Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift

Report this content

Idag stängs många taxiföretag ute från den svenska taximarknaden, präglad av svarta pengar och ständigt ökande osund konkurrens, enligt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med rapporten ”Licensavgift för taxi”. Men lösningen är inte att införa fler lagar och regler, anser Fölster. Istället behöver branschen reformeras.

Taximarknaden i Sverige kännetecknas av brist på sund konkurrens på lika villkor. Myndigheternas oförmåga och svaga intresse för att utöva tillsyn inom taxi har lämnat fältet fritt för aktörer att obehindrat bryta mot befintligt regelverk utan konsekvenser. Den osunda konkurrensen mellan taxiföretagen riskerar därmed att förstärka ojämlika villkor och den svarta ekonomin.

Utmärkande för den svenska taxibranschen sedan avregleringen på 90-talet är att den har byggts på med flera lag- och regelskärpningar, det vill säga mer kostsam administration för företagen och lagar för de laglydiga. Seriösa taxiföretag och en sund konkurrens på lika villkor är en av hörnstenarna för en fungerande taxitrafik och de viktiga samhällstransporterna taxiföretagen utför på uppdrag av samhället såsom sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.

Men i dag spretar taxibranschen runt om i landet. I vissa kommuner fungerar den i linje med branschens, samhällets och politikens avsikt, i andra kommuner handlar det snarare om växande svarttaxi och svart verksamhet. Och i vissa kommuner existerar inte längre någon sund konkursen. Seriösa taxiföretag stängt ute från marknaden för att följa regelverket. Trots en lång rad lag- och regelskärpningar och ökade kontroller finns inga indikationer på att problemet har blivit mindre.

I en färsk rapport föreslår Stefan Fölster att dagens taxilagstiftning med krav på taxameter ersätts med en licensavgift för taxifordon.

— Med denna nödvändiga reform kan vi lägga grunden för ett effektivare skatteuttag, enklare företagande och minskad osund konkurrens. Det vore fel att bygga på med mer lag- och regelskärpningar som bara skapar mer kostsam administration för de seriösa företagen, säger Stefan Fölster.

I sin enklaste form betalas licensavgiften för varje bil månadsvis. Licensavgiften ersätter moms och bolagsskatt som schablonintäkten normalt genererar, samt inkomstskatt och soci­ala avgifter för förarna. Ingen mer bokföring av kostnader och intäkter behövs. En månadsavgift ger minsta möjliga utrymme för fusk. Frågan för kontrollerande myndighet blir om fordonet är anmält för taxitrafik/ alternativt används i taxitrafik, vilket kan kontrolleras genom kontroll­köp och scanning av registreringsskylt. Fusk kan administrativt enkelt leda till att en licensavgift och en straffavgift påförs.

En sund taxibransch på lika villkor

Under flera decennier har taxinäringen utsatts för en ständigt växande skev konkurrens där svarttaxi utan tillstånd eller taxi med tillstånd men vars skatteinbetalningar är svårkontrollerade konkurrerar med i internationell jämförelse en högt beskattad laglig verksamhet. Ett av branschens främsta problem idag, och historiskt, är just företag som arbetar med tillstånd, men som inte redovisar alla intäkter. System som kräver extern kontroll som taxameter, är komplicerade samtidigt som höga skattesatser skapar stora incitament till fusk.

— Vi har kommit till vägs ände när det gäller att ständigt bygga ut taxi- och skattelagstiftningen med allt krångligare och dyrare administration. Lagar för laglydiga är knappast det bästa sättet för samhället att vara rädd om sina seriösa företagare. Taxibranschen behöver en genomgripande reformering av lagstiftningen med syfte att göra det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet

Effekterna av licensavgift inom taxibranschen

Rapportens konsekvensanalys tyder på att en licensavgift för med sig betydande samhällsvinster. Svarttaxi kan bli obetydlig och illojal konkurrens genom obeskattade intäkter i lagliga taxin kan minska. Tillsammans kan det stärka offentliga finanser med någon miljard kronor eller mer. Branschen kan också spara mycket på förenklingen. Även om licensavgiften sätts något lägre än en genomsnittlig skatteintäkt per bil från de större centralerna idag, leder reformen med stor sannolikhet till en statsfinansiell vinst. Förutom de ovan nämnda effekterna, så kan en lägre skatt på taxi, och därmed lägre taxipriser, få fler människor att byta obeskattade resor i privatbil mot fler beskattade taxiresor. De väntande konsekvenserna sammanfattas i tabellen nedan.

Stefan Fölsters rapport har gjorts på uppdrag av Svenska Taxiförbundet. Syftet är att pröva frågan om licensavgift kan vara vägen framåt för en sund och moderniserad taxibransch där konkurrensen sker på lika villkor.

För mer information, kontakta:
Kenan Harbas
PR- och kommunikationsansvarig

0724 02 69 55
kenan.harbas@taxiforbundet.se

 

Om Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Idag stängs många taxiföretag ute från den svenska taximarknaden, präglad av svarta pengar och ständigt ökande osund konkurrens, enligt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med rapporten ”Licensavgift för taxi”. Men lösningen är inte att införa fler lagar och regler, anser Fölster. Istället behöver branschen reformeras.
Twittra det här

Citat

Vi har kommit till vägs ände när det gäller att ständigt bygga ut taxi- och skattelagstiftningen med allt krångligare och dyrare administration. Lagar för laglydiga är knappast det bästa sättet för samhället att vara rädd om sina seriösa företagare. Taxibranschen behöver en genomgripande reformering av lagstiftningen med syfte att göra det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel.
Claudio Skubla
Med denna nödvändiga reform kan vi lägga grunden för ett effektivare skatteuttag, enklare företagande och minskad osund konkurrens. Det vore fel att bygga på med mer lag- och regelskärpningar som bara skapar mer kostsam administration för de seriösa företagen.
Stefan Fölster