Ris och ros till regeringens budget från Sveriges Byggindustrier

Läs original

Om Sverige ska klara sig i den internationella konkurrensen måste vi skapa förutsättningar för människor att flytta dit jobb och utbildningar finns. Bostäder och infrastruktur är centrala faktorer för en sådan utveckling.  Sveriges Byggindustrier ser positivt på att regeringen vill möta bostadsbristen med ett ökat bostadsbyggande, men det krävs långsiktighet och samarbete för att målet med 250 000 nya bostäder till 2020 ska nås. 

I budgeten aviserar regeringen medel för att energieffektivisera miljonprogrammet. Miljonprogrammet måste rustas upp och Sveriges Byggindustrier har tidigare tagit fram ett 15-punktsprogram som identifierar de hinder som finns för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus samt förslag på åtgärder. Detta bör regeringen ha i beaktande vid utformningen av upprustningen. Det är viktigt att satsa på energieffektivisering men istället för kortsiktiga bidrag till investeringar föredrar vi att energieffektiva byggnader får lägre fastighetsavgift och skattefria underhållsfonder. 

- Enkelriktade stöd och subventioner snedvrider lätt konkurrensen och gynnar de som inte självmant har tagit tag i problemet, något som Sveriges Byggindustrier anser vara olämpligt, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Investeringar i järnvägsnätet och i strategiska infrastrukturprojekt är bra och nödvändiga. Att öka anslagen för drift och underhåll för järnväg med 17 procent för 2015 är välkommet. Sveriges Byggindustrier ser med oro på den osäkerhet som olika besked från regeringspartierna har gett i för landet helt nödvändiga infrastrukturprojekt. Förbifart Stockholm är ett sådant projekt som rör hela landets näringsliv, tillväxt och välfärd. Den instabilitet som råder kring projektet är både dyr och ineffektiv.

- Näringslivet behöver framför allt långsiktiga spelregler för att kunna planera och bygga. För att skapa långsiktighet förespråkar vi en blocköverskridande bostads- och infraberedning som med fördel kan ta fram underlag till den aviserade nya nationella planen för infrastruktur, säger Ola Månsson.

Regeringen ger Arbetsmiljöverket ökade anslag. Detta rimmar bra med de ökade befogenheter och verkets uppdrag att genomföra kontroller på våra arbetsplatser. Detta är en viktig pusselbit tillsammans med propositionerna om närvaroliggare i byggbranschen och ändringar i fakturamoddelen för ROT-avdraget. Sund konkurrens i byggbranschen kräver både en lagstiftning som försvårar för svartarbete och som underlättar myndighetskontroller. 

- De steg som nu tas med både lagstiftning och ökade myndighetskontroller är i helt rätt riktning för att skapa sund konkurrens i byggbranschen, avslutar Ola Månsson. 

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@sverigesbyggindustrier.se

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Enkelriktade stöd och subventioner snedvrider lätt konkurrensen och gynnar de som inte självmant har tagit tag i problemet, något som Sveriges Byggindustrier anser vara olämpligt
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
- Näringslivet behöver framför allt långsiktiga spelregler för att kunna planera och bygga. För att skapa långsiktighet förespråkar vi en blocköverskridande bostads- och infraberedning som med fördel kan ta fram underlag till den aviserade nya nationella planen för infrastruktur
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
- De steg som nu tas med både lagstiftning och ökade myndighetskontroller är i helt rätt riktning för att skapa sund konkurrens i byggbranschen
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier