Sobi publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det tredje kvartalet 2019. Intäkterna i kvartalet ökade med 27 procent till 2 930 MSEK (2 315). EBITA uppgick till 1 099 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 38 procent.

Sammanfattning (juli – september)

  • Totala intäkter uppgick till 2 930 MSEK (2 315), 27 procents tillväxt i Kv3 jämfört med Kv3 2018 (22 procent räknat i fasta växelkurser (CER))
  • EBITA(1), uppgick till 1 099 MSEK (933), en ökning med 18 procent
  • Resultat per aktie 1,84 SEK (2,31)
  • Nettoskuld(1)om 7 606 MSEK per den 30 september 2019 (nettokassa om 2 999 MSEK per den 31 dec 2018)
  • Försäljningen av Elocta® steg till 1 156 MSEK (873) och försäljningen av Alprolix® till 341 MSEK (255) 
  • Försäljningen av Gamifant® uppgick till 67 MSEK, försäljningen av Synagis® till 124 MSEK, samt försäljningen av Kineret® till 409 MSEK.
  • Intentionen att förvärva Dova PharmaceuticalsTM (*), aviserades i kvartalet, vilket utvidgar hemofiliverksamheten och breddar hematologiportföljen.
  • Ingick avtal med Sanofi om att i förtid utnyttja optionsrätten till utveckling och kommersiealisering av BIVV001, en potentiell veckovis behandling för hemofili A och en uppföljande behandling till Elocta
  • Förvärvet av emapalumab och relaterade tillgångar slutfördes

Finansiell översikt

Kv3 Kv3 jan-sept jan-sept Helår
Belopp i MSEK 2019 2018 Förändring 2019 2018 Förändring 2018
Rörelsens intäkter 2 930 2 315 27% 9 358 6 568 42% 9 139
Bruttoresultat 2 173 1 741 25% 7 080 4 830 47% 6 723
Bruttomarginal(1) 74% 75% 76% 74% 74%
EBITA1 1 099 933 18% 3 645 2 655 37% 3 571
EBITA justerad(1,2) 1 099 933 18% 3 764 2 655 42% 3 571
EBITA-marginal(1) 38% 40% 39% 40% 39%
EBITA-marginal justerad(1,2) 38% 40% 40% 40%
EBIT (Rörelseresultat) 754 820 -8% 2 659 2 320 15% 3 122
Periodens resultat 542 623 -13% 1 944 1 823 7% 2 418
Resultat per aktie, SEK 1,84 2,31 -20% 6,66 6,77 -2% 8,97
Resultat per aktie, SEK justerad(1, 2, 3) 1,84 2,31 -20% 6,98 6,77 3% 8,97
(1)Alternativa nyckeltal (APM).
(2)EBITA exklusive poster av engångskaraktär; omstruktureringskostnader om 157 MSEK i Kv2 2019 och en vinst från avyttring av SOBI005 i Kv1 2019 om 37 MSEK.
(3)Resultat per aktie exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar om 18 MSEK kopplat till omstruktureringen i Kv2 2019.    

Guido Oelkers, vd och koncernchef: 

”Sobis tillväxtresa och förstärkning av hematologiverksamheten fortsatte under tredje kvartalet med två offentliggöranden: intentionen att förvärva Dova Pharmaceuticals1och beslutet att i förtid utnyttja optionsrätten till utvecklingen av BIVV001. Intäkterna i kvartalet ökade med 27 procent till 2 930 MSEK (2 315). EBITA uppgick till 1 099 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 38 procent.”

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag klockan 10:00. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 505 583 55
UK: +44 333 300 92 66
US: +1 646 722 49 02

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.

---

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick Sobis totala intäkter till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

(*)Uppköpserbjudandet är villkorat av att aktieägare som innehar en majoritet av de utestående stamaktierna i Dova Pharmaceuticals accepterar erbjudandet, liksom sedvanliga fullföljande villkor.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Citat

Sobis tillväxtresa och förstärkning av hematologiverksamheten fortsatte under tredje kvartalet med två offentliggöranden: intentionen att förvärva Dova Pharmaceuticals1och beslutet att i förtid utnyttja optionsrätten till utvecklingen av BIVV001. Intäkterna i kvartalet ökade med 27 procent till 2 930 MSEK (2 315). EBITA uppgick till 1 099 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 38 procent
Guido Oelkers, vd och koncernchef