Dela

Om oss

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Kontakt

 • SKR presstjänsten
  +46(0)8-452 71 01
 • Helene Lindstrand

  Presschef


  072-569 80 44
 • Karin Lagerholm

  Pressekreterare


  072-597 81 80
 • Joakim Höjer
  0723-69 67 56
 • Peter Skyhag

  Kommunikationsstrateg


 • Citat

  Riksdag och regering ska ta sitt ansvar för välfärdens finansiering och utveckling och kommuner och regioner ska ta sitt. Så har vi framgångsrikt utvecklat välfärden under många decennier och så ska vi fortsätta att jobba.
  Anders Henriksson, SKR:s ordförande
  - Kommuner och regioner har tagit svensk välfärd genom tuffa år tidigare och kommer att klara det även nu, men det krävs att vi hjälps åt. Vi ser att regeringen behöver öka sitt stöd med höjda generella och värdesäkrade statsbidrag.
  Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  Vårt gemensamma fokus framåt, på både central och lokal nivå, ligger på att möta hälso- och sjukvårdens kompetensutmaning och stärka arbetsmiljön.
  Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation
  En treårig avtalsperiod ger möjlighet för arbetsgivare och fackförbund att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt för att möta skolans utmaningar.
  Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation
  Region Uppsala har prövat alla möjligheter för att säkra bemanningen utifrån det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att åter igen aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala.
  Joakim Larsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation
  Region Uppsala har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala.
  Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  Välfärdens verksamheter behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre. Vi och facken är överens om att inte ta tid och resurser från detta exceptionellt viktiga arbete och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst
  Joakim Larsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation
  Att så många är intresserade av att förlänga arbetslivet med några år utgör en stor potential. För många är arbetstider och flexibilitet en nyckel för att vilja jobba längre, men också möjligheten att få använda sina erfarenheter i exempelvis en expertroll.
  Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner.
  Regionerna gör stora framsteg i sitt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är glädjande och viktigt.
  Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
  Att attrahera fler unga bidrar till att kommuner och regioner klarar kompetensförsörjningen i välfärden, men också för att utveckla nya och smarta arbetssätt.
  Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL
  Rapporten är ett stöd för regionerna, men bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet, resultat och effektivitet.
  Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting
  En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar har stora möjligheter att göra vården bättre både för patienterna och effektivare för samhället.
  Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.
  Vi har tecknat ett modernt och stabilt avtal som ger rimliga villkor för beredskapsbrandmännens viktiga uppdrag.
  Joakim Larsson, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation
  Kommunerna utvecklar systematiskt sin företagsservice. Det är en central del i arbetet för ökad tillväxt och ett bättre lokalt företagsklimat. Det är glädjande att arbetet ger konkreta resultat.
  Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL
  Regering och stat måste upphöra med att vältra över kostnader och detaljstyra kommuner och regioner. Välfärden utvecklas bäst lokalt, nära medborgarna.
  Anders Knape, SKL:s ordförande
  Regeringen har ambitiösa mål i sin digitaliseringsstrategi. Det är bra. Men det medför också ett betydande arbete samt kostnader för huvudmännen.
  Lena Micko
  Det nuvarande avtalet innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen. En nyckel till framgång i dessa frågor är på olika sätt stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Vi ser gärna att ett nytt avtal för hälso- och sjukvården fortsätter på den inslagna vägen.
  Niclas Lindahl, SKL:s förhandlingschef
  Kompetensförsörjningen med stor arbetskraftsbrist är vår största utmaning framöver. Vi kommer behöva rekrytera fler, men framförallt behöver vi utmana traditionella arbetssätt, införa heltid som norm och förlänga arbetslivet.
  Lena Micko, SKL:s ordförande
  Kommunerna ser till att det finns mycket planlagd mark för företagen att bygga på. Det är bra. En god beredskap med detaljplaner gör det möjligt för marknaden att upprätthålla en hög och jämn byggtakt över tid.
  Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.
  Det här avtalet bidrar till att sätta än större fokus på insatser för att klara kompetensförsörjningen i ett gemensamt arbete nationellt och lokalt
  Ulf Olsson, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation
  – Det finns mycket att vara stolt över i den svenska vården. De medicinska resultaten visar på tydliga förbättringar för flera av våra stora folksjukdomar som cancer, hjärtsjukvård och stroke. Samtidigt finns det också utmaningar med minskat förtroende och tillgänglighet. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre. Vården kan därmed räcka till fler, samtidigt som de med störst vårdbehov fortsätter att få vård av världsklass.
  Anders Henriksson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
  Mottagandeutredningen har lyssnat på kommunerna, det vi har fört fram om våra erfarenheter från 2015 och bristerna i mottagningssystemet. Och det är viktigt att utredningen så tydligt lyfter den lokala nivåns betydelse.
  Lena Micko
  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att öka antalet lärare och för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.
  Per-Arne Andersson, SKL
  Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler anställda arbetar heltid och att fler medarbetare jobbar ett par år längre, kan rekryteringsbehovet minskas med runt 180 000 personer de kommande tio åren.
  Agneta Jöhnk
  Att fler arbetar längre gynnar alla
  Lena Micko
  Det är mycket välkommet att vi äntligen, efter många år, får gehör för att begränsa de negativa konsekvenserna av ebo-reglerna.
  Lena Micko
  Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå.
  Jeanette Hedberg
  Jag efterlyser sans och balans från staten när det gäller antalet riktade statsbidrag.
  Lena Micko
  Att regeringen aviserar ökade generella statsbidrag för 2019 och framåt redan nu är mycket positivt.
  Lena Micko
  Vi ska ha en långsiktig syn på kompetensförsörjning, samtidigt som vi tar ansvar för en hållbar utveckling i våra verksamheter.
  Ulf Olsson
  Den långa avtalsperioden ger Pactas företag ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering
  Heléne Fritzon, ordförande i Pactas styrelse
  Det känns bra att våra medlemmar börjar använda vårt ramavtal. Det finns uppdämda behov av bostäder, inte minst för äldre, studerande, nyanlända och ungdomar. De upphandlade husen förkortar inte bara byggtiden, utan pressar även kostnaderna för kommunerna. Nu tror, och hoppas jag, att fler kommuner följer i Mariestads fotspår.
  Lena Micko, ordförande för SKL
  Den statliga detaljstyrningen måste minska, samtidigt som staten behöver skjuta till mer resurser till våra olika välfärdsområden.
  Lena Micko, ordförande SKL
  Avtalet med Sveriges läkarförbund löper, i likhet med andra avtal SKL slutit i årets avtalsrörelse, till 2020. Den långa avtalsperioden ger kommuner, landsting och regioner ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering och lokal lönebildning.
  Helene Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation
  Företagarnas nöjdhet har ökat vid varje mättillfälle, men i årets undersökning är ökningen glädjande nog något större än tidigare.
  Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL
  Löneökningarna i avtalet med Kommunal ryms inom det märke som satts av industrin. Det sista avtalsåret innehåller en utökad möjlighet att lokalt premiera medarbetare utifrån kompetens, specialistkunskap och bidrag till verksamhetens mål.
  Lena Micko, SKL:s ordförande
  Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna
  Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL
  Vår upphandling av bostadshus är nu klar. Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus, med 2-4 våningar, har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder
  Lena Micko, ordförande för SKL
  Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda avtal till två mycket kompetenta och välrenommerade företag som kan leverera bostadshus i hela landet. Deras erbjudanden inom detta segment blir ett bra komplement till övriga avtal
  Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral
  Det är inga baracker som upphandlats, utan det är arkitektritade hus som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. De allra flesta kommuner vill bygga nytt för att möta bostadsbristen
  Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp