärträdarter. Det innebär att de är anpassade för att sprida sig i stor skala vid större störningar i naturen som exempelvis vid brand. Det, tillsammans med ett relativt begränsat betestryck från älg, gör att vi nu har en unik möjlighet att skapa naturligt föryngrade lövskogar på delar av bränderna. Skogar som även innehåller en ny generation av asp och sälg, trädslag som ofta har svårt att växa upp till stora träd eftersom de är så begärliga för viltet, säger Erik Nyberg.

På 70-talet eftersträvades att skogar av gran och tall skulle vara helt fria från lövträd men nu tänker man annorlunda. Sveaskog planerar för tio procent löv i barrbestånden och för minst fem procent lövdominerade bestånd där de naturliga förutsättningarna är goda.

- Lövbestånden är en resurs som inte alltid utnyttjats optimalt och för att ta tillvara den resursen gäller det att vi är med från början, gärna redan när lövbeståndet är två till tre meter högt. Då kan det vara dags för en första röjning.

Idag består ungefär 15 procent av Sveaskogs virkesförråd av löv, varav cirka två tredjedelar är björk. 

- Precis som barrskog behöver lövskog skötas aktivt. Åtgärder som vi vidtar är bland annat ökad röjning och gallring av barrträd, vilket ibland krävs för att gynna lövträd. Röjning och gallring och lövträdens kronor i sig ger ett ljusinsläpp, som i större utsträckning än barrträd gör att det ofta växer mer bärris, flera olika örter och andra arter på marken, berättar Erik Nyberg.
 

För mer information, kontakta:

Erik Nyberg, Skogsvårdsledare, Sveaskog, 070-618 70 24, erik.nyberg@sveaskog.se

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar