Dela

Citat

Det är oerhört glädjande att de sex första patienterna som behandlats med emapalumab uppvisat ett fullständigt behandlingssvar, särskilt med tanke på att MAS är en allvarlig och potentiellt dödlig komplikation, och där andra behandlingar misslyckats för alla dessa patienter
Dr Fabrizio De Benedetti
”Förvärvet av emapalumab och relaterade tillgångar är ett viktigt steg i Sobis transformation att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar. Genom detta kan vi förverkliga den fulla potentialen hos emapalumb som är en viktigt behandling inom terapiområdet immunologi och som möter ett stort medicinskt behov.”
Guido Oelkers, vd och koncernchef på Sobi.
Sobis position är starkare än någonsin och jag ser stora möjligheter att ta Sobi till nästa nivå
Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers
Det av stor vikt att kunna erbjuda individanpassad förebyggande behandling för att minska behovet och frekvensen av kirurgi samt ha en optimal och mätbar faktorbehandling i samband med kirurgi.
Armin Reininger, Head of Scientific and Medical Affairs vid Sobi
”Vi inledde 2019 med ett starkt första kvartal, med intäkter på 3 265 MSEK och ett rörelseresultat, EBITA, på 1 509 MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 46 procent. I slutet av januari slutförde vi förvärvet av Synagis och håller på att integrera Synagis verksamhet och personal i organisationen. Affärsområdet Haemophilia fortsätter att växa starkt och vi har sett positiva effekter från lanseringen av Gamifant i USA, även om lanseringen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. Vi ser också en ökande efterfrågan på Synagis.”
Guido Oelkers
”2018 var ett år av stor förändring för Sobi. Med framstegen inom Haemophilia, förvärven inom Immunology och försäljningstillväxten inom Specialty Care är bolaget idag, på pro forma basis, i princip två och en halv gånger större än i slutet av 2016. Men det är viktigt att förstå att detta ser vi bara som början av vår tillväxtresa. I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur den starka tillväxten under 2018 bidrar till att på sikt nå vår vison att bli globala ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor med sällsynta sjukdomar.”
Guido Oelkers, vd och koncernchef
“Liberate Life understryker inte bara vår vision för framtidens hemofilivård utan är också en uppmaning till handling från patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och andra som kämpar för denna patientgrupp.”
vd Guido Oelkers
Vi är mycket hedrade över NORDs utmärkelse för det arbete vi lagt ner för att tillhandahålla Gamifant till patienter med primär HLH. Primär HLH är en mycket allvarlig sjukdom och vi är väldigt tacksamma att kunna hjälpa dessa mycket sjuka patienter
Rami Levin, President of Sobi i Nordamerika
Majoriteten av de svårt sjuka patienterna som behandlats med emapalumab i denna studie kunde förberedas för, genomgå och överleva en stamcellstransplantation
Michael Jordan, huvudprövare i den kliniska studien med emapalumab och M.D., läkare-forskare vid Division of Bone Marrow Transplantation and Immune Deficiency Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, HLH Center of Excellence
2018 var ett betydelsefullt år för Sobi. De totala intäkterna ökade med 40 procent till 9 139 MSEK (6 511) för helåret. Vi skapade en hävstång i verksamheten och rörelseresultatet, EBITA, ökade med 74 procent för 2018, till 3 571 MSEK (2 053). Bruttomarginalen ökade till 74 (72) procent
Guido Oelkers, vd och koncernchef
Genom att öka den vetenskapliga evidensen och förståelsen för den kliniska betydelsen av våra produkter med förlängd halveringstid för alla patientgrupper understryker vi vårt fokus på forskning och utveckling av behandlingar som innebär en meningsfull skillnad för patienter och möjliggör ett liv bortom hemofili
Milan Zdravkovic, Head of R&D och Chief Medical Officer på Sobi
“Denna nya utökade indikation innebär att patienter i alla åldrar kan få behandlingen, vilket är särskilt viktigt eftersom sjukdomen ofta debuterar hos nyfödda”, säger Norbert Oppitz, Head of Specialty Care på Sobi. “Efter stabilisering med akut intravenös behandling kan barn nu behandlas långsiktigt med Ravicti redan under sina första dagar i livet.”
Norbert Oppitz, Head of Specialty Care
Vi känner oss mycket uppmuntrade av de data om emapalumab för primär HLH som presenteras på ASH och ser fram emot att studera hur emapalumab påverkar andra sjukdomar där gammainterferon anses vara drivande i sjukdomsutvecklingen
Cristina de Min, Chief Medical Officer på Novimmune, och Milan Zdravkovic, Chief Medical Officer and Head of Research & Development på Sobi.
En stor utmaning vid långtidsbehandling av hemofili är att bevara patienternas ledhälsa så att deras liv inte begränsas på grund av sjukdomen. Resultaten bekräftar att våra behandlingar kan bidra till att effektivt förebygga blödningar i leder”
Milan Zdravkovic, Head of Research and Development och Chief Medical Officer
Det är mycket spännande att de kliniska resultaten för emapalumab för behandling av primär HLH har blivit utvalda att presenteras på denna viktiga mediciniska kongress. Vi uppskattar erkännandet från ASH som valt att belysa denna mycket sällsynta och livshotande sjukdom. Erkännandet bekräftar vikten av den underliggande vetenskapen för att stärka förståelsen för HLH. Detta hade inte kunnat åstadkommas utan stöd från ansvariga prövare och de patienter som under flera år deltog i studien
Milan Zdravkovic, Chief Medical Officer och Head of Research & Development på Sobi.
FDA-godkännandet av Gamifant är ett viktigt steg i att förverkliga Sobis vision att tillhandahålla läkemedel som gör en betydande skillnad för patienter med stora medicinska behov.
Guido Oelkers, vd och Koncernchef
Vår finansiella tillväxt över de senaste åren varit betydande i Europa vilket har gjort oss till det största svenska läkemedelsföretaget på Nasdaq Stockholm. Paula har ett utmärkt nätverk och branschkunskap och vi ser fram emot att utöka och utveckla våra relationer med investerare och den finansiella sektorn under hennes ledning
Guido Oelkers, vd på Sobi
Jag gläder mig åt att kunna addera Synagis till vår produktportfölj eftersom det är den enda behandlingen som förebygger infektioner orsakade av RSV i denna utsatta patientgrupp med stora medicinska behov. Synagis kommer att bli en viktig strategisk katalysator för bolagets fortsatta utveckling och skapar en kraftfull plattform för tillväxt inom sällsynta sjukdomar
Guido Oelkers, CEO
Den starka tillväxten fortsatte i det tredje kvartalet
Guido Oelkers, vd
Vi är mycket nöjda med att Alprolix äntligen är tillgängligt som behandlingsalternativ för personer med hemofili B i Sverige. Personer med hemofili B får nu förutsättningar att individualisera behandlingen vilket kan innebära en minskad behandlingsbörda och en möjlighet att leva ett aktivt liv
Björn Berglund, General Manager för Norden och Baltikum på Sobi
Sobi har unika förmågor, en lång historia inom tillverkning, utveckling och försörjning av biologiska läkemedel och en mycket spännande framtid inom sällsynta sjukdomar. Jag ser fram emot att samarbeta med teamen för att utveckla en effektiv och agil organisation som är rustad för tillväxt
Anne Marie de Jonge Schuermans
Jag är mycket nöjd att vi har inkluderat den första patienten i denna viktiga studie. Vi ser fram emot att lära oss mer om hur SOBI003 potentiellt skulle kunna hjälpa patienter i framtiden, då vi fortsätter att inkludera fler patienter i studien,
Dr. Paul Harmatz, UCSF Benioff Children's Hospital i Oakland, Kalifornien, USA.
Vi anser att denna affär passar Sobi perfekt och stämmer väl överens med vår strategi att utöka den kommersiella portföljen inom Specialty Care och bredda vår verksamhet i USA.
Guido Oelkers, vd och koncernchef på Sobi
Transparens är en integrerad del av vår verksamhet och den etiska uppförandekoden från EFPIA är ett viktigt initiativ för att bygga förtroende för och tilltro inom industrin. Dialog och samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer är avgörande för att skapa ett bestående värde för patienter som lever med sällsynta sjukdomar runt om i världen och deras omgivning. Vår ökade transparens kommer att säkerställa att vi möter den höga nivå av integritet som patienter, förskrivare, budgetansvariga och andra intressenter förväntar sig samt uppfyller de förväntningar vi har på oss själva som bolag.
Max Tullberg, Chief Compliance Officer
“Genom att samla in utfallsdata om exempelvis fysisk aktivitet och ledhälsa behåller vi vårt fokus på forskning som påvisar en meningsfull skillnad för patienterna genom att erbjuda ett förbättrat skydd utöver blödningsprevention. Data som hittills genererats i klinisk användning bekräftar våra produkters säkerhetsprofiler. Då båda produkterna är avsedda för alla åldersgrupper, för profylaktisk och vid behovsbehandling, samt för kirurgi, skapar de också möjlighet att ge individualiserad behandling.”
Armin Reininger, Senior Vice President, Head of Medical and Scientific Affairs
2017 var ett mycket bra år och vi inledde 2018 starkt med en total omsättningstillväxt på 41 procent, vilket genererat intäkter om 1 964 MSEK under kvartalet. Inom affärsområdet Haemophilia fortsatte Elocta och Alprolix® att leverera imponerande resultat. Inom Specialty Care visade både Kineret och Orfadin® stabil tillväxt. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA utfärdade tillstånd att gå vidare med klinisk prövning (IND) för SOBI003, samt beviljade Fast Track-status. Kineret erhöll positivt yttrande för behandling av Stills sjukdom inom EU och godkändes av EU-kommissionen efter kvartalets slut
Guido Oelkers, vd
Med denna nya indikation kan vi nu också erbjuda patienter en effektiv alternativ behandling av Stills sjukdom med en produkt som sedan länge har en etablerad säkerhetsprofil
Norbert Oppitz, Head of Specialty Care
”Hans erfarenhet från läkemedelsindustrin, flertalet företagssammanslagningar och de globala roller han har haft är av stort värde för Sobi. Fredrik kommer att bidra till vår väg mot att bli globala ledare inom sällsynta sjukdomar.”
Guido Oelkers, vd
Hållbarhet är en viktig del av vår vision och övergripande företagsstrategi. En hållbar verksamhet innebär ett ansvarsåtagande gentemot patienter och medarbetare, minskad miljöpåverkan från verksamheten och från behandlingar, samt en långsiktigt hållbar lönsamhet så att vi kan fortsätta återinvestera i utveckling av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar och göra nytta för våra intressentgrupper under många år framöver
Guido Oelkers, vd
Jag är väldigt glad att välkomna Henrik till Sobi. Hans erfarenhet från läkemedelsindustrin, framförallt från förvärv och affärsuppgörelser inom specialistläkemedel, kommer att vara av betydande värde för Sobi på vår resa att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar och specialistläkemedel
Guido Oelkers, CEO
”Vi är mycket glada över det positiva yttrandet som rekommenderar att inkludera denna indikation för Kineret inom EU. Sobi strävar efter att förbättra livskvaliteten för människor som lever med sällsynta sjukdomar och denna rekommendation, om den godkänns, bidrar till att möta ett otillfredsställt medicinskt behov för människor som har diagnosticerats med Stills sjukdom”
Milan Zdravkovic, Chief Medical Officer och Head of Research and Development på Sobi
”2017 var ett enastående år för Sobi. Vi har presterat ett fantastiskt resultat och överträffat förväntningarna. Vår hemofiliverksamhet fortsätter att växa snabbt. Under året har vi även etablerat det nya affärsområdet Specialty Care som vi förväntar oss kommer att bidra starkt till vår framtida tillväxt. Dessutom har vi gjort framsteg i utvecklingsportföljen och inlett flera kliniska studier.”
Guido Oelkers, CEO
Blödningskontroll och förebyggande behandling är fortfarande basen i hemofilivården, men nya data talar för att det behövs ett bredare helhetsperspektiv på skydd som aldrig äventyrar säkerheten. Detta baseras på såväl prevention och behandling av blödningar, ledhälsa och smärtfrihet, som patientens preferenser, fysiska aktivitet och totala livskvalitet. Evidensen kan stimulera läkare och personer som lever med hemofili att omvärdera dagens definition av skydd och utveckla vårdstandarden.
Philip Wood, Head of Haemohilia på Sobi
Vi är mycket glada över att FDA gett tillstånd till klinisk prövning och även tilldelat Fast Track-status. Detta är viktiga steg mot att inleda den första kliniska prövningen med SOBI003 för barn som lider av MPS IIIA. Fast Track-statusen är en milstople och ett erkännande av det stora medicinska behov som SOBI003 kan komma att uppfylla
Milan Zdravkovic, Chief Medical Officer och Head of Research and Development på Sobi
I samarbete med Bioverativ fortsätter vi att utforska potentialen att minska sjukdomsbördan med Alprolix och skapa en meningsfull förbättring i livet för personer med hemofili
Armin Reininger, M.D.,Ph.D., Head of Medical and Scientific Affairs på Sobi
Tillsammans med Bioverativ har vi genom våra behandlingar och pågående forskning länge engagerat oss i att förbättra vården för personer med hemofili
Armin Reininger, M.D., Ph.D., Head of Medical and Scientific Affairs på Sobi
Vi är mycket glada över att ha påbörjat denna kliniska studie som avser att bekräfta effekten och säkerheten av anakinra vid behandling av personer med Stills sjukdom. Det är en sjukdom som drabbar både unga och vuxna och är förenad med hög sjuklighet och stora otillfredsställda medicinska behov
Milan Zdravkovic, Senior Vice President, Chief Medical Officer och Head of Research & Development på Sobi.
Resultaten av denna studie är mycket uppmuntrande eftersom de förstärker den positiva inverkan som profylaktisk behandling med Elocta/ELOCTATE har potential att frambringa när det gäller behandlingsresultat vid ledkomplikationer och patienthälsa
Krassimir Mitchev, MD, PhD, Vice President and Medical Therapeutic Area Head of Haemophilia
Det tredje kvartalet visade ett starkt resultat över hela portföljen där Elocta och Alprolix bidrog till stor del. Produktförsäljningen av Elocta ökade med mer än 600 procent jämfört med samma period föregående år och försäljningen av Alprolix ökade med ungefär 500 procent. Denna starka tillväxt stärker vår tilltro till utsikterna för vår hemofiliverksam
Guido Oelkers
Vi är mycket glada över att ha rekryterat Norbert till Sobi. Han är en sann entreprenör och hans erfarenhet kommer att vara avgörande för att förverkliga våra ambitioner att ta Sobi till nästa nivå genom att identifiera externa tillväxtmöjligheter för Specialty Care-verksamheten
Guido Oelkers, vd och koncernchef för Sobi
Vi är mycket glada över att få FDA:s godkännande för den nya doseringsfrekvensen för Orfadin. Orfadin är den första nitisinonprodukten som godkänts för dosering en gång per dag i USA. Detta är ett viktigt steg mot minskad behandlingsbörda för personer som lever med HT-1 och är i linje med Sobis införande av Orfadin 20 mg kapslar och Orfadin oral suspension
Milan Zdravkovic, Senior Vice President, Chief Medical Officer och Head of Research & Development på Sobi.
Nya data bekräftar att behandling med Elocta och Alprolix kan upprätthålla låg blödningsfrekvens och därmed bidra till att förbättra den långsiktiga livskvaliteten för personer med hemofili A och B
Krassimir Mitchev, MD, PhD, Vice President and Medical Therapeutic Area Head of Haemophilia
Tillgången till finansiering för Xiapex inom NHS England är en viktig milstolpe för människor som lever med Dupuytrens kontraktur i Storbritannien, eftersom hälso-och sjukvårdspersonal därmed kan erbjuda personer med kontraktur ett icke-kirurgiskt behandlingsalternativ
Neil Dugdale, General Manager UK & RoI på Sobi
Vi arbetar för att förbättra livet för personer som lever med hemofili B och ser detta som ett viktigt steg för att minska behandlingsbördan
Milan Zdravkovic, Senior Vice President, Chief Medical Officer och Head of Research & Development på Sobi
Godkännandet av Elocta i Saudiarabien innebär ett väsentligt framsteg för personer som lever med hemofili i Mellanöstern som kommer att göra det möjligt för läkare att erbjuda sina patienter fler behandlingsalternativ
Ahmad Abu-Dahab, Regional Director Middle East & Turkey
Sobis vision är att stödja att patienter diagnostiseras vid födseln, får effektiv och varaktig behandling och kan leva ett fullt och friskt liv var de än bor i världen. Detta godkännande är ytterligare ett viktigt steg på denna resa
Bodil Jonason, Vice President Commercial Operations och Head of Global Brands på Sobi
Vi tog ett stort steg under 2016 när vi lanserade Elocta och Alprolix, två banbrytande koagulationsfaktorer som använder Fc-fusion för att förlänga halveringstiden, för personer med hemofili i Europa och i delar av Mellanöstern
Geoffrey McDonough
Sobi har ett långsiktigt engagemang för att förbättra livet för människor som drabbats av HT-1 och den förbättrade förvaringsföreskriften utgör ännu ett steg på denna resa”
Bodil Jonason, Vice President Commercial Operations and Head of Global Brands på Sobi.
Interimsdata från B-YOND bekräftar säkerhetsprofilen för Alprolix och visar att vuxna, ungdomar och barn som fick profylaktisk behandling med Alprolix varje eller varannan vecka upprätthöll ett lågt antal årliga blödningsepisoder
John Pasi, MD, PhD, huvudprövare, professor i Haemostasis and Thrombosis, vid The Royal London Hospital, Barts Health NHS Trust, London
Sobi har åtagit sig att tillhandahålla tillförlitliga leveranser av Elocta på våra marknader. EMA- godkännandet är ytterligare ett steg mot att uppfylla detta åtagande
Philip Wood, Vice President and Therapeutic Area Head Haemophilia på Sobi
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera