Sveriges Byggindustrier kommenterar oppositionens budgetförslag

Läs original

Regering och opposition bör söka gemensamma långsiktiga lösningar för att öka bostadsbyggandet. Vi delar den uppfattning som finns formulerad hos oppositionen om ett samband mellan bostadsmarknadens funktion och tillväxt samt att ökad rörlighet bidrar till högre produktivitet och fler jobb.

Det är glädjande att både regeringen och oppositionen ser behovet av ökat bostadsbyggande och kortare byggprocesser. Sveriges Byggindustrier delar bilden att åtgärder behöver genomföras för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Sverige behöver en mer långsiktig syn på lämpliga åtgärder, även om en del av dem redan pågår.

Byggbranschen behöver långsiktiga och stabila spelregler för att kunna öka byggandet. Därför är det viktigt att regeringen och oppositionen söker samförstånd inom frågor som är viktiga för marknadens funktion och tillväxt. Förslaget om en nationell byggpakt bör därför kunna ligga till grund för åtgärder som genomförs med brett politiskt stöd så att bostadsbyggandet främjas. I första hand bör nu regeringen och oppositionen söka en samsyn kring ökat byggande. Det skulle sända starka signaler till byggbranschen att man tar det alltför låga bostadsbyggandet på allvar. Sveriges Byggindustrier blir gärna en part i sådana samtal.

Samtliga oppositionspartier vill satsa mer än regeringen på det svenska transportsystemet. Det är positivt med en utbyggnad av järnvägen och en satsning på höghastighetsjärnväg. Vi delar Miljöpartiets syn på ökade satsningar för kollektivtrafik. Det är en förutsättning för hållbara samhällen men samtidigt behövs större väginvesteringar, till exempel Förbifart Stockholm.

Sveriges Byggindustrier välkomnar oppositionens förslag om satsning på att utbilda till bristyrken. Detta kommer att ge ökad sysselsättning i byggsektorn där många av dessa bristyrken finns representerade. Det är ett förslag som det borde gå att få politisk koncensus kring.

Det är positivt att oppositionen vill öka resurserna till Ekobrottsmyndigheten och till att bekämpa organiserad brottslighet. Ekonomisk brottslighet skadar konkurrensen i byggbranschen där den göder svartjobb och drabbar hederliga företagare. Sveriges Byggindustrier arbetar aktivt för mer ordning och reda i byggbranschen. Vi hade därför hoppats på att få ett undantag för vår bransch och kunna införa månadsrapportering till Skatteverket. Också om detta borde regeringen och oppositionen kunna samla sig. Det vore ett viktigt steg för att få bort svartjobb i byggsektorn och dessutom tillföra statskassan mer skattemedel till andra angelägna byggsatsningar.

Sveriges Byggindustrier välkomnar att oppositionen vill behålla ROT-avdraget som bidrar till fler vita jobb och ökad sysselsättning för seriösa företag.

Längre kommentar om bostadspolitik: http://www.bygg.org/nyhetsarkiv-husbyggnad/byggpakt-for-tillvaxt__3242

Längre kommentar om infrastruktur: http://www.bygg.org/nyhetsarkiv/oppositionspartierna-satsar-mer-an-reger__3244

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Media

Media