Swedencare AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2020

Report this content

Ett kvartal präglat av en stark avslutning och förvärv

PERIODEN I SAMMANDRAG

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL – 30 JUNI 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 32 015 TSEK (30 376 TSEK), motsvarande en ökning om 5%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 0%

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 424 TSEK (9 158 TSEK), motsvarande

en minskning om 19% respektive en EBITDA-marginal om 23,1% (30,1%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5 671 TSEK (8 657 TSEK), respektive

en EBIT-marginal om 17,7% (28,4%), vilket inkluderar en valutakursförlust om 920 TSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till 5 145 TSEK (6 809 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 15 990 881 aktier 0,32 SEK (0,43 SEK)

- Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 175 795 TSEK (39 076 TSEK)

- Kostnader i samband med förvärvet av Stratfords verksamhet uppgick till 1 483 TSEK.

  Justerat för detta uppgick EBITDA till 8 907 TSEK, motsvarande EBITDA-marginal om 27,7%

  och EBIT till 7 154 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 22,3%

FÖRSTA HALVÅRET: 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 69 740 TSEK (60 926 TSEK), motsvarande en ökning om 14%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8%

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 853 TSEK (19 974 TSEK), motsvarande

en minskning om 11% respektive en EBITDA-marginal om 25,5% (32,7%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16 385 TSEK (19 335 TSEK), respektive

en EBIT-marginal om 23,4% (31,7%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 13 586 TSEK (15 317 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 15 851 431 aktier 0,86 SEK (0,97 SEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 761 TSEK (15 769 TSEK)

- Valutakursvinster uppgick till 208 TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av ledande amerikanskt bolag inom djurhälsovårdsprodukter.

Swedencare AB (publ) utser Håkan Lagerberg till VD efter strategiskt förvärv.

Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 1 500 000 aktier och tillförs härigenom cirka 133 miljoner kronor, som efter emissionskostnader på 4,6 MSEK gav ett nettotillskott på 129 MSEK, för att finansiera det amerikanska verksamhetsförvärvet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

Swedencare AB (publ) tillträdde den 1 juli verksamheten som förvärvades den 24 juni.

VD HAR ORDET

Händelserikt avslut på Q2 tillsammans med en klar förändring avseende efterfrågan i kvartalets sista månad.

Det andra kvartalets nettoomsättning om 32 MSEK innebar en ökning med 5% jämfört med Q2 2019 samtidigt som EBITDA-resultat sjönk med 19% till 7,4 MSEK. Omsättning och resultat har påverkats av Covid-19 pandemin och i resultat återfinns även cirka 1,5 MSEK i kostnader relaterade till vårt förvärv av Stratford. Justerat för förvärvskostnader når vi för halvåret en EBIT-marginal på 25,6%, över vårt långsiktiga mål trots en utmanande omvärld. Som ledare för ett lag eller ett bolag ska man vara försiktig med begrepp som ”nöjd” men stolt tillåter jag mig att vara. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 14,9 MSEK visar också att vi står starka även i en tuff omgivning.

Såsom Jenny förutspådde i vår Q1-rapport blev andra kvartalet mycket påverkat av Covid-19 i form av karantän, stängda butiker och veterinärkliniker i olika omfattning världen över. Det blev därför en hel del förskjutningar på order och försäljning för vår del. Att vi kom in med en liten omsättningsökning är starkt då april och maj var klart påverkade och osäkerheten var stor. Trots en fortsatt stor påverkan världen över kan vi se att våra kunder aktiverat sig i en mycket högre utsträckning på senare tid. I kvartalet stod juni för över 40% av vår försäljning och försäljningen från våra dotterbolag visar att den starka trenden fortsätter i juli varför jag ser med tillförsikt på andra halvan av 2020. Även våra distributörsmarknader kommer att vara klart starkare andra halvåret då både ordinarie beställningar kommit in tillsammans med att lanseringar av nya produkter kommer att ske på viktiga marknader såsom Japan, Kina och Sydkorea.

På de flesta marknader har onlinehandeln ökat kraftigt under kvartalet då fysiska butiker har haft begränsat med öppettider samt att det funnits en mängd restriktioner för konsumenter att röra sig ute i samhället. Vår redan största kund i USA, Chewy.com, hade ett rekordkvartal och stod för över 30% av vår försäljning i USA. Våra utökade marknadssatsningar i USA har givit resultat, vi ökade vår försäljning med 28% jämfört med förra året. Det är fortsatt vår pulverprodukt och Dental Bones som växer kraftigt. Storbritannien är ett av de mest drabbade och nedstängda länderna i Europa och där har vi verkligen sett en stor förändring avseende köpkanal. Under kvartalet fortsätter Amazon UK att öka kraftigt, drivet både av utökade onlinesatsningar och nedstängda väntrum på veterinärklinikerna.

Vad gäller övriga dotterbolag har vi haft rekordmånader i både Spanien och Grekland i juni vilket givit ett kvartal med ökad försäljning på dessa marknader. Även Norden avslutade starkt och ökade faktiskt sin försäljning med nästan 50% jämfört med förra året.

Asien och övriga världen var något svagare men Kina är tillbaka och vi ser att andra halvåret kommer att bli starkare under 2020 då vi gått igenom både lagda order och prognoser. Det känns som att världen håller på att vakna upp och försöker att återgå till hur det var tidigare.

Utöver en ökad affärsverksamhet var slutskedet av kvartalet mycket intensivt för oss. Vi tog under våren åter upp en diskussion, vilken inleddes för ett antal år sedan, avseende att förvärva Stratford Pharmaceuticals verksamhet i Tampa, Florida.

Vi lyckades slutföra affären den 1 juli, ett förvärv som förändrar framtiden för Swedencare, en sk. ”game changer”, enligt min bedömning. Vi får genom förvärvet en kanal till över 10 000 veterinärkliniker av vilka en väldigt stor del inte är kunder till oss idag och vi får en verksamhet och management-team som inte bara kommer att utveckla Stratford som ett dotterbolag utan även bidra till Swedencares tillväxt världen över.

Stratford har även ett intressant produktsortiment som kompletterar och utökar vårt utbud inom olika delar, varav deras dermatologiprodukter kommer att vara särskilt intressanta att lansera i vårt distributionsnätverk världen över. Slutligen har Stratford byggt upp en unik process där de kan leverera ut private label-produkter till enskilda kliniker som vill ha en egen etikett på sina produkter. Utan synergier och säljsamarbeten, som vi ser komma, har Stratford dessutom haft ett väldigt starkt första halvår med kraftig omsättningsökning och de, liksom vi, ser att det fortsätter i kvartal 3. Således kommer deras tillskott till Swedencare att synas ordentligt i vår nästa kvartalsrapport som jag naturligtvis redan nu ser fram emot att få presentera!

För att finansiera affären och fortsatt ha en väldigt stark finansiell bas valde vi att genomföra en riktad nyemission till nya och befintliga institutionella ägare. Intresset var fantastiskt och vi välkomnar flera nya ytterst välrenommerade ägare såsom bl.a. Robur, Berenberger samt Consensus för att nämna några. Det stora intresset ger oss självförtroende att fortsatt titta på hur vi på bästa sätt kan ta nya steg för att närma oss vårt mål om att bli det ledande kosttillskottsföretaget i världen inriktade på husdjur.

För att ge Stratford-förvärvet och eventuella framtida förvärv optimala förutsättningar gjorde styrelsen bedömningen att vi måste förstärka ledningsresurserna. Önskemålet var att återgå till det team vi haft tidigare. Min erfarenhet av affärsutveckling och organisationsbygge kommer väl till pass och att vi får tillbaka Jenny som CFO var det enda krav jag hade, funktionen blir naturligtvis ännu viktigare efter att Stratford inkluderats. Jenny och jag är ett samspelt och kompletterande team och vi ser båda fram emot att utveckla Swedencare ännu snabbare och bättre. Vår satsning på marknad och varumärke fortsätter med kraft och Sara, vår globala marknadschef som började hos oss vid årsskiftet, har verkligen dragit igång många och stora projekt vilka kommer att börja synas till hösten.

Avslutningsvis vill jag upprepa att jag ser fram emot att skriva VD-ord i kommande rapporter då vi har mycket på gång i den befintliga verksamheten och med vårt nya förvärv i USA.

Bästa sommarhälsningar,

Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 24 juli 2020

Fullständig halvårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399  Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff® och NutriScience® säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

 

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020  kl. 08.30 CET.