Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums (”Sobi”) årsstämma

Vid Sobis årsstämma i Stockholm tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 6 780 309 816 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.


Val av styrelse, fastställande av styrelsearvode, val av revisor och antagande av valberedningsinstruktion

Ordinarie ledamöterna David Allsop, Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Elisabeth Svanberg omvaldes som styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att anta valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktiga incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av långsiktiga incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmen i form av en riktad emission av högst 2 462 630 C‑aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 2 673 345 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 33 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 85 775 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Incitamentsprogram 2016.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.sobi.com

---

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta 

Linda Holmström, Senior Communications/IR Manager  Paula Treutiger, Head of Communications & Investor Relations
+46 708 734 095  +46 733 666 599
linda.holmstrom@sobi.com  paula.treutiger@sobi.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019, klockan 17:30 CEST.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar