Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

Report this content

32% tillväxt gav nytt resultatrekord

PERIODEN I SAMMANDRAG

TREDJE KVARTALET: 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 759 TSEK (24 005 TSEK), motsvarande en ökning om 32%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 29%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 311 TSEK (8 842 TSEK), motsvarande en ökning om 28% respektive en EBITDA-marginal om 35,6% (36,7%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 995 TSEK (8 664 TSEK), motsvarande en ökning om 27% respektive en EBIT-marginal om 34,6% (36,0%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8 875 TSEK (6 961 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,56 SEK (0,44 SEK)
 • Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 40 063 TSEK (27 657 TSEK)

FÖRSTA 9 MÅNADERNA: 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 92 686 TSEK (71 359 TSEK), en ökning om 30%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 25% 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31 286 TSEK (22 027 TSEK), motsvarande en ökning om 42% respektive en EBITDA-marginal om 33,7% (30,8%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 30 331 TSEK (22 096 TSEK), motsvarande en ökning om 37% respektive en EBIT-marginal om 32,7% (30,9%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24 192 TSEK (17 578 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 1,53 SEK (1,11 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 740 TSEK (14 700 TSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 1 273 TSEK (817 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Swedencare AB (publ) produktions- och logistik center har erhållit GMP B8 certifiering. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Swedencare AB (publ) förvärvar den grekiska djurhälsodistributören Biovet.

Swedencare AB (publ) utser ny VD att leda bolaget mot de finansiella målen 2024 samt fastställer ny utdelningspolicy.

 

VD HAR ORDET

Stark utveckling på bred front gav nya omsättnings- och resultatrekord under Q3

Det tredje kvartalets omsättning om 31,8 MSEK innebar en ökning med 32% jämfört med Q3 2018. Resultatet utvecklades även det bra och vi visade en EBITDA om 11,3 MSEK, en ökning med 28% jämfört med 2018. EBITDA-marginalen noterades till 35,6%, en bra bit över vårat resultatmål om 30%.

Under första halvåret hade vi två kvartal med en omsättning över 30 miljoner kronor för första gången i Swedencares historia och jag kan nu konstatera att min bedömning om att det andra halvåret skulle bli ännu bättre stämmer hittills. 

De flesta marknaderna visade en fortsatt god utveckling trots det starka första halvåret. Nordamerika fortsätter att utvecklas mycket väl, denna gång med en omsättningsökning på 43%. Vår utökade säljstyrka och mer systematiska bearbetning av även den Kanadensiska marknaden ger bra resultat och tillväxten ser ut att fortsätta. Den influencer-kampanj vi satsade på i somras har resulterat i ökad aktivitet på sociala medier, besök på hemsidor och i ökad försäljning. Vi kommer framöver att flytta mer resurser till influencer- och annan online-marknadsföring på samtliga marknader då den är effektiv ur både ett kostnads- och tidsperspektiv jämfört med traditionella marknadsföringskanaler.

UK kom tillbaka från ett lite lugnare Q2 och vi känner oss bra rustade för de eventuella komplikationer som Brexit kan tänkas ställa till med initialt. Efter att ha talat med ett antal experter förväntar vi oss inte att våra produkter kommer att drabbas av några tullar vid ett genomfört Brexit. 

Övriga Europa har gått väldigt starkt med bland annat Grekland och Portugal där vi lanserat våra Dental Bones och även kommit ut på flera nya kedjor. Vi kan nu också hälsa Biovet med VD Ioanna Phychogiou välkomna i Swedencare-familjen. Biovet kommer att ta över ansvaret inte bara för Grekland utan även Balkan där vi har haft begränsad försäljning.

Italien är det första land där vi slutit direktavtal med Amazon, ett samarbete som fått en fantastisk start under kvartalet. I Italien har vi tidigare endast sålt våra produkter i veterinärsledet och nu kan vi se att det finns ett stort uppdämt behov som tillgodoses genom samarbetet med Amazon. Under det gångna kvartalet har vi omsatt över 0,5 Mkr och har numera leveranser till Amazons Italienlager varje vecka. 

Förhandlingar pågår om en utökning av samarbetet och närmast på tur står Frankrike och UK för vilka jag räknar med att vi har avtal på plats under Q4. I båda dessa länder säljer vi redan mycket varför vi inte kommer att få samma effekt som i Italien men vi kommer att ha en helt annan möjlighet att styra kampanjer och marknadsföring vilket väntas resultera i ökad försäljning och ett bredare produktutbud.

Uppstarten i Spanien påverkar oss negativt i Q3, vilket var förväntat, men avtal med den största underdistributören och en stor retail-kedja höjer förväntningarna inför Q4 och, framförallt, 2020. Nu har vi en väldigt stark set-up och kan börja arbeta med marknadsföring och säljstöd. 

Tillväxten i Asien var fortsatt stark under Q3 med Kina som klart största marknad. Vi skickade, med marginal, vår största leverans till Kina någonsin under kvartalet och de fortsätter att arbeta metodiskt för att bibehålla den starka tillväxten. Enligt vår distributör har vi väldigt mycket kvar att göra i Kina varför jag förväntar mig stark tillväxt under ett antal år framöver. I Brasilien och Australien går försäljningen starkt enligt våra partners och vi har fått, och vi förväntar oss, fler ordrar för leveranser dit under Q4 och i början av nästa år. I både och Australien och Brasilien har våra distributörer sålt lika mycket eller mer under årets tre första kvartal som under hela 2018 varför tillväxten bör hamna på minst 25% men troligtvis högre. I Brasilien når vi nu ut i TV och radio med en expertveterinär samt stora Influencer-kampanjer vilket gör att vår försäljning har tagit fart.

Avseende våra foderprojekt ökar vi kraftigt och Canagan har rönt väldigt stora framgångar, både på hemmamarknaden UK men även på ett antal exportmarknader. Jag räknar med fortsatt stark tillväxt i befintliga projekt och att vi ska kunna presentera något nytt samarbete framöver. 

Vi har nu presenterat våra nya finansiella mål för 2024 och jag är övertygad om att Swedencare med sin unika position och sitt momentum i verksamheten kommer att kunna nå dessa. För egen del har jag kommit fram till att det nu är dags att lämna över stafettpinnen efter nästan sex år som VD. Under min tid i bolaget har mycket hänt sedan 2014 då vi omsatte cirka 20 Mkr och hade två anställda. Vi har satt en ny säljstrategi, förvärvat sex bolag, noterat Swedencare på Nasdaq First North Growth Market, breddat produktutbudet och öppnat många nya marknader för att nämna några milstolpar. Swedencare går nu in i nästa fas med nya mål och tillfället är väl valt för att få in en ny ledning. I Jenny Graflind får Swedencare en ytterst kompetent VD som kan verksamheten väl och har den energi som krävs för att ta bolaget till nya nivåer och framgångar. 

Jag är övertygad om att Swedencare kommer att fortsätta att utvecklas mycket bra och jag ser fram emot att arbeta i styrelsen och bidra på de sätt jag kan. 

Tack för mig och tack till hela Swedencares fantastiska organisation och affärspartners samt alla aktieägare som varit med på resan under min tid som VD!

Tack för ordet, 

Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 24 oktober 2019

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399  Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.30 CET.