• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Sveaskogs bokslutskommuniké, januari-december 2020: Stabilt resultat trots utmanande 2020

Sveaskogs bokslutskommuniké, januari-december 2020: Stabilt resultat trots utmanande 2020

Report this content

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 MSEK  (1 483), vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 850 MSEK.

Vintertrd

Januari – december 2020

  • Nettoomsättningen minskade med åtta procent till 6 597 MSEK (7 209). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent. 
  • Det operativa rörelseresultatet minskade med 24 procent och uppgick till 1 120 MSEK (1 483). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat. 
  • Direktavkastningen uppgick till 2,4 procent (4,9). Förändringen förklaras främst av det genomsnittliga operativa kapitalets ökning genom ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar. 
  • Sveaskog har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Sveaskog äger skogstillgångar. Vi följer därmed övriga större bolag i branschen. Effekten av omvärderingen på årets resultat blev netto efter skatt 9,9 miljarder SEK. Resterande del av omvärderingen har redovisats direkt i övrigt totalresultat. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan. 
  • Resultatet för året uppgick till 10 867 MSEK (1 558), motsvarande 91,78 kr (13,16) per aktie, vilket främst är relaterat till en positiv resultateffekt om netto cirka 9,5 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar. 
  • Exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar minskade resultat per aktie till 8,08 (13,16) SEK.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Per Matses:

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna nio procent lägre jämfört med föregående år.  

– Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn visar att 97 (98) procent av Sveaskogs avverkningar skett utan stor miljöpåverkan. I beräkningen bedöms parametrarna lämnade hänsynsytor, sparade naturvärdesträd och undvikande av markskador vid avverkning.    

– Den slutliga inventeringen av skador från granbarkborren år 2020 visar på närmare 8 miljoner kubikmeter skadat virke, vilket gör 2020 till nytt rekordår i Sverige. Angreppen var under 2018 störst i Götaland, men tyngdpunkten har successivt flyttat sig norrut och vi ser nu de största skadorna i Svealand. Inom Sveaskog gör vi flera akuta insatser för att minska skadeverkningarna och medverkar i utvecklingen av förebyggande åtgärder. 

 

För mer information, kontakta: 

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90 

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 MSEK  (1 483), vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 850 MSEK.
Twittra det här