Ändring av antalet aktier och röster i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Report this content

Per den 31 augusti 2017 uppgår det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) till 272 507 708. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 272 507 708. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission om 496 760 C-aktier. C-aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram. De nyligen emitterade C-aktierna samt de av bolaget sedan tidigare innehavda 1 621 178 C-aktierna har med stöd av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen omvandlas till stamaktier. Per den 31 augusti 2017 innehar bolaget 3 383 739 stamaktier.

---

Om Sobi™  
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 


Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 klockan 08:00 CET.
 

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar