Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums (”Sobi”) årsstämma

Report this content

Sobis årsstämma i Stockholm ägde rum idag den 4 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler gällande under 2021.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 16 232 740 050 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse, fastställande av styrelsearvode, val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Ordinarie ledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Helena Saxon, Staffan Schüberg och Elisabeth Svanberg omvaldes som styrelseledamöter och Filippa Stenberg och Anders Ullman valdes till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen och revisorn skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för Sobi för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Rapport för ersättning till ledande befattningshavare, ändring av bolagsordningen, långsiktiga incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringarna möjliggör bland annat genomförande av bolagsstämmor genom poströstning utan stöd av den nu gällande tillfälliga lagstiftningen.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av långsiktiga incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmen i form av en riktad emission av högst 3 298 984 C‑aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 2 200 799 egna stamaktier till deltagare i programmet. Det s.k. Chefsprogrammet riktas till högst 335 anställda och innefattar en möjlighet att erhålla Sobi-aktier efter en treårig intjänandeperiod, förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor avseende totalavkastning och årlig omsättning. Cirka 31 anställda tilldelas även personaloptioner som ger rätt att, under en period om tre till fem år efter tilldelning, förvärva Sobi-aktier till ett lösenpris om 105 % av volymviktad genomsnittlig kurs under 10 handelsdagar före intjänandeperiodens början, förutsatt att Sobi-koncernens faktiska genomsnittliga omsättning under 2021-2023 uppnår eller överstiger målen i den av styrelsen fastställda budgeten. Det s.k. Personalprogrammet riktas till cirka 820 anställda och innefattar en möjlighet att efter en treårig intjänandeperiod erhålla två Sobi-aktier för varje egen Sobi-aktie förvärvad under programmet. Den totala maximala utspädningseffekten för de båda programmen uppgår till cirka 1,46 %.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 33 750 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 215 908 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Incitamentsprogram 2018.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599

paula.treutiger@sobi.com

Maria Kruse, Corporate Communication & Investor Relations
0767 248 830

maria.kruse@sobi.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2021, klockan 16.00.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com