Sveaskogs naturvårdande skötsel runt Nissan undersöks i examensarbete hos SLU

Report this content

I Sveaskogs nya program för hållbart skogsbruk är skogens vatten en viktig del. De närmaste åren höjer Sveaskog sina ambitioner med att skapa våtmarker och återställa värdefulla vattendrag. Det är ett område som Sveaskog har lång erfarenhet av och nu trappar de upp insatserna. Ett exempel är de egna markerna kring Nissan där en studie nyligen visat att de åtgärder som Sveaskog vidtagit mellan 2015 och 2021 har gynnat lövträden längs vattendraget.

Ån Nissan är i en nationell kartläggning klassad som ett av landets värdefullaste vattendrag med fin vattenkvalitet och mycket vattenliv som är viktigt att bevara. 2015 skrev Sveaskog ett vattenvårdsavtal med Länsstyrelsen i Jönköping för de delar av Nissan som rinner över bolagets mark.

- Målet var då att skydda och förbättra vattendragets ekologiska status genom att gynna lövträd och återställa de naturliga miljöerna för att ge fisken och övrigt vattenliv ännu bättre förutsättningar, säger Peter Bergman som är naturvårdschef i Sveaskog.

I ett examensarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har de naturvårdande huggningarna som Sveaskog hittills gjort följts upp genom en inventering av de åtgärdade kantzonerna. Det framtida behovet av skötsel har även undersökts med modelleringsverktyget Heureka. Resultaten från inventeringen visar att det var skillnad mellan provytor närmast vattenkanten och de som låg längre in i kantzonen. Vid vattenkanten fanns det betydligt fler stammar av löv, främst klibbal och björk. Detta resulterade i ett högre stamantal samt lägre öppenhet i kronträcket än längre in i kantzonen.

- Enligt studien har de åtgärder som Sveaskog genomfört mellan 2015 och 2021 gynnat lövträden längs vattendraget, speciellt närmast vattnet där det redan fanns en hel del lövträd. Kantzonen längre bort från strandkanten var ofta barrdominerad före åtgärderna och där finns det några år senare inte så kraftig föryngring av löv som vi hade önskat. Det verkar som att det tar ganska lång tid efter åtgärd innan man får upp en ny lövdominerad skog. Vi tror dock att lövträd som björk och al kommer in så småningom och att vi på längre sikt får en dominans av löv i dessa områden, säger Peter Ask, naturvårdsspecialist i Sveaskog.

Modelleringar av kantzonens utveckling i framtiden visade också att Sveaskog måste återkomma med naturvårdande huggningar med jämna mellanrum för att behålla en dominans av lövträd.

- I ett naturligt tillstånd hade Nissan svämmat över då och då och detta hade hållit undan granen från området närmast vattnet. Idag när ån är reglerad får vi gå in med andra typer av skötselåtgärder för att bland annat bibehålla en lövdominerad kantzon, säger Peter Ask. 

Examensarbetet är utfört av jägmästarstudenten Joakim Isaksson.

- Slutsatsen i min studie är att Sveaskogs naturvårdshuggningar har anpassats efter förekomsten av löv. Huggningarna har gynnat redan etablerat löv och gett förutsättningar för naturlig föryngring av lövträd. Framtida studier kommer kunna visa om den naturliga föryngringen har lyckats, kanske om fem till tio år, säger Joakim Isaksson.    

För mer information, kontakta:

Peter Bergman, Naturvårdschef, Sveaskog, 070-584 16 59, peter.bergman@sveaskog.se

Peter Ask, Naturvårdsspecialist, Sveaskog, 070-213 80 03, peter.ask@sveaskog.se

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar