Hårdare beställarkrav ger färre olyckor

Läs original

Ett engagerat arbete från byggherreledet med tuffa krav för entreprenörerna är den viktigaste åtgärden för att minska antalet olyckor och för att få en sund konkurrens. Om byggherren i upphandlingsskedet anger nolltolerans för olyckor tvingas entreprenörerna lyfta sitt säkerhetsarbete till en högre nivå, annars går uppdragen till andra. En entreprenör som inte kan leva upp till säkerhetskraven ska helt enkelt väljas bort. Det var en av de slutsatser som framkom på Sveriges Byggindustriers säkerhetsseminarium på Nordbygg.

Flera av föreläsarna vittnade om vikten av tydligt ledarskap, information och utbildning av samtliga aktörer på arbetsplatsen. Vid bygget av Citybanan i Stockholm har Trafikverket placerat säkerheten i topp på agendan. Man träffar regelbundet alla byggledare och har gemensamma workshops, håller säkerhetsgenomgångar med alla entreprenörer och informerar samtliga 2000 medarbetare på deras eget språk.

Tomas Ringdahl, Akademiska Hus, betonade att kunderna, dvs beställarna, måste ställa högre krav på entreprenörerna så att säkerheten alltid prioriteras.

- Alla vet vad de ska göra – då är det bara att göra det, att sluta prata och sätta i gång, sa han.

Tomas Ringdahl ser gärna att landets byggherrar går samman och etablerar ett Safe Construction Council vars främsta uppgift är att driva på utvecklingen mot en nollvision för olyckor.

- Tuffare krav driver utvecklingen framåt, och det är bra, sa Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. Alla individer på arbetsplatsen måste se sin del i det hela, men ytterst är det chefernas ansvar att genom noggrann planering och rätt insatser skapa förutsättningar för säkra arbetsplatser. Idén om ett särskilt Safe Construction Council är väldigt spännande och ett förslag som jag välkomnar.

Exploateringskontoret i Stockholm har som beställare tagit säkerhetsansvaret ett steg längre och tillämpar högre krav, som i vissa avseenden är ännu hårdare än rådande lagstiftning. Här handlar det bland annat om tidiga säkerhetsgenomgångar och riskbedömningar redan på projekteringsstadiet, introduktionsutbildningar för varje individ på arbetsplatsen, detaljerade planer för skalskydd, inpassering (ID06), leveranser, vakt- och säkerhetsronder, insatsplaner vid ev tillbud, avfallshantering m.m.

- Som beställare måste man ta kommandot och bestämma reglerna, så får entreprenörerna rätta sig efter det, sa Stephan Wrang, Exploateringskontoret.

Se gärna webbfilmen från seminariet: http://bi.cmm.creo.se/arbetsmiljoe-och-haelsa/hardare_bestallarkrav_ger_farre_olyckor

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Media

Media

Citat

- Alla vet vad de ska göra – då är det bara att göra det, att sluta prata och sätta i gång
Tomas Ringdahl, Akademiska Hus
- Alla individer på arbetsplatsen måste se sin del i det hela, men ytterst är det chefernas ansvar att genom noggrann planering och rätt insatser skapa förutsättningar för säkra arbetsplatser. Idén om ett särskilt Safe Construction Council är väldigt spännande och ett förslag som jag välkomnar.
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
- Som beställare måste man ta kommandot och bestämma reglerna, så får entreprenörerna rätta sig efter det
Stephan Wrang, Exploateringskontoret