Sobi™ slutför förvärvet av de globala rättigheterna till emapalumab från Novimmune

Efter att ha erhållit godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter har Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO: SOBI) slutfört förvärvet gällande de globala rättigheterna till emapalumab från Novimmune SA. Att Sobi ingått ett exklusivt licensavtal gällande de globala rättigheterna till emapalumab offentliggjordes den 20 juli 2018.

Emapalumab är en särläkemedelskandidat i sen fas för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH). Emapalumab är utvecklat av Novimmune SA, ett privatägt företag inom forskning och klinisk utveckling av läkemedel inriktade på sällsynta inflammationssjukdomar, immunsjukdomar och immunonkologi.

Förvärvet i sammandrag 

  • Ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera emapalumab, en mycket attraktiv särläkemedelskandidat i sen fas som är avsedd för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH), en sjukdom med ett stort medicinskt behov.
  • Emapalumab medför en attraktiv affärsmöjlighet i närtid med en försäljningspotential från 2019 och framåt och en beräknad toppförsäljning om 2,5-3 miljarder SEK årligen.
  • En ansökan om registrering för emapalumab lämnades in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, i mars 2018 och beslut väntas i slutet av 2018. FDA har tilldelat emapalumab särläkemedelsstatus, “Breakthrough Designation”. I Europa är emapalumab berättigad till europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, PRIME-program för prioriterade läkemedel. En europeisk ansökan om marknadsgodkännande accepterades av EMA i augusti 2018.
  • Emapalumab har potential för att ha terapeutiskt värde för fler allvarliga sjukdomar, bland annat pågår eller planeras studier för sekundär HLH och hematopoetiska stamcellstransplantationer.
  • Avtalet föreskriver en inledande betalning om 50 MCHF (450 MSEK) kontant, med därefter tillkommande betalningar över en åttaårsperiod om motsvarande 400 MCHF (3 600 MSEK). Vid slutförandet av samtliga betalningar tillfaller immateriella rättigheter för emapalumab Sobi, inklusive patent, data och know-how. Endera parten har möjligheten att tidigarelägga tidpunkten för de tillkommande betalningarna när som helst efter 1 juli 2019.
  • En icke-bindande avsiktsförklaring gällande ett potentiellt efterföljande förvärv av emapalumab har också ingåtts.

---

Framåtblickande uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om de potentiella fördelarna som kan härledas från licensavtalet rörande emapalumab, planer och beräknade tidpunkter avseende potentiellt godkännande av emapalumab i USA, samt framtida försäljningspotential gällande emapalumab. Dessa framåtblickande uttalanden bygger på ledningens förväntningar och antaganden vid tidpunkten för detta pressmeddelande, och faktiska resultat kan avvika avsevärt från vad som uttrycks i dessa framåtblickande uttalanden till följd av olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar risker att ansökningar hos amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inte godkänns och att adekvat prissättning och läkemedelssubvention för emapalumab i USA och Europa inte är tillgänglig. De framåtriktade uttalanden som framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och Sobi åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera dessa uttalanden, förutom vad som kan krävas enligt lag eller regler.  

Om Sobi™ 

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.        

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Media Investerare
Charlotte af Klercker, Head of Communications (T.f.) Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
+46 707 297 327 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
charlotte.afklercker@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar