Byggbranschen stoppar farliga ämnen

Report this content
Läs original

Byggbranschen stoppar farliga ämnen Genom en ny märkning ska byggbranschen nu rensa bort farliga kemikalier från byggprodukter. Detta ligger väl i linje med att regeringen vill ge Kemikalieinspektionen ett tillskott på 10 miljoner kronor under 2003 för att arbeta för en giftfri miljö i samhället. - Vi välkomnar regeringens satsning och ser fram emot ett ökat samarbete mellan Kemikalieinspektionen och byggindustrin för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, säger Danielle Freilich, miljöansvarig hos Sveriges Byggindustrier, i en kommentar till regeringens budgetproposition. Byggindustrin lanserar nu ett nytt system för att fasa ut användningen av särskilt farliga kemiska ämnen från kemiska produkter och byggvaror. Det har utvecklats i samråd med materialleverantörer. Systemet innebär en ny branschgemensam märkning av kemiska produkter och byggvaror som ersätter tidigare stopplistor. - Varorna bedöms utifrån det kemiska innehållet, eftersom användningen av kemiska ämnen kan påverka människan och miljön under varans hela livslängd. Bedömningen baseras på ett antal egenskapskrav som det kemiska innehållet i varorna måste leva upp till för att få märkningen, säger Danielle Freilich. Leverantörerna ansvarar själva för insamlingen av information om varan och dess kemiska innehåll samt för att redovisa att varan uppfyller kraven i systemet. Ett oberoende organ avgör om varan kan få en märkning och registreras i systemet. På detta sätt behöver leverantören i normalfallet inte avslöja varans hela sammansättning. Tillverkare och leverantörer måste dock kunna verifiera att de lever upp till gällande kriterier inom systemet. - Idag florerar en mängd stopplistor hos olika bygg- och fastighetsföretag, vilket skapar oklarhet. Det finns ett antal olika värderingssystem för byggvaror och kemiska produkter, men inget befintligt system baseras på vetenskapliga kriterier för bedömning av kemiska ämnen i produkter och varor, säger Danielle Freilich. Kemikaliekontroll är en kostnadskrävande verksamhet samtidigt som många aktörer i nuläget utför samma arbete. Om man utgår ifrån att kemikaliekontroll inte bara ger en konkurrensfördel utan är ett måste i en modern bransch är det rimligt att utveckla ett branschgemensamt system, som även är anpassat till omvärldens nuvarande och framtida krav. Dessa krav finns angivna i Miljöbalken, i Riksdagens beslut om Giftfri miljö, i EU:s kommande kemikaliedirektiv samt i Byggsektorns Kretsloppsråds miljöprogram. - Kriterierna innebär att produkter och varor inte får innehålla kemiska ämnen som kan ge cancer, som skadar arvsmassan, som påverkar fortplantningen, som är svårnedbrytbara och som ansamlas i vävnader, förklarar Danielle Freilich. Det krävs både utbildning och information för att stimulera intresse och kunskap hos leverantörer att arbeta i enlighet med systemet. Även projektörer och beställare bör föreskriva varor som klarar kriterierna. - Byggbranschen får nu bättre förutsättningar för att klara ökade miljökrav och svenskt näringsliv får ett internationellt försprång i takt med att farliga varor försvinner och ersätts, avslutar Danielle Freilich. För ytterligare information ring Danielle Freilich, 08-698 58 29, mobil 0708-698 510. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar