Sobi : Delårsrapport januari - mars 2012


            
Geoffrey McDonough, VD: "Året har börjat bra med en god tillväxt för
produktförsäljningen under kvartalet. Vi har träffat två betydelsefulla
överenskommelser med Pfizer och även tecknat ett viktigt tilläggsavtal med
säljarna av Arexis och har inte längre några skyldigheter mot dessa avseende
något av utvecklingsprogrammen inklusive Kiobrina®. Vi inriktar oss på att skapa
en stark bas för tillväxt av den kommersiella portföljen samt att öka
effektiviteten i verksamheten. Den första fasen i etableringen av det nya
dotterbolaget i USA slutfördes under kvartalet. Vi fick också godkännande av de
pediatriska planerna för Kineret® avseende nya indikationer och för Orfadin®
avseende en flytande formulering. Vid ett godkännande av den nya formuleringen
för Orfadin kommer även klassificeringen som särläkemedel i Europa att förlängas
till och med 2017." * Totala intäkterna minskade med 6% till 506,7 Mkr (537,4), och med 3%
  justerat för valutaeffekter och avvecklade produkter.
 * Produktförsäljningen[1] ökade med 10% till 365,6 Mkr (332,1), och med 16%
  justerat för valutaeffekter och avvecklade produkter, främst tack vare en
  god utveckling för Kärnprodukterna.
 * Bruttomarginalen minskade till 51% (53%), främst till följd av kostnader för
  överflyttning av tillverkningen av Kineret samt avyttringen av rättigheterna
  till co-promotion för ReFacto AF®/BeneFIX® per den 15 februari 2012.
 * Intäkten på 307,5 Mkr från försäljningen av rättigheterna till co-promotion
  ingår i rörelseresultatet för kvartalet.
 * I rörelseresultatet ingår även jämförelsestörande poster på -34 Mkr till
  följd av det tilläggsavtal som träffades med säljarna av Arexis den 30 mars
  2012.
 * De tidigare publicerade utsikterna för 2012 är oförändrade.Telefonkonferens
Rapporten för första kvartalet 2012 kommer att presenteras av VD Geoffrey
McDonough, COO Alan Raffensperger och CFO Lars Sandström vid en telefonkonferens
för analytiker och media.

Tid: Torsdagen den 26 april 2012 Kl. 14:00

För att delta i telefonkonferensen ring:
SE: +46 (0)8 505 597 72
UK: +44 (0)207 750 99 50
US: +1 866 676 58 70

En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig efteråt på
www.sobi.com

För ytterligare information kontakta:
Lars Sandström, Finansdirektör, Tel: +46 8 697 26 33

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 klockan 08.30.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Produktförsäljningen inkluderar områdena Kärnprodukter och Partnerprodukter

Prenumerera

Dokument & länkar