Vilka är lokalpolitikerna i Halland?

Report this content

Västmanland har fler förtroendevalda per invånare och en något bättre representation av utrikes födda än rikssnittet. Var tionde kommunpolitiker har småbarn och 44 procent är kvinnor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar under året rapporter om vad som utmärker de lokala politikerna i länet. 

I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Vi vill med rapportserien öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur sammansättning ser ut i förhållande till befolkningen överlag. Genom rapporterna blir det också konkret hur det lokala självstyret fungerar med förtroendevalda som fattar beslut nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Hallands rapport visar att valdeltagandet 2018 generellt sett var högt, liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Valdeltagandet skiljer sig från 90 procent i Kungsbacka till 81 procent i Hylte.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Halland

96 procent är fritidspolitiker
Halland har 1 132 förtroendevalda, varav 952 kommun- och 180  regionpolitiker. 96 procent av dessa är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. 
I genomsnitt går det 346 invånare per kommunpolitiker och 1 830 invånare per regionpolitiker. Det innebär att Halland har högre politikertäthet än rikssnittet på regionsidan men lägre på kommunsidan.

Könsfördelningen
Könsfördelningen bland förtroendevalda i Hallands kommuner motsvarar riksgenomsnittet, 43 procent av de förtroendevalda är kvinnor. I regionen är den jämnare, med 53 procent kvinnor bland de förtroendevalda. 

Åldersfördelningen
Åldersfördelningen följer i stora drag samma mönster som landet i helhet, även om mindre avvikelser från riksgenomsnittet finns. Framförallt är de unga (18-29 år) underrepresenterade i Hallands kommuner och i regionen liksom i riket i övrigt. I Hylte är den yngsta åldersgruppen bäst representerad bland de förtroendevalda. Halmstad har högst andel unga.

Andel småbarnsföräldrar
Drygt var tionde förtroendevald har barn under sex år, vilket är lite högre än riksgenomsnittet. I Halmstad och Hylte är andelen småbarnsföräldrar densamma som i befolkningen. Bland de förtroendevalda i regionen är andelen småbarnsföräldrar 13 procent, vilket är densamma som i befolkningen.

Andel utrikes födda
Utrikes födda är jämförelsevis väl representerade bland de förtroendevalda i Halland jämfört med riket i stort, även om gruppen är underrepresenterad i samtliga kommuner i länet. I Halland är underrepresentationen 5 procent i kommunerna jämfört med befolkningen i övrigt. I regionen 9 procent.

SKR kommer under året att succesivt lansera rapporter om de lokala förtroendevalda för respektive län. 

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Halland, 2021”

Fakta
Rapporten om förtroendevalda grundar sig på SCB:s totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner 2019. Föregående rapporter kom år 2008, 2012 och 2016.

För mer information kontakta: 
Björn Kullander, handläggare, demokratisektionen, SKR
bjorn.kullander@skr.se , 070-692 45 18

Martin Lidhamn, handläggare, demokratisektionen, SKR 
martin.lidhamn@skr.se, 076-543 01 50

Cecilia Ramqvist, handläggare, demokratisektionen, SKR
cecilia.ramqvist@skr.se, 072-567 66 40

SKR presstjänsten

+46(0)8-452 71 01
press@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar