Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums (publ) (”Sobi”) årsstämma

Vid Sobis årsstämma i Stockholm tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 486 594 396 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.


Styrelse, styrelsearvode och revisor
Ordinarie ledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon och Hans GCP Schikan omvaldes och David Allsop och Elisabeth Svanberg valdes till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

David Allsop föddes 1963 och har en BSc.-examen i kemi från Coventry University i Storbritannien. David erbjuder genom sitt bolag U R-NOT Ltd. rådgivning inom läkemedelsindustrin. Han har internationell erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin samt såväl en kommersiell- som ledarskapsbakgrund. David har vidare erfarenhet från framgångsrika lanseringar av storsäljande biologiska läkemedel över hela världen. Han var Head of International inom Amicus Therapeutics Ltd fram till januari 2018. Dessförinnan hade David ett antal positioner i ledande ställning inom Biogen 1998–2015.

Elisabeth Svanberg föddes 1961 och har en MD och en PhD från Göteborgs Universitet. Elisabeth är docent i kirurgi och sedan 2016 Chief Development Officer på Ixaltis SA. Hon är styrelseledamot i Follicum AB och PledPharma AB, och har även varit styrelseledamot i Swedish American Chamber of Commerce New York. Hon har tidigare varit chef för Established Products Group på Janssen Pharmaceuticals 2014–2016 och arbetat inom Bristol Myers Squibb (BMS) i USA, där hon ledde utvecklingen av en nyskapande diabetesterapi och därefter var medicinchef för den interkontinentala regionen. 2000–2007 arbetade Elisabeth på Serono International inom området metaboliska sjukdomar.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 814 409 C‑aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 427 269 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 30 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 144 808 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2015.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.sobi.com

----

Om Sobi™

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta:  

Media relations 
Linda Holmström, Senior Communications Manager 
46 708 734 095 
linda.holmstrom@sobi.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018, klockan 17:30.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar