Barnbidraget, en 65-åring som växt till sig

Det allmänna barnbidraget fyller 65 år i år.
– Barnbidraget har förbättrats mer över tid än andra stöd och ökat mer än barns nödvändiga levnadskostnader, konstaterar Madelén Falkenhäll på Institutet för Privatekonomi, Swedbank.

Samhället har flera olika stöd för barnfamiljer. En del är allmänna, andra riktade. Ett behovsprövat bidrag till barnfamiljer infördes 1937, men först 1948 blev bidraget allmänt och lika för alla. Även om alla barn får samma belopp är det ändå för de ekonomiskt mest utsatta hushållen som barnbidraget spelar störst roll för vardagsekonomi. Se bilaga med budgetexempel.

Barnbidraget har ökat med 163 procent
1948 var barnbidraget 65 kronor per kvartal. Med dagens prisnivå motsvarar det 4 800 kronor per år. I år är barnbidraget för ett barn 12 600 kronor per år, en ökning med 163 procent. Under årens lopp har bidraget både sänkts och höjts och tilläggsbidrag för flerbarnsfamiljer har tillkommit. 2005 utökades det till att omfatta även det andra barnet. Flerbarnstillägget ökar sedan ju fler barn hushållet har. Se tabell 1 i bilagan.

Institutet för Privatekonomi har räknat på nödvändiga levnadskostnader sedan 1971. Barnbidraget har sedan dess ökat mer än kostnaden för barn. Omräknat i 2013 års priser har de nödvändiga kostnaderna för två barn, 8 och 10 år gamla, ökat med drygt 7 procent. Barnbidraget inklusive flerbarnstillägget har under samma period ökat med 58 procent. För ett barn, dvs. utan flerbarnstillägg, är ökningen drygt 47 procent. Se diagram 1.

Underhållsstödet har minskat
För ensamstående föräldrar har barnbidraget fått en allt större betydelse då underhållsstödet, det statliga bidraget till ensamstående med barn, samtidigt har minskat med 20 procent i fasta priser. Se diagram 2. Underhållsstödet följde prisutvecklingen ända fram till 1996, men har sedan dess frysts och enbart höjts med ett krontal år 2009.

Betydelsefull maxtaxa

Sedan 2002 finns en maxtaxa inom barnomsorgen. Den innebar att höginkomsttagare och boende i kommuner med en fast, hög, taxa per barn fick de största sänkningarna av avgiften. För en familj med en vanlig inkomstnivå minskade kostnaden med 1 590 kronor per månad och för höginkomstfamiljen med 2 360 kronor per månad.

För ytterligare information:
Madelén Falkenhäll, privatekonom på Institutet för Privatekonomi, tfn: 08-585 902 51 

Se även tabellbilaga

Taggar:

Dokument & länkar