God tillväxt i svensk ekonomi

Den svenska ekonomin växer i nuläget snabbt. Den positiva utvecklingen bedöms fortsätta också nästa år. SKL bedömer att BNP ökar med drygt tre procent både i år och nästa år.

Den samhällsekonomiska bedömningen görs i höstens ”Ekonomirapporten” som idag presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas i år och nästa år öka med drygt 3 procent. Tillväxten innebär att sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten pressas tillbaka. I slutet av nästa år beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. Arbetslösheten har då nått ner mot 6,5 procent och inflationstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent.

Därefter antas att ekonomin utvecklas mer i linje med den långsiktiga utvecklingen. Det är för åren 2017-2019 liktydigt med en BNP-tillväxt på 2-2,5 procent och en årlig ökning av antalet arbetade timmar med knappt 1 procent. Inflationen, exklusive effekten av höjda räntor, beräknas till 2 procent.

Fram till och med 2016 klarar kommunsektorn sig med endast lägre skattehöjningar. Men, med den mer dämpade tillväxt i sysselsättning och realt skatteunderlag som följer åren därefter är denna ekvation svår att lösa. I SKL:s beräkningar tvingas kommuner och landsting till betydande skattehöjningar. Det innebär att skattesatsen fram till 2019 beräknas höjas med 1 krona och 92 öre.

Ett problem är att den omfattande flyktinginvandringen inte omedelbart ger upphov till fler sysselsatta. Den positiva effekten av en ökad befolkning i yrkesverksam ålder tar tid genom att de nyanlända inte omedelbart kan etablera sig på arbetsmarknaden. Det betyder att de kostnadsökningar som följer av en ökande befolkning under de närmaste åren, är betydligt större än de intäktstillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster.

- Utvecklingen efter 2016 ser mycket bekymmersam ut. Det är svårt att se hur kommuner och landsting ska klara trycket från den fortsatt kraftigt växande befolkningen utan skattehöjningar. Vår analys visar hur viktigt det är att på alla sätt verka för en förbättrad integration på arbetsmarknaden, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Ekonomirapporten

För mer information
Annika Wallenskog, Biträdande chefsekonom, avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 46, mobil: 076-769 77 46, e-post: annika.wallenskog@skl.se

Bettina Kashefi, Chefsekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 72 27, mobil: 070-755 05 29, e-post: bettina.kashefi@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar