Sobi publicerar rapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021. De totala intäkterna uppgick till 3 761 MSEK, en ökning med 29 procent vid fasta växelkurser (CER) jämfört med samma period 2020. EBITA uppgick till 1 166 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 31 procent.

Juli – september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 761 MSEK (2 970), +27 procent och +29 procent vid fasta växelkurser, CER
 • Intäkterna inom Haematology uppgick till 2 291 MSEK (2 147), +9 procent vid CER, varav Elocta® uppgick till 1 035 MSEK (1 115), -6 procent vid CER, Alprolix® 430 MSEK (435), oförändrat vid CER och Doptelet® 400 MSEK (145), +187 procent vid CER
 • Intäkterna inom Immunology uppgick till 1 144 MSEK (619), +89 procent vid CER, varav Kineret® uppgick till 516 MSEK (463), +13 procent vid CER, Synagis® 374 MSEK (46), +769 procent vid CER och Gamifant® 255 MSEK (110), +139 procent vid CER
 • EBITA1 uppgick till 1 166 MSEK (933), med en EBITA-marginal1 om 31 procent (31)
 • Resultat per aktie (EPS) före utspädning uppgick till 1,60 SEK (0,94)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 MSEK (381)

Januari – september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 633 MSEK (10 680), oförändrat och +7 procent vid CER
 • Intäkterna inom Haematology uppgick till 6 294 MSEK (6 578), +1 procent vid CER, varav Elocta uppgick till 2 896 MSEK (3 514), -14 procent vid CER, Alprolix 1 281 MSEK (1 286), +4 procent vid CER och Doptelet 810 MSEK (396), +126 procent vid CER
 • Intäkterna inom Immunology uppgick till 3 450 MSEK (3 133), +21 procent vid CER, varav Kineret uppgick till 1 608 MSEK (1 493), +16 procent vid CER, Synagis 1 286 MSEK (1 294), +13 procent vid CER och Gamifant 556 MSEK (346), +78 procent vid CER
 • EBITA1 uppgick till 3 572 MSEK (4 124), med en EBITA-marginal1 om 34 procent (39)
 • Resultat per aktie (EPS) före utspädning uppgick till 4,87 SEK (5,92)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 349 MSEK (4 209)

Väsentlig händelse efter rapportperiodens slut

 •  Aspaveli® (pegcetacoplan) för PNH: positivt CHMP-utlåtande för EU

Utsikter 2021 – förfinade

 • Intäkterna för helåret 2021 förväntas ligga i intervallet 14 500–15 000 MSEK
 • EBITA-marginalen förväntas ligga i intervallet 33–35 procent av intäkterna

Guido Oelkers, vd och koncernchef:

”Vår tillväxt och våra framsteg i utvecklingsportföljen fortsatte under tredje kvartalet 2021 – det är tillfredställande att se att resultaten bekräftar vår strategiska inriktning. Sammantaget står sig våra två huvudsakliga affärsområden starka och utvecklades som förväntat under kvartalet.”

Finansiell översikt

Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Helår
MSEK 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring 2020
Rörelsens intäkter 3 761 2 970 27% 10 633 10 680 0% 15 261
Bruttoresultat 2 802 2 339 20% 8 165 8 318 -2% 12 036
Bruttomarginal1 75% 79% 77% 78% 79%
EBITA1 1 166 933 25% 3 572 4 124 -13% 6 700
EBITA justerat1,2 1 166 933 25% 3 572 4 124 -13% 6 301
EBITA-marginal1 31% 31% 34% 39% 44%
EBITA-marginal justerat1,2 31% 31% 34% 39% 41%
Periodens resultat 473 278 70% 1 438 1 743 -18% 3 245
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,60 0,94 70% 4,87 5,92 -18% 11,01
Resultat per aktie, före utspädning, SEK justerat1,2,3 1,60 0,94 70% 4,87 5,92 -18% 9,66
1Alternativa nyckeltal (APMs).
2EBITA för helåret 2020 exklusive poster av engångskaraktär; övriga rörelseintäkter kopplat till återföringen av CVR-skulden om 399 MSEK.
3Resultat per aktie för helåret 2020 exklusive återföringen av CVR-skulden om 399 MSEK.

Kontaktpersoner
Thomas Kudsk Larsen
Head of Communication & Investor Relations

Maria Kruse
Director of Communication & Investor Relations

Kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations respektive kontaktuppgifter för Media.

Sobi
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Sobi har cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Asien. För 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Citat

Vår tillväxt och våra framsteg i utvecklingsportföljen fortsatte under tredje kvartalet 2021 – det är tillfredställande att se att resultaten bekräftar vår strategiska inriktning. Sammantaget står sig våra två huvudsakliga affärsområden starka och utvecklades som förväntat under kvartalet
Guido Oelkers, vd och koncernchef