Sobi publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2020

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det andra kvartalet 2020. De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 3 070 MSEK och EBITA till 1 018 MSEK.  

April - juni

 • Totala intäkter uppgick till 3 070 MSEK (3 163), en minskning med 3 procent  (-4 procent vid fasta växelkurser (CER))
 • Justerad EBITA1,2 uppgick till 1 018 MSEK (1 193), med en EBITA-marginal1 om 33 procent (33)
 • Resultat per aktie (EPS) 0,96 SEK (1,70) och justerat resultat per aktie1,2,3 0,96 SEK (2,12)
 • Nettoskuld1 om 11 802 MSEK per den 30 juni 2020 (15 404 per den 31 december 2019)
 • Försäljningen av Elocta® uppgick till 1 040 MSEK (1 127) och försäljningen av Alprolix® till 363 MSEK (382)
 • Fortsatt stark utveckling för Kineret® med försäljning om 530 MSEK (419), en ökning med 24 procent vid CER
 • Försäljningen av Gamifant uppgick till 132 MSEK (205)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 911 MSEK (1 275)
 • Strategiskt licensavtal med Selecta Bioscienses avseende produktkandidaten SEL-212 för potentiell behandling av kronisk gikt4
 • Oförändrade utsikter för 2020

Januari - juni

 • Totala intäkter uppgick till 7 709 MSEK (6 427), motsvarande en tillväxt om 20 procent (17 procent vid CER)
 • Justerad EBITA1,2 uppgick till 3 191 MSEK (2 665), en ökning med 20 procent, motsvarande en EBITA-marginal1 om 41 procent (41)
 • Resultat per aktie (EPS) 4,98 SEK (4,82) och justerat resultat per aktie1,2,3 4,98 SEK (5,14)
 • Nettoskuld1 om 11 802 MSEK per den 30 juni 2020 (15 404 per den 31 december 2019)
 • Försäljningen av Elocta uppgick till 2 399 MSEK (2 118) och försäljningen av Alprolix uppgick till 851 MSEK (718)
 • Försäljningen av Kineret uppgick till 1 030 MSEK (765)
 • Försäljningen av Gamifant uppgick till 236 MSEK (294)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 912 MSEK (1 663)

Guido Oelkers, vd och Koncernchef
”Under kvartalet fortsatte vi att leverera på vår strategi genom det strategiska licensavtalet med Selecta4 för produktkandidaten SEL-212 för behandling av kronisk gikt. Detta avtal utgör en viktig milstolpe då det ytterligare stärker vår utvecklingsportfölj i sen fas inom immunologi. Covid-19-pandemin har inneburit fortsatta utmaningar över hela världen och har naturligtvis fått konsekvenser även för Sobi. Under dessa svåra omständigheter har vi likväl gjort betydande ansträngningar och strategiska framsteg: I USA levererade Gamifant och Doptelet en kvartalsvis tillväxt på 27 respektive 52 procent, hemofiliportföljen uppvisade nära 4 procents patienttillväxt och Kineret utvecklades starkt – detta trots att fysiska möten med kunder inte varit möjliga. Kvartalets resultat påverkades negativt av nedstängningar i flera regioner, men i juni såg vi tecken på återhämtning till en mer normal situation.”

 

Finansiell översikt  

 

Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
Belopp i MSEK 2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2019
Rörelsens intäkter 3 070 3 163 -3% 7 709 6 427 20% 14 248
Bruttoresultat 2 381 2 413 -1% 5 979 4 907 22% 10 913
Bruttomarginal1 78% 76% 78% 76% 77%
EBITA1 1 018 1 037 -2% 3 191 2 546 25% 5 933
EBITA justerad1,2 1 018 1 193 -15% 3 191 2 665 20% 6 145
EBITA-marginal1 33% 33% 41% 40% 42%
EBITA-marginal justerad1,2 33% 38% 41% 41% 43%
Periodens resultat 283 499 -43% 1 465 1 402 4% 3 304
Resultat per aktie, SEK 0,96 1,70 -43% 4,98 4,82 3% 11,29
Resultat per aktie, SEK justerad1,2,3 0,96 2,12 -55% 4,98 5,14 -3% 11,89
1Alternativa nyckeltal (APM)
2EBITA för Kv2 och helåret 2019 exklusive poster av engångskaraktär; transaktionskostnader om 92 MSEK relaterat till förvärvet av Dova i Kv4, omstruktureringskostnader om 157 MSEK i Kv2 och en vinst från avyttring av SOBI005 i Kv1 om 37 MSEK.
3Resultat per aktie för helåret 2019 exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar om 18 MSEK kopplat till omstruktureringen i Kv2.
4Transaktionen är villkorad av godkännande enligt den amerikanska Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act, liksom av andra sedvanliga fullföljandevillkor. 

 Finansiella utsikter 20201,2 – oförändrade 

Intäkterna för helåret 2020 beräknas ligga i intervallet 15 000 – 16 000 MSEK, vilket reflekterar tvåsiffrig tillväxt för de båda kärnområdena, Haematology och Immunology.

EBITA förväntas ligga i intervallet 5 500 – 6 300 MSEK,  vilket inkluderar utveckling och lansering av Doptelet som bedöms påverka EBITA negativt med cirka 500 MSEK under 2020.

1Vid växelkurser per den 13 februari 2020.
2Finansiella utsikter exkluderar alla effekter från det potentiella förvärvet av Selecta Biosciences, Inc. som tillkännagavs den 11 juni 2020; vid genomförande av transaktionen förväntas FoU-kostnader öka med upp till 150 Mkr under andra halvåret 2020.

Telefonkonferens
Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag klockan 13:00. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 505 583 54
UK: +44 333 300 9274
US: +1 646 722 4903

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1 400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.


För mer information, kontakta
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Corporate Communication and Investor Relations, försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Citat

Covid-19-pandemin har inneburit fortsatta utmaningar över hela världen och har naturligtvis fått konsekvenser även för Sobi. Under dessa svåra omständigheter har vi likväl gjort betydande ansträngningar och strategiska framsteg.
Guido Oelkers, vd och Koncernchef