Män mer optimistiska än kvinnor kring sin privatekonomi

Svenskarna är fortsatt övervägande positiva till hur den egna ekonomin kommer att utvecklas framöver. Framförallt gäller det män, medan kvinnor blivit mer pessimistiska. Och orsakerna till varför man är positiv respektive negativ har ändrats radikalt.
– Den egna arbetssituationen har fått en betydligt större inverkan på framtidstron, konstaterar Erika Pahne, ekonom vid Institutet för Privatekonomi hos Swedbank.

Årets Hushållsbarometer från Institutet för Privatekonomi visar att optimismen bland hushållen är på samma nivå som förra våren. Drygt en tredjedel tror att den egna ekonomin kommer att förbättras det närmaste året, 13 procent tror att den kommer att försämras. Män är mer positiva än kvinnor, 41 procent respektive 28 procent - en skillnad som ökat det senaste året.

Jobben allt viktigare orsak till såväl framtidstro som pessimism
Optimisterna tror framförallt att den egna ekonomin kommer förbättras p.g.a. högre lön, lägre räntor eller att någon i hushållet kommer att börja arbeta. Ljusare arbetsutsikter har blivit en allt viktigare förklaring.19 procent uppger det i år jämfört med 14 procent förra våren. (Se diagram 1 i bilagan).

Även pessimisternas syn har en betydligt starkare koppling till den egna arbetssituationen. Mer än dubbelt så stor andel, 24 procent jämfört med 11 procent förra våren, kopplar sin negativa syn på framtiden till att någon i hushållet förlorar arbetet eller slutar arbeta av någon annan anledning. I glesbygd anger över hälften det som orsak, i mellanstora städer 20 procent och i storstadsregionerna 12 procent. Trots denna ökning är inte andelen pessimister större totalt sett eftersom markant färre hushåll uppger högre priser och räntor som skäl till att ekonomin blir sämre. Tilltagande oro för att förlora jobbet å ena sidan och avtagande oro för högre priser och räntor å andra sidan tycks balansera pessimisternas syn. (Se diagram 2 i bilagan).

– Storstadsbor tror främst att högre lön och chansen att få ett arbete påverkar privatekonomin till det bättre framöver. Landsortsborna däremot ser risken att förlora jobbet som den största anledningen till försämringar, säger Erika Pahne.

Fler drar ner på sin konsumtion och mångas spariver dämpas
Trots att hushållen totalt sett är optimistiska syns en försiktighet. Andelen som planerar att dra ner på konsumtionen det närmaste året har stigit från 18 procent förra våren till 21 procent. Samtidigt minskar sparbenägenheten kraftigt, om än från en hög nivå. Fler uppger att de inte tänker spara mer och många hushåll planerar dessutom att dra ner på sitt sparande, 11 jämfört med 7 procent för ett år sedan. Däremot är något fler inställda på att amortera mer på sina lån, 12 procent av samtliga hushåll jämfört med 10 procent för ett år sedan.

– Svenskarnas optimism kring den egna ekonomin är kombinerad med försiktighet. Främst är det kvinnor som kommer att hålla igen på sin konsumtion, vilket kan kopplas till att kvinnor också är mindre optimistiska än män är vad gäller den egna ekonomin framöver. Även när det gäller utgifter för årets semester är kvinnor mer restriktiva än män, säger Erika Pahne.

För ytterligare information:
Erika Pahne, telefon: 08-585 902 53, 070-227 16 56

Taggar:

Citat

– Svenskarnas optimism kring den egna ekonomin är kombinerad med försiktighet. Främst är det kvinnor som kommer att hålla igen på sin konsumtion, vilket kan kopplas till att kvinnor också är mindre optimistiska än män är vad gäller den egna ekonomin framöver. Även när det gäller utgifter för årets semester är kvinnor mer restriktiva än män.
Erika Pahne, ekonom vid Institutet för Privatekonomi hos Swedbank.
– Storstadsbor tror främst att högre lön och chansen att få ett arbete påverkar privatekonomin till det bättre framöver. Landsortsborna däremot ser risken att förlora jobbet som den största anledningen till försämringar, säger Erika Pahne.
Erika Pahne, ekonom vid Institutet för Privatekonomi hos Swedbank.