Kvartalsrapport april-juni 2019 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Report this content

Investeringarna visar resultat med en ökad efterfrågan från marknaden, fler återkommande kunder och början på en regelbunden orderingång.

Intäkter Koncernens intäkter för andra kvartalet 2019 uppgick till 139 KSEK (189). För perioden jan-jun 2019 är intäkten 318 KSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0) miljoner kronor.

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för andra kvartalet 2019 uppgick till 10 532 KSEK (8 991). Personalkostnaderna uppgick till 3 732 KSEK (2 520)) och avskrivningar till 1 161 KSEK (1 292). För perioden jan-jun 2019 uppgick kostnaderna till 18 944 KSEK (15 618).

Resultat Resultatet före skatt för andra kvartalet 2019 uppgick till -10 657 KSEK (-8 897). Resultatet för jan-jun 2019 uppgick till –19 171 KSEK (-15 458).

Resultat per aktie (kr) 0,29 (0,33)

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2019 till 65 911 KSEK (66 255). Likvida medel uppgick 30 juni 2019 till 22 635 KSEK (31 081).

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Eget kapital uppgick 30 juni 2019 till 38 789 KSEK (49 943). Långfristiga skulder uppgick till 16 109 KSEK (9 738).

Investeringar Bolaget har under perioden april-juni 2019 investerat 3 439 KSEK (1 847), där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 137 KSEK (-5 340) under det andra kvartalet 2019.

Väsentliga händelser april-juni 2019:

  • Nyemissionen genomförd och övertecknad
  • Ny order från återförsäljaren i Frankrike  
  • Nya order inkommer från återförsäljaren i Sydkorea  
  • Partnerskap formas för tester av filter för etylenfångst i äppelodlingar
  • Svenska Aerogel vinner innovationstävling i Nederländerna
  • Investeringsstöd beviljas av Region Gävleborg  
  • Bolagsstämma hölls i Gävle 11 juni. Ny ordförande och nya ledamöter.
  • Rekrytering av ny CFO inleds

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Gert Sköld rekryterad som ny CFO med tillträde i oktober 2019
  • Master Pilot Plant (MPP 2019) på väg in i sitt slutskede

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.  

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 09:00.

Prenumerera

Media

Media