Sveaskogs åtgärder för hållbart skogsbruk under kvartal tre

Report this content

Sveaskog har ambitionen att vara ledande inom hållbart skogsbruk och att gå i spetsen i Sverige för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald. På ett tydligt och kraftfullt sätt ska bolaget bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet och EU:s klimatmål. De övergripande strategiska målen är: Ökad skogstillväxt, ökad biologisk mångfald och ökad virkesskörd - mål som bidrar till en hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt.

- Arbetet med vårt program för ett hållbart skogsbruk har fortsatt under kvartalet och förutom de aktiviteter som vi utför, planerar vi för ytterligare aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden och att stärka motståndskraften mot klimatrelaterade skador såsom storm och insekter, säger VD Per Matses.

Här följer några exempel på åtgärder från programmet för hållbart skogsbruk som Sveaskog genomfört under det tredje kvartalet 2021.

De brukade skogarna

Sveaskog har under tredje kvartalet inlett planeringen för att anlägga fröplantager för björk och sibirisk lärk samt nya mer anpassade fröplantager för tall och gran, ett arbete som kommer att pågå under många år. Under kvartalet har bolaget genomfört hyggesfria avverkningar vid föryngringsavverkning i ekoparkerna Halle-Hunneberg och Böda samt planerat för hyggesfri avverkning i ekoparkerna Raslången och Omberg.

I Lycksele och Sorsele kommun samt i Åkroken i Älvsbyns kommun och Nordheden i Jokkmokks kommun, har Sveaskog under kvartalet genomfört utökad röjning med cirka 470 hektar inom renskötselområde. Det underlättar för renarnas förflyttning och gynnar renbetet.

Sveaskog har förstärkt organisationen med en skogsskötselspecialist med fokus på hyggesfria metoder. Uppdraget är bland annat att kartlägga lämpliga metoder per skogstyp och utvärdera tidigare och pågående försök med hyggesfritt tillsammans med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Vattnet i skogen

Sveaskog satsar på att restaurera vattendrag med syfte att stärka skogsmarkens motståndskraft mot pågående klimatförändringar och bidra till ökad biologisk mångfald. Bolaget ingår även i EU:s sexåriga vattenprojekt LIFE Revives som fokuserar på att förbättra flodpärlmusslornas livsmiljöer och har under kvartalet påbörjat ytterligare åtgärder för att bidra till att nå det nationella miljömålet om levande sjöar och vattendrag i Sveriges skogar. Under tredje kvartalet har restaureringsåtgärder av våtmarker påbörjats i Malingsbo (Bergslagen) och Knämyran (Norrbotten). Med dessa åtgärder handlar det om att stoppa avrinningen så att vattennivån höjs i marken runt omkring. Vattnet ska ta längre tid på sig att flöda genom markerna istället för att snabbt gå ut genom dikessystemet. Sveaskog har också förstärkt organisationen med två miljö- och naturvårdsspecialister som kommer att jobba med åtgärder kopplade till vatten.

Naturvårdsskogarna

Under kvartalet har Sveaskog genomfört flera naturvårdande skötselåtgärder i hela landet. Ett exempel är Ekopark Forsmark. Där rör det sig om cirka 80 hektar med det primära syftet att öka andelen lövskog till förmån för den vitryggiga hackspetten. Trivs den vitryggiga hackspetten i landskapet, då trivs även många andra arter. Arbetet görs i samarbete med Naturskyddsföreningen inom projektet ”Vitrygg”.

I Götaland har det genomförts manuella åtgärder med hjälp av motorsåg, yxa och gasolbrännare för att efterlikna den påverkan som naturliga störningar skulle ha gett död och döende ved. Döende ved innebär att träd har skadats och förväntas dö långsamt, vilket ger andra egenskaper än vid ett snabbt förlopp. Det ger kådindränkt ved eller betyder att rötsvampar kan ta sig in i det levande trädet. Båda dessa processer ger bättre förutsättningar för ett flertal hotade arter, bland annat den vitryggade hackspetten.

Läs mer om de åtgärder som genomförts under tidigare kvartal här

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar